Hoppa till huvudinnehåll

LTV-fakultetens strategiarbete

Sammansatta illustrationer med en jordglob i mitten.

LTV-fakultetens strategi 2021-2025

Fakultetens ämnesområden har hög relevans i förhållande till viktiga samhällsutmaningar som relaterar till mat, livskvalitet, hälsa, klimat, biobaserade råvaror, företagande och miljöer för människor och djur.

Genom grundläggande och tillämpningsnära forskning erbjuder vi både värdefull bredd och djup i kunskapsutvecklingen. Den vetenskapliga fördjupningen inom de enskilda forskningsfälten är viktig för att skapa nya insikter för framtida tillämpningsområden.

Vi fortsätter att utveckla organisationsövergripande samarbeten, internt och externt, vilket bidrar till kraftsamling inom våra verksamhetsområden och till nya tvärvetenskapliga konstellationer.

Vi har en nära samverkan med de gröna sektorerna. Fakultetens satsningar har lett till nyttiggörande av kunskapsutvecklingen och goda relationer med viktiga samhällsaktörer. Det möjliggör ett utifrån- och in-perspektiv på den kunskapsgenererande verksamheten, ger fakultetens medarbetare och studenter ett kontaktnät och är även till stor nytta för fakultetens forskning, utbildning och innovation.

LTV-fakulteten bidrar till hela universitetets framgång genom mångfald av kunskap och kompetens inom olika vetenskapliga discipliner samt genom att tillgängliggöra dessa kunskaper för att bidra till en hållbar samhällsutveckling lokalt, nationellt och globalt.

 

LTV:s strategidokument 2021-2025

Presentation SLU och LTV strategi (ppt)

LTV:s verksamhetsplan 2021-2025.pdf

 


Strategiskt prioriterade områden

SLU:s nästa steg för hållbar utveckling

Fakultetens bredd, mångfald och potential för samarbete och synergier skapar särskilt goda förutsättningar. Verksamhetens system- och processkunskaper om de biologiska resurserna, människan, landskapet och företagandet är bärande delar för både forskning, problemlösning i praktiken och utbildningarna.

Dialogen och samskapandet mellan akademi och praktik värderas högt inom fakulteten och ska bidra till att lösa samhällsnära problem i samhällets hållbara omställning globalt, nationellt och lokalt.

SLU i det digitala samhället

Fakulteten ska genom sina ämnesområden bidra till den digitala transformationens möjligheter så att det kan skapas förutsättningar för den digitala teknologins utveckling och användning. Några exempel är landskapsanalys och visualisering inom landskapsarkitektur, biologisk produktion i fält och kontrollerad miljö, växtskydd, växtförädling, djurvälfärd och företagsledning.

LTV-fakultetens utbildningsuppdrag ställer särskilda krav på digitaliseringen när det gäller både den tekniska infrastrukturen och pedagogiken. Uppdateringen av den tekniska infrastrukturen på Campus Alnarp har hög prioritet. Vi vill se en fortsatt utveckling där samma utbildning kan ges på flera av SLU:s campus vilket ställer krav på högkvalitativa digitala lärmiljöer.

Våra samverkansstrukturer, deltagande i EU-projekt och andra internationella samarbeten kan göras mer tillgängliga genom digital teknik och på så sätt öka närvaron nationellt och internationellt. Digitaliseringen ska integreras i campusutvecklingen och bidra till att öka kommunikationen om SLU:s verksamhet i regionerna.

Ett SLU

LTV-fakulteten ser stora möjligheter i ett utökat samarbete mellan fakulteterna genom utveckling av processer för samarbete och framtagning av gemensamma planer och aktiviteter över fakultetsgränserna. I SLU:s nationella uppdrag och fysiska närvaro finns stora möjligheter genom universitetets huvudcampus i svenska tillväxtregioner.

Genom att LTV-fakulteten står för större delen av SLU:s verksamhet i den sydsvenska regionen vill vi underlätta SLU:s samlade möjligheter knutna till regionens styrkeområden och fakultetens verksamhetsområden. De samverkansstrukturer som utvecklats vid LTV-fakulteten kan bli ännu kraftfullare i samarbete med andra fakulteter och lärosäten.

Vi vill fortsätta utveckla organisationsövergripande samarbeten som underlättar kraftsamling inom verksamhetsområden och i nya tvärvetenskapliga konstellationer. Det kan gälla inom SLU eller med externa aktörer. Kraftsamlingen inom universitetet är även en viktig förutsättning för att stärka roller som expertmyndighet och kunskapsnav.

Fakulteten vill bidra till SLU:s goda arbetsmiljö och lika villkor oberoende av verksamhetens placering samtidigt som mångfald och positiva skillnader kan tillvaratas och tillåtas i en harmonisering.

Finansiering

Vi ska stärka fakultetens finansiering av verksamheten inom forskning, utbildning och FOMA för att sträva mot långsiktigt stabila förutsättningar. Forskningens externfinansiering ska utvecklas genom fler finansiärer, ökad kvalitet i ansökningar och flera större projekt där SLU:s särskilda tvärvetenskapliga potential nyttjas.

Campusutveckling

Fakulteten vill tillsammans med andra berörda aktörer utveckla campus i Alnarp, Ultuna och Umeå på ett sätt som gynnar nutida och framtida användare och intressenter. SLU:s campus ska bli välrenommerade platser regionalt, nationellt och internationellt för SLU:s kunskapsområden. Genom fakultetens expertkompetens inom planering av fysisk miljö har vi möjlighet att bidra till kvalitativ utveckling med ett helhetsperspektiv.

Campusmiljöernas särskilda värden för forskning, utbildning, samverkan, innovation och kommunikation ska tillvaratas och utvecklas t.ex. genom olika living lab-funktioner.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen ska vara långsiktig och bygga på behov som både identifieras på institutionsnivån inom respektive ämnesområde och på fakultetsgemensam nivå. Fakulteten ska fortsätta utveckla arbetssätt som möjliggör väl avvägda prioriteringar för beslut om rekrytering och kompetensutveckling.

I arbetet med kompetensförsörjning gällande de högre anställningarna har behovet av att se bredare på planeringen för att säkra kompetensbehovet inom fakulteten aktualiserats. Förutom att inkludera fler anställningskategorier behöver kompetensförsörjningen säkerställas både genom rekrytering och kompetensutveckling för befintliga medarbetare. Fakulteten behöver också vara aktiv i arbetet med att öka rekryteringsbasen inom specialområden med få sökande.


 

Läs mer om våra fyra fakulteters strategiarbeten


 

Dokument och filer om strategin

Strategidokument

Även med gemensamma verksamhetsstödets strategi.

Publicerad: 10 juli 2023 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…