Medarbetarwebben

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 780 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

KV Minkprojektet

Minkforskning vid SLU - ett miljöanalysprojekt med fokus på miljögifter Den vilda minken ses mest som ett skadedjur vid svenska vatten, men den är också ett viktigt redskap i miljöövervakningen.

FO Vetmed epidemiologi

FO Vetmed epidemiologi

Fokus för vår forskning är att tillämpa epidemiologiska metoder för att identifiera faktorer i miljön, i skötseln och i djuret självt som påverkar hälsa, välmående och prestationsförmåga hos

Smådjurskirurgi

Smådjurskirurgi

Kirurgi är en specialitet som innebär att förebygga, diagnosticera, bota eller lindra sjukdomar genom operation av en patient. Ämnet smådjurskirurgi omfattar djur-slagen hund och katt och andra

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

Smådjursmedicin

Smådjursmedicin

Ämnet smådjursmedicin är i första hand inriktat på kliniska frågeställningar rörande sällskapsdjur, vilka omfattar flera djurslag men främst hund och katt. Smådjursmedicin innefattar fysiologiska och

KV - Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

En av vår tids största utmaningar är att råda bot på ökande problem med antibiotikaresistens. Det är nödvändigt att minska antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen och i större utsträckning

KV Streptococcus suis

Syftet med projektet är att undersöka förekomst av och egenskaper hos bakterien Streptococcus suis i svenska grisbesättningar. Streptococcus suis är en i hela världen vanligt förekommande bakterie

KV Knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Det huvudsakliga målet med projektet är att undersöka förekomsten av knäledssjukdomar hos hundar försäkrade i Agria. Detta genom att analysera data från deras databas. Fokus kommer läggas på att

KV-ROADMAP: Förändrade tänkesätt kring antibiotikaanvändning inom djurproduktionen

ROADMAP ska främja övergången till en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurproduktion i olika sammanhang, genom att stötta en omprövning av beslutssystem inom livsmedelskedjan. R ethinking o f

Hästmedicin

Hästmedicin

Ämnet hästmedicin omfattar en rad sjukdomar och tillstånd hos hästdjur som gör att deras ägare upplever att djuret inte fungerar normalt. Det inkluderar även djur som till synes är kliniskt normala,

KV Är det möjligt att definiera giftiga substanser utan djurförsök?

Ett projekt vid SLU kommer starta med målet att ta fram en ny metod där toxiska kemikaliers effekter på den tidiga embryoutvecklingen kan bedömas utan försöksdjur. Det kan vara möjligt att förutsäga

Forskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper

Forskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper

Institutionens mål är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet.

Loading…