Medborgarforskning på SLU

Senast ändrad: 12 april 2024
Öga i vegetation. Foto.

Här finns dokumentation från SLU:s tidigare satsning kring medborgarforskning.

SLU är en viktig aktör i det snabbt växande fältet medborgarforskning, både nationellt och internationellt. Universitetet har en unik bredd av medborgarforskningsrelaterade projekt, fördelade över olika campus och ämnesområden. 

Tips. Gör ditt medborgarforskningsprojekt synligt nationellt och inom EU via www.medborgarforskning.se.

Mejllista för internt nätverkande: slu-medborgarforskning

Vill du få information och nyheter om medborgarforskning? Eller vill du själv informera dina kollegor om medborgarforskningsprojekt, publikationer eller aktiviteter med koppling till medborgarforskning? Nu kan du anmäla dig till en mejllista för medborgarforskning på SLU, som skapats för att stödja ett ökat internt nätverkande.

Så anmäler eller avanmäler du dig

Anmäl dig till mejllistan

  • Du kan också avanmäla dig härifrån
  • Notera att du behöver vara ansluten via VPN för att anmäla och avanmäla dig om du arbetar på distans

När du vill mejla till listan

Syftet med listan är att tipsa, dela med sig och få information om medborgarforskning - om konferenser, seminarier, workshops, vetenskapliga publikationer, rapporter, dina egna eller andras projekt och aktiviteter, möjligheter att söka medel, etc. Mejllistan är öppen för alla på SLU som är intresserade av medborgarforskning. Du kan mejla på svenska eller engelska.

Vi ser fram emot din anmälan!

Exempel: Utskick till nätverket – 5 Okt 2022

Dokumentation från intern workshop: Medborgarforskning i utbildningen

Medborgarforskning i utbildningen

9 december 2021, kl. 9-12

För vem: SLU:s lärare, forskare och miljöanalytiker som är intresserade av medborgarforskning.

Kontaktpersoner: Mari Jönsson, mari.jonsson@slu.se, och Karl Lundén, karl.lunden@slu.se.

Dokumentation från workshop: utveckla medborgarforskningen på SLU

Building capacity for Citizen Science at SLU

16 oktober 2020

För vem: alla SLU anställda/studenter som är intresserade av medborgarforskning. Workshopen hölls på engelska.

Kontakt: René van der Wal, rene.van.der.wal@slu.se.

 

Projekt och verksamheter vid SLU

Här listades några verksamheter och projekt med koppling till medborgarforskning på SLU, från A till Ö. Ambitionen var att projekt på sikt löpande skulle kunna tillgängliggöras via plattformen medborgarforskning.se.

Medborgarforskningsprojekt med koppling till SLU:s miljöanalys samt miljö/natur kan nås via ingången "Rapportera naturobservationer" på externwebben.

