Fokusområde 2: SLU i det digitala samhället

Senast ändrad: 04 september 2023
Bildknapp för fokusområde 2

Den digitala transformationen är en genomgripande global samhällsförändring som har en omfattande påverkan på vår vardag. För oss som universitet skapar den många nya möjligheter, men ställer också nya krav på alla delar av verksamheten. Fokusområdet omfattar hur vi som organisation väljer att såväl använda den digitala transformationens möjligheter för att gagna våra verksamheter, som att skapa rätt förutsättningar för den digitala teknologins utveckling och användning.

Övergripande mål:
SLU bidrar till och använder den digitala transformationen för omställning till ett mer hållbart samhälle och ökad kvalitet i verksamheten.

Se aktiviteter för fokusområde 2 (FO2)

Delkomponenter:

  • a)  SLU använder digitaliseringens möjligheter fullt ut inom utbildning, forskning och miljöanalys.

  • b)  Utbildningarnas innehåll är anpassat för studenters framtida yrkesroll i det digitala samhället.

  • c)  SLU driver forskningsfronten relaterat till digitalisering inom våra områden.

  • d)  SLU har utvecklat infrastruktur och systemkapacitet samt säkerställt erforderlig kompetens och expertis för att möta den digitala transformationens möjligheter och behov.

Innebörd:
Det finns en stor potential i att använda digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning och miljöanalys vid SLU. Digitaliseringen skapar också nya förutsättningar för samverkan och internationalisering. För att uppnå visionen om ett SLU som en drivande kraft för lokal och global utveckling grundad i vetenskap och utbildning för hållbart liv är detta viktiga medel.

 

SLU använder digitaliseringens möjligheter fullt ut inom utbildning, forskning och miljöanalys.

SLU ligger i den digitala utvecklingens framkant inom till exempel skogstillstånd, biologisk mångfald, djurhälsa och akvatiska miljöer. Den kunskapen och erfarenheten ska vi dra nytta av för att bli ledande i den digitala utvecklingen inom alla våra områden. Strategiska samarbeten kommer att vara nödvändiga för att uppnå detta. En viktig komponent är hur datadriven vetenskap, maskininlärning, och andra framväxande teknologier inom AI-området kan användas för att utveckla ny kunskap som ligger till grund för tolkning och förståelse av komplexa system. De stora datamängder som genereras inom vår forskning och miljöanalys kan användas till detta.

Digitaliseringen ska också bidra till öppen vetenskap där information och kommunikation av forskningsresultat och öppna data tillgängliggörs, förfinas och anpassas för intressenter och samhället i stort. Digitaliseringen har på ett omvälvande sätt förändrat möjligheterna att kommunicera och samarbeta på distans, något som måste utvecklas och utnyttjas i högre grad inom SLU för att överbrygga geografiska barriärer och bidra till Ett SLU. I denna målsättning är erfarenheterna av pandemirestriktionerna under våren 2020 ett viktigt bidrag.

Den digitala transformationen ger också möjligheter att bedriva undervisning på nya sätt i digitala lärmiljöer och kan i relevanta sammanhang och klokt använt ge högre kvalitet än traditionella former av undervisning. Detta kan bli särskilt viktigt i en utökad satsning på att tillgängliggöra våra utbildningar både nationellt och internationellt och att bidra till det livslånga lärandet, till exempel genom öppen undervisning. Ett viktigt mål är att fullt ut dra lärdom av den digitalisering av utbildningarna som skedde under våren 2020.

 

Utbildningarnas innehåll är anpassat för studenters framtida yrkesroll i det digitala samhället.

Den digitala transformationen har också en genomgripande påverkan på utbildningars innehåll vid SLU. Den kanske största utmaningen i detta sammanhang är på vilket sätt SLU:s utbildningar kan förbereda våra studenter för en framtida yrkesroll i det samhälle som den digitala omvälvningen innebär. Det ställer krav på alla utbildningars innehåll såväl som lärares kompetensutveckling. Utveckling av utbildningen är nödvändig för att integrera ämnesområden som teknik och digitalisering i relation till våra styrkeområden.

stans-himmel-smal.png

SLU driver forskningsfronten relaterat till digitalisering inom våra områden

SLU har goda förutsättningar att driva forskningsfronten inom våra verksamhetsområden relaterat till digitaliseringens möjligheter, såväl internt som i samarbete med andra lärosäten, myndigheter och näringslivets aktörer. Den möjliga spännvidden är stor och kan omfatta ny forskning kring digitaliseringens möjligheter inom våra verksamhetsområden, exempelvis datadriven life-science, liksom den digitala transformationens inverkan på såväl hållbara produktionssystem och naturresursförvaltning som sociala och etiska aspekter av digitaliseringen. En viktig förutsättning för denna strävan är att vid SLU långsiktigt säkerställa nödvändig kompetens och expertis på området.

 

SLU har utvecklat infrastruktur och systemkapacitet samt säkerställt erforderlig kompetens och expertis för att möta den digitala transformationens möjligheter och behov.

Utveckling av den digitala infrastrukturen, teknik och system, inklusive säkra och integritetsmässigt hållbara digitala tjänster är en förutsättning för vår framtida verksamhet och kräver ett kontinuerligt arbete. Avgörande för hela fokusområdet är tillgången till beräkningskapacitet och kapacitet kring datalagring och nätverk, digitala kommunikationslösningar, samt system för att tillgängliggöra resultat och data från forskning och miljöanalys. Andra viktiga delar är att utveckla verksamhetsstöd genom välfungerande och resursmässigt effektiva digitaliserade stödprocesser, samt kompetensutveckling och stöd kring användning av de digitala infrastrukturerna.

Länk till aktiviteter för FO2.