Utskick till nätverket – 5 Okt 2022

Senast ändrad: 24 oktober 2022

Här kommer en påminnelse om SLUs mejllista för medborgarforskning och möjligheten att använda den för informationsdelning och nätverkande. Vidarebefordra gärna detta mejl till nya och gamla kollegor som kan tänkas vara intresserade av att gå med. Nu är också rätt tid att påverka dialogen och den kommande rapporten om medborgarforskning på universitetet.

Länk för nya medlemmar som vill registrera sig

Medborgarforskning vid SLU

SLU är en viktig aktör i det snabbt växande fältet medborgarforskning, både nationellt och internationellt. Universitetet har en unik bredd av runt 40 medborgarforskningsrelaterade projekt, fördelade över olika campus och ämnesområden. Projekten listas på den interna medborgarforskningssidan. Om du vill updatera, eller göra tillägg till, listan får du gärna kontakta projektledare Mari Jönsson. Glöm heller inte att göra ditt medborgarforskningsprojekt synligt nationellt via www.medborgarforskning.se och i EUs databaser.

Fomar-projektet

Från 2018 till 2022 har Rådet för fortlöpande miljöanalys, Fomar, givit SLU Artdatabanken i uppdrag att se över existerande medborgarforskning inom universitetet. Projektets syfte har varit att främja aktiviteter kring medborgarforskning och göra fältet känt för nya potentiella användare och utförare. På lång sikt ska SLU stärka och synliggöra sin position i att bidra till samhällets behov av öppen data och vetenskap, och här har medborgarforskning en viktig roll att spela.

En enkät- och intervjudriven undersökning genomfördes 2019 och drog slutsatsen att SLU bör upprätta en central resurs för medborgarforskning. Resursen bör bygga kapacitet runt medborgarforskning inom universitetet, hitta synergier mellan olika delar och discipliner inom SLU, hitta nya områden för utveckling och samarbete samt fungera som mötesplats och källa till stöd och information. Under 2020 och 2021 ägde flera workshops och seminarier rum. Aktiviteterna fokuserade på att bygga kapacitet inom forskning och utbildning samt miljöövervakning och bedömning. Bland annat diskuterades juridiska frågor och GDPR, etik, kommunikation och SLUs biblioteks roll.

Denna höst ska tidigare aktiviteter och resultat inom projektet sammanställas till en slutrapport. Syftet är att ta fram rekommenderationer för hur SLU bör utveckla förutsättningar och resurser för medborgarforskning samt främja medborgares delaktighet i forskning, miljöanalys och utbildning.

Om du har information, eller vill diskutera aspekter eller frågor att inkludera i slutrapporten rörande SLUs medborgarforskning, tveka inte att kontakta någon av oss.

Med vänlig hälsning,
Mari Jönsson och Karl Lundén