Fokusområde 1: SLU:s nästa steg för hållbar utveckling

Senast ändrad: 04 september 2023
Bildknapp för fokusområde 2

SLU har kapacitet att genom högkvalitativ utbildning, forskning och miljöanalys ta större plats som det universitet som gör skillnad i omställningen till ett hållbart samhälle. Med vår specifika kunskap om bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser kan vi i samverkan med andra stödja och driva på den omställning som behövs för att uppnå de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Övergripande mål:
SLU är ett internationellt ledande universitet med en nyckelroll för omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.

Se aktiviteter för fokusområde 1 (FO1)

Delkomponenter:

  • a)  Utbildningarna rekryterar tillräckligt många kvalificerade studenter och doktorander för att möta ett hållbart samhälles behov.

  • b)  Vetenskapligt baserad kunskap och beslutsunderlag från SLU efterfrågas i högre utsträckning.

  • c)  SLU är en attraktiv och drivande samverkanspart för grön omställning av näringsliv och övrigt samhälle.

  • d)  Förmågan att anlägga systemperspektiv och att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner har utvecklats.

  • e)  SLU är en föregångare genom ett ambitiöst internt hållbarhetsarbete som omfattar samtliga hållbarhetsperspektiv.

Innebörd:
Högkvalitativ utbildning, forskning och miljöanalys är våra styrkor. Genom att ständigt utveckla och ännu bättre ta tillvara på dem utvecklas SLU:s roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska använda vår egen verksamhet som testbädd och föredöme och fortsätta att utveckla vår samverkan med andra samhällsaktörer.

Utbildningarna rekryterar tillräckligt många kvalificerade studenter och doktorander för att möta ett hållbart samhälles behov.

Både i Sverige och globalt behövs många fler som är utbildade för att skapa lösningar för övergången till ett hållbart samhälle. SLU har en unik profil och utbildar sina studenter för en hållbar förvaltning av jordens produktionssystem och naturmiljöer samt för utveckling av urbana miljöer. Det är därför viktigt att SLU får ett utökat utbildningsuppdrag från regeringen, och att studenter rekryteras från alla delar av befolkningen. SLU ska också lyckas rekrytera fler internationella studenter. När studenter och doktorander examineras från SLU ska de bära med sig kunskap och verktyg som de kan använda, både i sitt framtida arbetsliv och som samhällsmedborgare, för att aktivt bidra till omställning för ett hållbart samhälle.

Genom stark forskningsanknytning och utvecklad samverkan med olika samhällsaktörer säkerställs att utbildningarna adresserar de framtidsfrågor som är relevanta för arbetsliv och samhälle. För att möta den snabba förändringstakten i samhället krävs också att personer som redan är yrkesverksamma får möjligheter att ta till sig forskningsnära kunskap. SLU har ett särskilt ansvar för det livslånga lärandet inom de områden som beskrivs i vår instruktion (SFS 1993:221).

Vetenskapligt baserad kunskap och beslutsunderlag från SLU efterfrågas i högre utsträckning.

SLU ska sträva efter att i ökad utsträckning få högkvalitativa miljöanalysuppdrag som stärker den egna verksamheten och leder till att SLU blir mer relevant och erkänt. Vi ska också bidra till att utveckla en fördjupad förståelse av hur vetenskapligt och konstnärligt baserad kunskap kan leda till förändringsprocesser i samhället. Öppen kunskapsdelning och utvecklad kommunikation är viktiga för att tillgängliggöra forskningsresultat och miljödata, som därmed kommer till större nytta för hållbar samhällsutveckling, på lokal, nationell och global nivå. (Se fokusområde SLU i det digitala samhället).

stans-apple-smal.png

SLU är en attraktiv och drivande samverkanspart för grön omställning av näringsliv och övrigt samhälle.

Med värnande av den vetenskapliga integriteten bidrar SLU aktivt till lösningar på samhällsproblem. Vi har ett särskilt ansvar att medverka till en hållbar omställning och utveckling av våra sektorer inklusive det som brukar benämnas de gröna näringarna. Samverkan med olika samhällsaktörer ska vidareutvecklas och breddas till nya områden. Våra campusmiljöer ska användas som mötesplatser, där samverkan kring kunskapsutveckling, innovation och entreprenörskap stimuleras. Vi ska fortsätta att utveckla internationella samarbeten, inklusive samarbeten för ökad kapacitetsutveckling i låginkomstländer i linje med policyn för SLU:s bidrag till det globala genomförandet av Agenda 2030. Doktoranders avhandlingar bidrar till global kunskapsutveckling inom SLU:s områden. De som avlägger en forskarexamen vid SLU ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom forskning, utvecklingsarbete och problemlösning inom samhällets alla sektorer.

 

Förmågan att anlägga systemperspektiv och att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner har utvecklats.

SLU ska i ökad utsträckning producera kunskap och leverera beslutsunderlag i komplexa frågor där olika mål kan stå mot varandra. SLU:s bredd och djup i forskning och miljöanalys utgör förutsättningar för vår kunskap om hållbarhetsfrågor. Men för att tydligare bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen behöver vi öka vår förmåga att anlägga systemperspektiv och att integrera ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner. Genom fler och nya arbetsmetoder som stimulerar även transdisciplinära1 förhållningssätt ska vi fördjupa relationerna mellan dagens – och framtidens – forskningsämnen vid universitetet.

 

SLU är en föregångare genom ett ambitiöst internt hållbarhetsarbete som omfattar samtliga hållbarhetsperspektiv.

Genom höga ambitioner vad gäller hållbarhet inom den egna organisationen kan SLU vara en föregångare för andra myndigheter. Det interna hållbarhetsarbetet ska baseras på kunskap och fakta i vår strävan att vara ett klimatneutralt universitet som samtidigt har hög produktivitet och värnar biologisk mångfald i vårt eget lant- och skogsbruk. Kunskapen om miljöer för människors välbefinnande och hälsa ska bidra till ytterligare hållbarhetsperspektiv i SLU:s markanvändning och utveckling av campusmiljöer. Utbildade chefer och ledare ska visa riktning genom fokus på hållbart arbetsliv. SLU ska arbeta för en hållbar studerandemiljö genom att genomgående beakta studentperspektivet i olika frågor och att kontinuerligt utveckla studentinflytandet.

Länk till aktiviteter för FO1.

Fakta:

1 Transdisciplinaritet innebär att gränser mellan och bortom discipliner överskrids och kunskaper och perspektiv från olika vetenskapliga discipliner liksom icke-vetenskapliga källor integreras. (Definition enligt Nationalencyklopedin.) .