Hoppa till huvudinnehåll

VH-fakultetens strategiarbete

Sammansatta illustrationer med en jordglob i mitten.VH:s målbild

Fakultetens arbete utgår från djurens bästa med förankring i FN:s mål om hållbar utveckling. Vi ansvarar för forskning, utbildning och samverkan kring djurens hälsa och välfärd, skötsel, utfordring och avel. Fakultetens undervisning är förankrad i forskningen och håller hög kvalitet. Vi har hög söktryck till alla våra utbildningar, fakulteten är en attraktiv arbetsplats och våra utexaminerade studenter är efterfrågade i samhället.

Vi samverkar med omgivande samhälle, näringslivet och offentliga verksamheter och medverkar till utveckling och förändring i såväl de små som de stora sammanhangen. Vår forskning präglas av komparativt och tvärvetenskapligt angreppssätt som genererar kunskap om hälsa och livskvalité hos både djur och människor, om samspel mellan djur och människor och om djurens roll i bevarande och återskapande av mångfald i det cirkulära samhället.

Våra forskningsstrategiska satsningar bidrar i väsentlig grad till utveckling av system för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och konsumtion, och utvecklar djurens roll i dessa system. One Health-perspektivet är centralt liksom forskning om nya medicinska landvinningar.

 

 


VH:s strategi 2021-2025

Naturresurser, livsmiljöer och levnadsvanor delas av djur och människor. Forskning och kommunikation om vilken roll de livsmedelsproducerande djuren har för framtida hållbara livsmedelssystem blir allt viktigare. Fakulteten för husdjursvetenskap och veterinärmedicin ska tillgodose behovet av långsiktiga och tvärvetenskapliga forskningsinsatser för att förstå samspelet mellan djurs och människors hälsa.

Husdjursvetenskap och veterinärmedicin ska bidra med viktig vetenskapligt baserad kunskap och utbildning i omställningen till hållbart liv och en hållbar livsmedelsproduktion, och medverka till att SLU:s strategiska mål nås.

VH-fakultetens strategidokument

Bilaga till VH-fakultetens strategi

VH-fakultetens verksamhetsplan 2024

Fokusområde 1: VH:s nästa steg för hållbar utveckling

Systemperspektiv på det cirkulära livsmedelssystemet

Fakulteten satsar på långsiktig och tvärvetenskaplig forskning för utvecklingen av cirkulära livsmedelsystem där djur, människa och miljö samspelar och One Health–perspektivet är centralt.

Fakulteten stödjer utveckling av centrumbildningar liknande SustAinimal som bidrar till ökad kunskap och kommunikation om de livsmedelsproducerande djurens roll för en framtida hållbar livsmedelsproduktion och för det svenska lantbruket. 

One Health

Fakulteten främjar komparativ, tvärvetenskaplig och translationell forskning om sjukdomar som delas av djur och människa, och på forskning om antimikrobiell resistens och livsmedelssäkerhet. One Health-perspektivet och samarbetet mellan olika vetenskapliga discipliner är centrala grundstenar för fakulteten.

Fakulteten utvecklar framtidsplattformen Future One Health till att möta utmaningar inom alla dessa områden.

Fakultetens samverkan med Uppsala Universitet utökas genom långsiktiga satsningar på Uppsala Diabetescentrum och Uppsala Antibiotikacentrum.

Fokusområde 2: VH i det digitala samhället

Digitalisering

Digitalisering erbjuder fakultetens ämnesområden nya forskningsperspektiv, från bioinformatik på molekylärnivå till automatiserade system med analys av stora datamängder på gårdar.

Fakulteten säkerhetsställer tillgången till data från digitala system såsom; Basreg, projektet Gigacow och NAVEDA.

Forskningsprojekt som främjar digital utveckling av djurhållning, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, smittspårning och lantbrukens lönsamhet uppmuntras av fakulteten. I undervisningen används samma digitala verktyg som studenterna kan förvänta sig använda i sitt framtida yrkesliv.

Fokusområde 3: Ett SLU

Ett SLU

Fakulteten arbetar inkluderande och drar nytta av fördelen att finnas i hela landet. Nya digitala färdigheter underlättar till att skapa likvärdiga förutsättningar. Kompetens, samarbete och samverkan, jämställdhet och lika behandling är grundläggande begrepp för att göra VH framgångsrikt.

Fakultetens forskningsanläggningar är unika plattformar för forskning och undervisning och ska samordnas, profileras och kommuniceras enligt en gemensam strategi och tydliga mål.

Tillsammans-projektet fortsätter att prioriteras och nya beslut förverkligas allteftersom.
 
 


 

Läs mer om våra fyra fakulteters strategiarbeten


 

Dokument och filer om strategin

Strategidokument

Även med gemensamma verksamhetsstödets strategi.

Publicerad: 10 juli 2023 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…