CV-sida

Åke Lindelöw

Åke Lindelöw
Fältentomolog med uppgift att samverka med omgivande samhälle i frågor om skogens insekter. Information och kunskapsspridning om insekter, både skadeinsekter och mångfald ingår i arbetsuppgifterna. Besvarar förfrågningar om insekter, deltar i utbildning, rådgivning och utredningssammanhang.

Presentation

Utbildad jägmästare. Skoglig doktor på en avhandling om svart granbastborre (Hylastes cunicularius), en av våra betydelsefulla skadegörare på granplantor. Arbetar som fältentomolog med skogens insekter som specialitet sedan slutet av 1970-talet, både vad gäller skogsskydd och faunavårdsfrågor. Men också aspekter på främmande trädslag och insekter samt risker för introduktion av exotiska insekter i samband med timmerimport. Undervisar och förmedlar information och råd till skogsbruket rörande skogsinsekter. Besvarar förfrågningar. Ansvarig för webtjänsten www.skogsskada.slu.se som kan användas för diagnos och rapportering av skogsskador. Koordinerar övervakningen av granbarkborre (Ips typographus) på SLU´s försöksparker (länk) och i samarbete med Skogsstyrelsen (länk). Ansvarig för insektssamlingarna på SLU (länk). Ägnar mycken fritid till att studera och samla vedskalbaggar (länk). 

 

Miljöanalys

Långsiktig övervakning av granbarkborre

Web-tjänsten Skogsskada  www.skogsskada.slu.se

 

Publikationer i urval

Publikationer (urval)
Lindelöw, Å. 2004. Insekter som skadegörare på träd. Trädbladet 1/2004.

Lindhe, A., Lindelöw, Å., Åsenblad, N. 2005. Saproxylic beetles in standing dead wood – density in relation to substrate sun-exposure and diameter. Biodiversity and Conservation. 14: 3033-3053.

Lindelöw, Å. 2005. Mångfald i julgranen. Levande Landskap Nr 5 2005.

Lindelöw, Å. 2005. Svarta tallgrenborren (Pityophtorus glabratus Eichh.) funnen i Dalarna. Inocellia 2005:2.

Lindelöw, Å. 2005. Conflict-leaving windfallen spruce trees as dead wood for Ips typographus or biodiversity? Proforest Workshop WP.5.3. 3-7.VII 2004 Hajnowka.

Lindelöw, Å.,  Schroeder, L.M., Hedgren, P-O. 2006. Gigantiskt angrepp av barkborre i Kanada. Resurs 1/2006.

Lindelöw, Å., Jonsell, M., Sjödin, G. 2006. Xyleborinus alni (Coleoptera; Curculionidae) – en ny barkborreart funnen i Sverige. Ent. Tidskr. 127(3): 97-99.

Lindelöw, Å, Pettersson, M-L. 2007. Häggspinnmal och några andra spinnmalar på träd och buskar. Faktablad om växtskydd. Trädgård. 171 T.

Cedervind, J., Lindelöw, Å. & Långström, B.  Tomicus piniperda increases tree mortality in Scots pine following damage by Gremmeniella abietina. Abstract of oral presentation at the IUFRO Conference on “natural enemies and other multi-scale influences on forest insects” at BOKU, Vienna, 9-14 September 2007.

Lindelöw, Å. and Schroeder, M. 2008. The Storm ”Gudrun” and the Spruce Bark Beetle in Sweden. Forstschutz Aktuell 4. Proceedings of the Second Meeting of Forest Protection and Forest Phytosanitary Specialists November 27-28, 2007, Vienna, Austria.

Lindelöw, Å. 2008. Allt är inte älgens fel…. SkogsEko 3/2008.

Økland, B., Skarpaas, O., Schroeder, M., Magnusson, C., Lindelöw, Å., Thunes, K. 2010. Is Eradication of the Pinewood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus) Likely? An Evaluation of Current Contingency Plans. Risk Analysis, 30: 1424-1439.

Jönsson, A. M., Harding, S., Krokene, P., Lange, H., Lindelöw, Å., Økland, B., Ravn, H P., Schroeder, L M. 2011. Modelling the potential impact of global warming on Ips typographus voltinism and reproductive diapause. 2011. Climatic change 109: 695-718.

Strengbom, J., Dahlberg, A., Larsson, A., Lindelöw, Å., Sandström, J., Widenfalk, O., and Gustafsson, L. 2011. Introducing Intensively Managed Spruce Plantations in Swedish Forest Landscapes will Impair Biodiversity Decline. Forests 610-630; doi:10.3390/f2030610

Wulff, S., Lindelöw, Å., Lundin, L., Hansson, P., Axelsson, A-L., Barklund, P., Wijk, S., and Ståhl, G. 2011. Adapting forest health assessments to changing perspectives on threats – a case example from Sweden. Environmental Monitoring and Assessment DOI 10.1007/s10661-011-2130-7.

Lindelöw, Å. & Bergsten, J.  2012. Stor skönhet från Nordamerika med smak för barrträdskottar: Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) en ny bredkantskinnbagge i Sverige.   Ent. Tidskr. 132 (1-2): 55-58.

 Dascalu, M-M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. 2013. Range expansion of Trichoferus campestris (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania. Entomol. Fennica.24: 142-146.

 Christer Björkman, Åke Lindelöw, Karin Eklund, Staffan Kyrk, Maartje Klapwijk, Frauke Fedderwitz, Göran Nordlander, 2013. A rare event - an isolated outbreak of the pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini) in the Stockholm archipelago. Ent. Tidskr. 134 (1-2): 1-9.

 Åke Lindelöw, Torstein Kvamme, 2013. Trypophloeus dejevi (Stark, 1936) (Coleoptera, Curculionidae) - a new bark beetle species in Norway and Finland.  Norwegian Journal of Entomology 60: 90–94.

Marini, L., Lindelöw, Å., Jönsson, A.M., Wulf, S. & Schroeder, L.M. 2013. Population dynamics of the spruce bark beetle: A long-term study. Oikos 122: 1768–1776.

Öhrn, P., Långström, B., Lindelöw, Å., Björklund, N. 2014. Seasonal flight patterns of Ips typographus in southern Sweden and thermal sums required for emergence. Agriculture and Forest Entomology, 16, 147-157.

Kvamme, T., Lindelöw, Å. & Ehnström, B. 2015. The first records in Norway of Pityogenes saalasi Eggers, 1914 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) and notes on the biology. Norwegian Journal of Entomology 62, 216-223.

Lindelöw, Å., Isacsson, G., Ravn, H-P., & Schroeder, L.M. 2015. Tetropium gabrieli and Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae and Curculionidae) – invasion of two potential pest species on larch in Sweden. Entomologisk Tidskrift 136: 103-112.

Klapwijk, Maartje J. ; Hopkins, Anna J.M.; Eriksson, Louise ; Pettersson, Maria; Schroeder, Martin ; Lindelöw, Åke ; Rönnberg, Jonas ; Keskitalo, E. Carina H.; Kenis, Marc. 2016. Reducing the risk of invasive forest pests and pathogens : Combining legislation, targeted management and public awareness. AMBIO, 45: 223-234.

  


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala