Aktiviteter för fokusområde 2 (FO2)

Senast ändrad: 04 september 2023

Prioriterade aktiviteter för genomförande av SLU:s strategi 2021-2025 kopplade till fokusområde 2: SLU i det digitala samhället.

Delkomponenter

a)  SLU använder digitaliseringens möjligheter fullt ut inom utbildning, forskning och miljöanalys.

b)  Utbildningarnas innehåll är anpassat för studenters framtida yrkesroll i det digitala samhället.

c)  SLU driver forskningsfronten relaterat till digitalisering inom våra områden.

d)  SLU har utvecklat infrastruktur och systemkapacitet samt säkerställt erforderlig kompetens och expertis för att möta den digitala transformationens möjligheter och behov.

Aktiviteter

FO2 A

Delkomponent

SLU använder digitaliseringens möjligheter fullt ut inom utbildning, forskning och miljöanalys.

Aktiviteter

För att bedriva undervisning på nya sätt i digitala lärmiljöer när det är befogat (tillgänglighet och ökad kvalitet).

 • Utveckla bättre möjligheter för lärare att kompetensutvecklas i pedagogik som integrerar digitala verktyg – Det digitala lärarlyftet. 
  Ansvarig: UN:s ordförande. 
  Stöd: Dekanerna 

   

För att nyttja stora datamängder och bidra till öppen vetenskap.

 • Ta fram en handlingsplan för utveckling av en e-infrastruktur för ökad datatillgänglighet och centralt stöd för datahantering, inklusive analyskapacitet. Det inkluderar samordning av olika relevanta funktioner, samt att tydliggöra roller och ansvar. SLU:s ledande position inom miljöanalys ska tas tillvara i detta arbete. 
  Ansvarig: Vicerektor samverkan & miljöanalys. 
  Stöd: Dekaner, FIR, Biblioteket. 

FO2 B

Delkomponent

Utbildningarnas innehåll är anpassat för studenters framtida yrkesroll i det digitala samhället.

 

Aktiviteter

För att förbereda studenter och doktorander för en framtida yrkesroll i det digitala samhället.

 • Utred vilka behov som finns inom respektive yrkesroll avseende digitalisering och anpassa utbildningsplanerna. Till stöd för detta behövs bl.a. omvärldsspaning, framtidsscenarier och avnämarråd.
  Ansvariga: UN:s ordförande och FUR:s ordförande.

För att säkerställa nödvändig lärarkompetens och expertis: 

 • Tillgodose behovet av kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning (inkl adjungering) av undervisande personal (lärare och forskare) inom digitalisering. 
  Ansvariga: Dekanerna

FO2 C

Delkomponent

SLU driver forskningsfronten relaterat till digitalisering inom våra områden.

Aktiviteter

För att driva forskningsfronten och stimulera till ny forskning kring digitaliseringens möjligheter inom våra verksamhetsområden.

 • Identifiera våra strategiska nischer, med beaktande av kopplingen mellan forskning, utbildning och miljöanalys– var är vi starka, var bör vi vara starka, och vilka nya ämnesområden behöver utvecklas. 
  Ansvariga: Dekanerna. 

 • Strategiska nationella och internationella samarbeten ska definieras och utvecklas.
  Ansvarig: Vicerektorer för samverkan & miljöanalys och internationalisering 
  Stöd: Ledningsrådet. 
   

 

 

FO2 D

Delkomponent

SLU har utvecklat infrastruktur och systemkapacitet samt säkerställt erforderlig kompetens och expertis för att möta den digitala transformationens möjligheter och behov.

Aktiviteter

En förutsättning för att ”möta den digitala transformationens möjligheter och behov” är att det finns en organisation och plan: 

 • Utred behov av ett Digitaliseringsråd (samordnas med e-infrastruktur), se över befintliga delegationer och utveckla en digitaliseringsstrategi. Strategin ska inkludera digitalisering av vardagen, harmonisering, policies, etc. 
  Ansvarig: Rektor 

 • Innan SLU kan använda digitaliseringens möjligheter fullt ut behöver IT-infrastrukturen och IT-säkerheten uppgraderas. 
  Ansvariga: Rektor och vicerektor för samverkan & miljöanalys. 

För att använda digitaliseringens möjligheter fullt ut

 • Utveckla de digitala stödfunktionerna för att effektivisera och underlätta processer i såväl kärn- som stödverksamhet. 
  Ansvarig: Udir.