CV-sida

Stefan Palm

Stefan Palm
Jag bedriver forskning och miljöanalys som syftar till hållbart nyttjande och bevarande av akvatiska resurser. Jag arbetar även med vetenskaplig rådgivning, både nationellt och internationellt.

Presentation

Min forskning är främst fokuserad på att använda genetiska markörer som "verktyg" för att studera evolutionära, ekologiska och förvaltningsinriktade frågeställningar för hotade och nyttjade fisk- och skaldjursarter. Jag arbetar även med miljöanalys samt vetenskapligt baserad rådgivning, särskilt vad gäller lax i Östersjön. Sedan 2010 är jag medlem av Internationella havsforskningsrådets (ICES) expertgrupp för lax och öring i Östersjön (WGBAST).

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar (senaste fem åren)

Palm S, Karlsson S, Diserud OH. Genetic evidence of farmed straying and introgression in Swedish wild salmon populations. Aquaculture Environment Interactions (accepted for publication).

Mehner T, Palm S, Delling B, Karjalainen J, Kiełpińska J, Vogt A, Freyhof J. Genetic relationships between sympatric and allopatric Coregonus ciscoes in North and Central Europe. BMC Ecology and Evolution (accepted for publication).

Whitlock R, Pakarinen T, Palm S, Koljonen M-L, Östergren J, Dannewitz J. Trade-offs among spatio-temporal management actions for a mixed-stock fishery revealed by Bayesian decision analysis. ICES Journal of Marine Sciences (accepted for publication).

Berrebi P, Horvath A, Splendiani A, Palm S, Bernaś R. (2021). Genetic diversity of domestic brown trout stocks in Europe. Aquaculture 544:737043. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737043

Dannewitz J, Palm S, Edsman L. (2021). Colonization history and human translocations explain the population genetic structure of noble crayfish (Astacus astacus) in Fennoscandia – implications for management of a critically endangered species. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 31:1970-1982. doi: 10.1002/aqc.3632

Östergren J, Palm S, Gilbey J, Spong G, Dannewitz J, Königsson H, Persson J, Vasemägi A (2021). A century of genetic homogenization in Baltic salmon - evidence from archival DNA. Proceedings of the Royal Society B. 288: 20203147. https://doi.org/10.1098/rspb.2020.3147

Enbody ED, Pettersson ME, Sprehn CG, Palm S, Wickström H, Andersson L (2021). Ecological adaptation in European eels is based on phenotypic plasticity. PNAS. doi: 10.1073/pnas.2022620118

Miettinen A, Palm S, Dannewitz J, Lind E, Primmer CR, Romakkaniemi A, Östergren J, Pritchard VL. (2021). A large wild salmon stock shows genetic and life history differentiation within, but not between, rivers. Conservation Genetics 22:35-51. doi: 10.1007/s10592-020-01317-y

Östergren J, Palm S, Gilbey J, Dannewitz J (2020). Close relatives in population samples: evaluation of the consequences for Genetic Stock Identification. Molecular Ecology Resources 20:498–510. doi: 10.1111/1755-0998.13131

Palm S, Vinterstare J, Nathanson JE, Triantafyllidis A, Petersson E (2019). Reduced genetic diversity and low effective size in peripheral northern European catfish (Silurus glanis) populations. Journal of Fish Biology 95:1407–1421. doi: 10.1111/jfb.14152

Delling B, Palm S (2019). Evolution and disappearance of sympatric Coregonus albula in a changing environment - a case study of the only remaining population pair in Sweden. Ecology and Evolution 9:12727–12753. doi: 10.1002/ece3.5745

Whitlock R, Mäntyniemi S, Palm S, Koljonen M-L, Dannewitz J, Östergren J (2018). Integrating genetic analysis of mixed populations with a spatially-explicit population dynamics model. Methods in Ecology and Evolution 9:1017–1035.

Friedland KD, Dannewitz J, Romakkaniemi A, Palm S, Pulkkinen H, Pakarinen T, Oeberst R (2017). Post-smolt survival of Baltic salmon in context to changing environmental conditions and predators. ICES Journal of Marine Science 74:1344-1355.

Östman Ö, Olsson J, Dannewitz J, Palm S, Florin A-B (2017). Inferring spatial structure from population genetics and spatial synchrony in demography of Baltic Sea fishes: implications for management. Fish and Fisheries 18:324-339.

Rådgivning (2019-2021)

Dannewitz J, Palm S (2021). Sammanfattning och analys av ICES rådgivning för lax i Östersjön gällande fiskemöjligheter (2022). Biologiskt underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 14 pp.

Dannewitz J, Palm S, Kagervall A (2021). Utvärdering av fångstbegränsningar av trollingfisket efter lax i Östersjön. Biologiskt underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 8 pp.

Palm S, Romakkaniemi A, Dannewitz J, Pakarinen T, Huusko R, Jokikokko E, Vähä V, Broman A (2021). Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk‐finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2021. 56 pp.

ICES (2020). Workshop on Baltic Salmon Management Plan (WKBaltSalMP). ICES Scientific Reports: 2:35. 101 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.5972. 101 pp.

Östergren J, Dannewitz J, Palm S (2020). Yttrande om förväntade effekter av en dispens från bestämmelser att fettfeneklippa kompensationsodlad lax och öring. Rådgivning till Havs- och vattenmyndigheten, 5 pp.

Dannewitz J, Palm S, Whitlock R, Larsson S, Fredriksson R (2020). Biologisk rådgivning inför översyn av bestämmelser för fiske med fasta redskap efter lax och andra arter längs norrlandskusten. Underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 56 pp.

Magnusson K, Dannewitz J, Kagervall A, Palm S (2020). Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i Östersjön – status, exploatering och förvaltning. Underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 35 pp.

Dannewitz J, Palm S, Kagervall A, Whitlock R, Dahlgren E (2020). Svenska laxbestånd i Östersjön – status, exploatering och förvaltning. Underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 54 pp.

Kagervall A, Palm S, Dannewitz J (2020). Biologisk rådgivning med fokus på ändrade bestämmelser för fiske i älvar i Norrland. Underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 14 pp.

Palm S, Dannewitz J (2020). Underarter, distinkta populationer och stammar. Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten, 2 pp.

Dannewitz J, Palm S (2020). Sammanfattning och analys av ICES rådgivning för lax i Östersjön gällande fiskemöjligheter 2021 och förslag på flerårig förvaltningsplan. Underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 7 pp.

Östergren J, Blomqvist C, Dannewitz J, Palm S, Fjälling A (2020). Utkastdödlighet hos lax fångad i olika redskap. 21 pp.

Olstad K, Karlsson S, Lo H, Palm S (2020). Bevarings- og reetableringsplan for Klarälvslaks i Trysil- / Femundvassdraget. NINA Rapport 1789. Norsk institutt for naturforskning. 36 pp.

Palm S, Romakkaniemi A, Dannewitz J, Pakarinen T, Huusko R, Jokikokko E, Broman A (2020). Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk‐finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2020. 49 s.

Palm S, Dannewitz J (2019). Odling och utsättning av lax och öring i Vänern. Kunskapsunderlag till Havs- och vattenmyndigheten, 18 pp.

Dannewitz J, Palm S (2019). Hybridisering mellan lax och öring. Kunskapsunderlag till Havs- och vattenmyndigheten, 6 pp.

Palm S, Romakkaniemi A, Dannewitz J, