SLU-nyhet

VH:s fakultetsnämndsmöte 24 mars

Publicerad: 31 mars 2021
VH:s fakultetsnämnd

Rapport från VH:s fakultetsnämndsmöte den 24 mars

Raunis och Dirk-Jans rapport från mötet

Beslut
Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i bioinformatik. Behovet av att rekrytera en universitetslektor i bioinformatik är sedan tidigare identifierat och prefekten vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN) inkom med en ansökan inför nämndens möte.

Beslut fattades även att föreslå kliniska vetenskaper (KV) att anställa Ylva Persson från SVA som adjungerad lektor i husdjursreproduktion.

Medarbetarundersökningen
Rauni presenterade resultatet där VH har en svarsfrekvens på 76% (SLU 79%). För de olika komponenterna i medarbetarindex; arbetsklimat, ledarskap, organisation och visioner/mål så har alla delar en klar positiv trend med stigande siffor.

Väldigt glädjande och trevlig läsning var det att det finns fler än tidigare som skulle rekommendera SLU som arbetsplats och ett universitet att studera på. Här hamnar VH i topp tre i Sverige sett över snittresultat för svenska lärosäten.

Samverkansuppdrag
Margareta berättade att SLU har samverkansuppdragen under luppen just nu. En förändring som stundar är att SLU kommer att frångå benämningen samverkanslektor och personen med uppdrag kommer att kallas samverkare. All nya uppdrag som tillsätts kommer att bli tidsbegränsade och därmed öppnas möjligheten för många fler att söka dessa uppdrag. Varje fakultet har ombetts att lämna in förslag på nya samverkansuppdrag.

Kompetens för framtiden
Dirk-Jan de Koning presenterade en sammanställning av kompetensförsörjningsarbetet som fakultetsnämnden genomförde i januari. Arbetet har som mål att säkerställa att fakulteten har kompetenser behövliga för grundutbildning och forskning för att nå de strategiska målen. Även fortsatt kommer institutionen, som idag, inkomma med anhållan om nyrekrytering/återbesättning, men kommer behöva ta hänsyn till fakultetens kompetensförsörjningsstrategi. Arbetet är i nu ett intensivt skede. I nästa steg kommer fakultetsledningen att samtala med prefekter.

Agronom & djur
Du väl inte missat att läsa om programmet på våra programsidor

Nästa möte
På återseende efter nästa möte som äger rum den 5 maj.

Ordförande Rauni Niskanen


Kontaktinformation
Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se