Hoppa till huvudinnehåll

NJ-fakultetens strategiarbete

Sammansatta illustrationer med en jordglob i mitten.

NJ-fakultetens strategi 2021-2025

Fakulteten bidrar genom forskning, utbildning och miljöanalys till att identifiera, studera och bidra med lösningar till nationella och globala samhällsutmaningar kopplade till areella näringar (inklusive akvatiska system), och hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser.

Inom ramen för denna verksamhet är fakulteten också en ledande aktör inom ekologi, biologisk mångfald och naturvård. Verksamheten bedrivs mot bakgrund av universitetets strategi och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning

Fakultetens verksamhet kännetecknas av hög kvalitet inom både grundläggande och tillämpningsnära forskning, samt av vetenskaplig bredd. Naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning bedrivs på lika villkor, vilket innebär goda förutsättningar att anta utmaningar som kräver systemperspektiv, samt tvär- och mångvetenskapliga förhållningssätt. Väl etablerade forskningssamarbeten, samverkan med intressenter, samt infrastrukturer i form av fältstationer, långliggande försök, långa dataserier och avancerad teknisk utrustning förstärker verksamheten och bidrar till dess höga kvalitet.

Kontinuerlig utveckling

Genom att kontinuerligt utveckla utbildningarna strävar fakulteten efter att leverera kompetenser som behövs för hållbar samhällsutveckling. Utbildningarnas innehåll ska omfatta såväl sektorsnära kompetenser som systemperspektiv med fokus på stora framtidsfrågor, till exempel livsmedelsförsörjning och samhällets styrning mot hållbarhet.

Hög kvalitet säkerställs genom stark förankring i fakultetens forskning och miljöanalys samt sektorsrelevans. Tydlig samhällskoppling och hög kvalitet utgör basen för utbildningarnas attraktivitet.

Den akademiska friheten

Fakulteten värnar om den akademiska friheten och integriteten, vilket bland annat innebär att forskare själva väljer sina forskningsfrågor och att det råder frihet att kommunicera och diskutera forskningens resultat inom och utom akademin. Akademiska värderingar innebär även att olika evidensbaserade tolkningar av forskningens resultat och dess betydelse för samhället ska beredas plats och diskuteras.

Fakulteten värnar även om universitetets grundläggande värderingar vad gäller vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande. Demokratiska strukturer, kollegiala processer och ömsesidig respekt utgör grunden för ett universitets organisation och styrning och i förlängning för dess autonomi och trovärdighet.

NJ-fakultetens strategi

Komplement till NJ-fakultetens strategi


Strategiskt prioriterade områden

 • SLU:s nästa steg för hållbar utveckling
 • SLU i det digitala samhället
 • Ett SLU
 • Ämnesområden
 • Forskarutbildning
 • Forskningsinfrastruktur
 • Fakultetens långsiktiga kompetensförsörjning
 • Systemperspektiv
 • Grön omställning
 • Integrering av verksamheter
 • Förhållningssätt, perspektiv, attityder och värderingar

 

Läs mer om våra fyra fakulteters strategiarbeten


 

Dokument och filer om strategin

Strategidokument

Även med gemensamma verksamhetsstödets strategi.

Publicerad: 10 juli 2023 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…