Aktiviteter för fokusområde 1 (FO1)

Senast ändrad: 02 januari 2024

Prioriterade aktiviteter för genomförande av SLU:s strategi 2021-2025 kopplade till FO1: SLU:s nästa steg för hållbar utveckling.

Delkomponenter

a)  Utbildningarna rekryterar tillräckligt många kvalificerade studenter och doktorander för att möta ett hållbart samhälles behov.

b)  Vetenskapligt baserad kunskap och beslutsunderlag från SLU efterfrågas i högre utsträckning.

c)  SLU är en attraktiv och drivande samverkanspart för grön omställning av näringsliv och övrigt samhälle.

d)  Förmågan att anlägga systemperspektiv och att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner har utvecklats.

e)  SLU är en föregångare genom ett ambitiöst internt hållbarhetsarbete som omfattar samtliga hållbarhetsperspektiv.

Aktiviteter

FO1 A

Delkomponent

Utbildningarna rekryterar tillräckligt många kvalificerade studenter och doktorander för att möta ett hållbart samhälles behov.

Aktiviteter

För att nå fler och bredda rekryteringen.

 • Framtagande av en gemensam handlingsplan (program med flera underprojekt) för breddad rekrytering och breddat deltagande för ett mer systematiskt arbete med studentrekrytering till grundutbildningen i ett helhetsperspektiv. 
  Ansvarig: UN:s ordförande 

 

För att utveckla utbildningsutbudet med relevant kunskap och verktyg för ett framtida arbetsliv och samhälle. 

 • Utveckla organisation, strukturer och former som en förutsättning för utveckling av utbudet för det livslånga lärandet.
  Ansvarig: UN:s ordförande
  Stöd: SAR 

 • Gå vidare och ta tillvara det som gjorts i programportföljsprojektet (PPUP): vidareutveckling av utbudet inom nuvarande grundutbildningsuppdrag.  
  Ansvarig: UN:s ordförande 
  Stöd: Ledningsrådet 

 • Fortsatt äska om utökade resurser i budgetunderlaget för att utöka antalet studenter. 
  Ansvarig: Rektor 

 • Fortsatt och vidareutvecklad utbildning av lärare om hur man integrerar hållbarhet i grundutbildningen. 
  Ansvariga: UN:s ordförande och Udir. 

FO1 B

Delkomponent 

Vetenskapligt baserad kunskap och beslutsunderlag från SLU efterfrågas i högre utsträckning.

Aktiviteter

För att bidra till att utveckla en fördjupad förståelse i vår omvärld av hur vetenskapligt baserad kunskap kan leda till förändringsprocesser i samhället.

 • Använd i större utsträckning SLU:s kompetenser för syntesrapporter och kunskapsöversikter.

  Fakultetsgemensam kompetensutveckling internt kring hur man skriver systematiska översikter, samt forskningskommunikation

  Stimulera och underlätta för tvärvetenskaplig dialog/samarbete. 
  Ansvariga: Dekanerna 
  Stöd: Biblioteket 

 • Utveckla en kvalitetssäkringsprocess för de underlag som SLU levererar i egenskap av expertmyndighet (beslutsunderlag, remisser, rapporter, mm.) så att de bidrar till kunskapsutveckling samt utvecklar förståelse för målsynergier, målkonflikter och kunskapsluckor. 
  Ansvarig: Vicerektor samverkan & miljöanalys
  Stöd: Biblioteket 

För att få mer öppen kunskapsdelning och kommunikation.

 • Strategiskt utveckla SLU:s digitala kanaler och användningen av dessa för att sprida kunskap från SLU. 
  Ansvariga: Vicerektorer samverkan & miljöanalys och internationalisering. 

FO1 C

Delkomponent

SLU är en attraktiv och drivande samverkanspart för grön omställning av näringsliv och övrigt samhälle.

Aktiviteter

För att vidareutveckla samverkan nationellt och internationellt.

 • Kartlägg SLU:s befintliga och potentiellt nya partners, nationella och internationella, och fortsätt att bygga och stärka strategisk samverkan med fokus på hållbar utveckling och Agenda 2030. 
  Ansvariga: Vicerektorer internationalisering och samverkan & miljöanalys. 

 • Se över hur vi bättre kan möta näringens och myndigheters behov av kunskap som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet , ex. uppdragsutbildning., industridoktorander, doktorander i kapacitetsuppbyggnadsprogram, samfinansierade masterarbeten, internships (exv Sida, internationell praktik…) 
  Ansvarig: Vicerektor samverkan & miljöanalys. 
  Stöd: UN:s ordförande, vicerektor internationalisering, fakulteterna, SLU Holding. 

   

För att fler medarbetare ska bidra till arbetet med att vidareutveckla och bredda samverkan (nationellt och internationellt).

 • Stärk och förtydliga meritvärdet av samverkan. 
  Ansvarig: Vicerektor samverkan & miljöanalys. 
  Stöd: Fakulteterna. 


För att utveckla samverkan kring kunskapsutveckling, innovation och entreprenörskap.

 • Använd de fysiska campusmiljöerna (inom- och utomhusmiljöer) för aktiv verksamhet tillsammans med SLU:s samverkanspartners, t.ex. som living labs, samt involvera SLU Holding, GIP:s verksamheter, samt egendomarna i detta arbete. 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: Ledningsrådet, SLU Holding. 

 • I samverkan med näringen integrera, vidareutveckla och stärka innovation och entreprenörskap på alla utbildningsnivåerna. 
  Ansvarig: UN:s ordförande och FUR:s ordförande 
  Stöd: PN, fakulteter, SLU Holding 

FO1 D

Delkomponent

Förmågan att anlägga systemperspektiv och att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner har utvecklats.

Aktiviteter

För att se till att vi har nödvändig kompetens att bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen genom ökad förmåga att anlägga system- och hållbarhetsperspektiv.

 • Fakulteterna säkrar kompetensbehoven genom sin strategiska kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  Ansvariga: Dekanerna och UDS-dir. 
  Stöd: Fakultetsnämnder, chefer med linjeansvar. 

 • Utveckla utbildningarnas innehåll för att öka förmågan att anlägga system- och hållbarhetsperspektiv. (Se miljömålen för utbildningarna)
  Ansvariga: UN:s ordförande och FUR:s ordförande. 

 • Utveckla framtidsplattformarnas mål och uppdrag i linje med SLU:s strategi.

  Utred eventuellt behov av ytterligare en framtidsplattform inom området ekosystem och meta-ekosystem. 
  Ansvariga: Rektor och vicerektor samverkan & miljöanalys. 

 

FO1 E

Delkomponent

SLU är en föregångare genom ett ambitiöst internt hållbarhetsarbete som omfattar samtliga hållbarhetsperspektiv.

Aktiviteter

För att ledarna ska skapa riktning genom fokus på ett hållbart arbets-/studieliv.

 • Utred möjligheten att utveckla en målbild för ett hållbart arbets- och studieliv. 
  Ansvarig: Rektor. 

 • I den årliga planerings- och uppföljningsprocessen, på fakultets- och institutionsnivå ska samtliga hållbarhetsaspekter inkluderas som ett underlag för reflektion och diskussion. 
  Ansvarig: Rektor. 

För att vara en föregångare och basera arbetet på kunskap och fakta, samt bidra till ytterligare hållbarhetsperspektiv.

 • Ta tillvara de egna fastigheterna/lantbruken/markerna i utvalda piloter som förebilder inom hållbarhet, genom att: 

  • Involvera/interagera med forskare och miljöanalytiker för att på vetenskaplig grund samarbeta kring hållbarhetsperspektiven hos infrastrukturerna. 

  • Använd piloterna aktivt för att synliggöra arbetet. 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: Ledningsrådet. 

  • Fortsatt fokus på SLUs ambitiösa miljömål, exv CO2-neutralitet till 2027, resepolicy, och arbete med och uppföljning av implementeringen av dem. 

  • Fortsatt vara en drivande/aktiv partner i nationella och internationella samarbeten för hållbar utveckling och därigenom lära och fortsatt utveckla det interna hållbarhetsarbetet. 
  Ansvarig: Vicerektor internationalisering.