SLU-nyhet

Unga kvinnliga vattenforskare på SLU sticker ut

Publicerad: 01 december 2023

Våra vattenforskare står sig väl i konkurrensen om forskningspengar. Inte mindre än 16 vattenprojekt på SLU har beviljats medel från de nationella forskningsråden och EU under 2023. Till största delen handlar det om finansiering till forskare tidigt i karriären, och det är kvinnorna som står som huvudsökande på åtta av de beviljade projekten.

Under hösten har de nationella forskningsråden Formas och Vetenskapsrådet meddelat vilka forskningsprojekt som beviljas medel från årets utlysningar. Även Europeiska forskningsrådet (ERC), har beslutat vilka som får forskningsbidrag från EU under 2023. SLU:s vattenforskning beviljades forskningsmedel motsvarande cirka 93 miljoner kronor fördelade över 16 beviljande ansökningar.

Av dessa är tre forskningsbidrag av lite större omfattning. Maliheh Mehrshad (forskare vid institutionen för vatten och miljö) tilldelades ett startbidrag från ERC om cirka 1.5 miljoner euro, och Adia Bargués Tobella och Lenka Kuglerová (båda forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel) fick cirka 14 respektive 12.5 miljoner kronor var för forskningsprojekt inom Formas tematiska utlysning om sambanden mellan klimat, biologisk mångfald och vatten.

Av de 16 beviljade forskningsprojekten och karriärbidragen gick 15 till forskare tidigt i karriären, och hela åtta stycken till kvinnor. Det här resultatet ger tydliga indikationer på att framtiden för SLU:s vattenforskning ser fortsatt ljus ut.

Unga vattenforskare som fick finansiering

Tio vattenforskare vid SLU fick medel från Formas utlysning till forskare tidigt i karriären:

- Datadriven modellering av PFAA i serum som grund för gränsvärdessättning för dricksvatten och livsmedel, sökande: Carolina Vogs, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

- Framtida försörjning i agrara berg: Ungas ambitioner och modernisering av bevattning i Nepal, sökande: Stephanie Leder, institutionen för stad och land.

- Ett liv i läkemedel: hur påverkas den hotade europeiska ålen av läkemedel i miljön, sökande: Eli Thoré, institutionen för vilt, fisk och miljö.

- Vem fångade min fisk?: En undersökning av potentialen hos spårbarhetssystem att stoppa kränkningar av arbetares rättigheter inom fiskeindustrin, sökande: Alin Kadfak, institutionen för stad och land.

- Att reda ut hur rumsliga och tidsmässiga skalor kombineras för att konditionera sjöns motståndskraft mot boreala skogsbränder, sökande: Simon Belle, institutionen för vatten och miljö.

- Antibiotiska floder: antibiotikaexponeringens inverkan på fiskens tarmmikrobiom och konsekvenserna för hälsa, beteende, och kognition, sökande: Jake Martin, institutionen för vilt, fisk och miljö.

- Förbättrad reproduktion hos röding med nya sekvenseringstekniker, sökande: Khrystyna Kurta, institutionen för husdjursgenetik.

- Äldre är alltid bättre – gör åldersstrukturen till en samlingspunkt för hållbar fiskeriförvaltning, sökande: Christopher Griffiths, institutionen för akvatiska resurser.

- Övervakning av mikroorganismer som metod för riskbedömning i återcirkulerande akvakultursystem, sökande: Fernando Puente-Sánchez, institutionen för vatten och miljö.

- Inverkan av vintervärmeböljor på gruvpåverkad miljö: Mobilisering och omfördelning av miljöföroreningar vid ett förändrat klimat (CLIMAMINE), sökande: Uzair Khan

En vattenforskare vid SLU fick etableringsbidrag från Vetenskapsrådet:

- Komplexa djursamhällens struktur: samspelet mellan begränsningar, filopatri, bestraffning och släktskap, sökande: Aneesh Bose, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Formas tematiska utlysning om sambanden mellan klimat, biologisk mångfald och vatten

- Scaling rangeland restoration in drylands through synergies in the biodiversity - water- climate nexus (Restore4More), sökande: Aida Bargués Tobella, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

- How to protect what we do not know we have: Identifying, understanding and managing aquatic biodiversity in intensively managed forests and under an increasingly extreme climate (AquaBioEx), sökande: Lenka Kuglerová, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Startbidrag europeiska forskningsrådet (ERC)

Maliheh Mehrshad, institutionen för vatten och miljö.

Övriga projektbidrag

Formas

- Påverkan av vattenkraftsdammar på multi-funktionaliteten och de ekologiska kopplingarna mellan vattendrag och deras strandzoner – Behov av bedömningsverktyg för beslutsfattare, sökande: Richard Johnson, institutionen för vatten och miljö.

Vetenskapsrådet

Flera olika virus i samma värd: vad kännetecknar intracellulära virus-virus interaktioner i sötvattensplankton och hur vanligt är detta på ekosystemnivå?, sökande: Maliheh Mehrshad, institutionen för vatten och miljö.

Fakta:

Vattenforskningen på SLU spänner över många miljöer och verksamhetsområden. Från vattnets källflöden i berg och skog, genom landskapets jordbruksmark och städer, via sjöar, vattendrag och åar ut till kusten och det öppna havet, och inkluderar såväl natur- som samhällsvetenskap.


Kontaktinformation

För mer information, kontakta Jens Olsson, koordinator för SLU Vattenforum. water@slu.se
076-1890538