SLU-nyhet

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

Publicerad: 22 juni 2020
Kor som äter

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren nästan 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Andra frågor rör konsekvenser på individnivå, till exempel oro för hur familj och närstående påverkas men även oro och känslor som rör djuraktivism och samhällsdebatten.
-Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personlig plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och ansvarig för studien.

Erfarenheter och konsekvenser

Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden. 

Målsättningen är att ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor och i en kommande handlingsplan peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare och andra företagare att bedriva en hållbar djurproduktion. 

  

Kontaktuppgifter:

Peter Lundqvist 
Professor, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp
tel. 040-41 54 95, peter.lundqvist@slu.se 


Vania Ceccato 
Professor, institutionen för samhällsplanering och miljö vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Stockholm
tel. 08-790 86 25, vania.ceccato@abe.kth.se

Catharina Alwall Svennefelt 
Universitetsadjunkt, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp
tel. 040-41 54 98, catharina.alwall@slu.se 

Eva Göransson 
Universitetsadjunkt, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp
tel. 040-41 50 71, eva.goransson@slu.se 

Fakta:

Studien är den första av större omfattning inom området och genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm samt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.
Huvudfinansiär är Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. SLO-fonden samt SLU bidrar också med medel till studien. 

Forskningsprojektet har en referensgrupp med följande organisationer representerade: LRF Mjölk, Sveriges Grisföretagare, LRF Kött, Svenska Ägg, Svensk Fågel, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Svensk Mink, Matfiskodlarna, Sveriges Kaninproducenter samt några enskilda företagare inom djurproduktionen. Vidare ingår Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samt representanter för LRF i referensgruppen.