 
Projektnamn Projektansvarig  / kontaktperson
ARCS (ARenas for Cooperation through citizen Science, Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning) Dick Kasperowski, Pavel Bína, Tim Hofmeester
Artportalen Stephen Coulson, Johan Nilsson
Citizen science rörande natur och miljö med samhällsvetenskapliga perspektiv Leif Mattsson
COS4CLOUD (Co-designed citizen observatories for the EOS-Cloud) Stephen Coulson
CrowdWater Jan Seibert
Deltagande kartering av naturrersurser på mineralbärande marker: En fallstudie från Gandhamardhan-berget i Bolangir och Bargarh distrikt, Orissa, Indien Patrik Oskarsson
Deltagande miljöövervakning: Aktiva medborgare för minskade luftföroreningar och hälsosam miljö i Indien Patrik Oskarsson
Eken - en värld i världen Tomas Roslin
Faunaväkteri Pavel Bína
Fiskmärkningen Teresa Soler
Floraväkteri Sebastian Sundberg, för SBF: Jan Andersson, Margareta Edqvist 
Forskningsetik för medborgarforskning Per Sandin (projektledare), Patrik Baard, Pavel Bína
Fri fekal vätska hos häst Cecilia Müller, Katrin Lindroth
Fritidsfiske fångstrapportering  Göran Sundblad
Fungaväkteri Elisabet Ottosson
Förståelse och utveckling av miljömedborgarforskning: sociala nätverk, teknisk innovation och grundande av gemensamma mål René van der Wal
GreenFutureForest - Scenarier för en hållbar framtida skoglig grön infrastruktur Tord Snäll
Höstförsöket - kartläggning av insektslivet i ekarnas höstlöv Tomas Roslin, Adam Ekholm
Insamling, utvärdering och analys av data från jaktpåverkade marktäckeklassificering  Carl Salk
Insect Biome Atlas - medborgarforskning med helhetsgrepp om svenska insektsfaunan Fredrik Ronquist, Tomas Roslin
Jordgubbsappen Paul Becher, Katja Fedrowitz, Karl Lundén, Johan Stenberg och René van der Wal
LaxRacet 2.0 Gustav Hellström
Medborgarforskning för musslor i Mälaren Patrik Bohman
Medborgarforskning: samla och använda data för samhällelig förändring Dick Kasperowski, Mari Jönsson
Mus i hus Frauke Ecke 
Musselportalen  Eddie von Wachenfeldt
Nationell miljöövervakning inom programområde Jordbruksmark: Typområden på jordbruksmark samt Observationsfält på åkermark. Katarina Kyllmar, Helena Linefur och Lisbet Norberg 
Phytophthora - citizen science Michelle Cleary, Johanna Witzell
Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för scenarier av framtida skogsbruk  Tord Snäll
Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för skogliga konsekvensanalyser Tord Snäll
Rapportera fladdermuskolonier och bidra till fladdermusforskning Johnny de Jong
Renbruksplan Per Sandström
Rostsvampar  Anna Berlin
Rädda asken Michelle Cleary, Lars-Göran Stener
Samarbete med trädgårdsodlare i koloniträdgårdar för att följa upp förekomst av Drosophila suzukii i Sverige Paul Becher
Scandcam Jonas Kindberg, Tim Hofmeester
Sillgrisslehyllan Jonas Hentati-Sundberg
Strålande Jord  Karl Lundén, vid Uppsala universitet: Cecilia Gustavsson 
Svenska fenologinätverket (Inkl. Naturens kalender, Vårkollen m.fl.) Ola Langvall
Teatime4science Judith Sarneel
Trädportalen Artur Larsson
Träffa dina vilda grannar Tim Hofmeester, Joris Cromsigt
Älgarnas foder och hälsa i södra Sverige Annika Felton
Älgobs Joris Cromsigt, Göran Ericsson

Tips och länkar om medborgarforskning

Fakta:

Stöd för medborgarforskning på SLU

På uppdrag av rådet för miljöanalys, Fomar, genomfördes under 2019 en utredning kring förutsättningarna för en gemensam plattform för medborgarforskning på SLU. Utredningen byggde bl.a. på en enkätundersökning där över 600 personer på SLU svarade och ett 50-tal intervjuades. Under utredningen identifierades 38 projekt och verksamheter med koppling till medborgarforskning på SLU.

I slutsatserna rekommenderas att SLU skapar en central resurs för medborgarforskning för att bygga upp kapacitet, hitta synergieffekter mellan olika delar av SLU, integrera olika discipliner, hitta nya utvecklingsområden eller samarbeten samt fungera som informationskälla, mötesplats och stöd för forskare/lärare och miljöanalytiker. Praktiska funktioner som efterfrågades i enkätsvaren och internvjuerna var information, kommunikation, samordning, datahantering och tekniskt stöd.

För att bredda initiativet till att, utöver fortlöpande miljöanalys, även omfatta involvera verksamhetsgrenarna forskning och utbildning genomfördes en rad aktiviteter under 2020-2022. Aktiviteterna fokuserade på att bygga kapacitet inom forskning och utbildning samt miljöövervakning och bedömning. Bland annat diskuterades juridiska frågor och GDPR, etik, kommunikation och SLUs biblioteks roll.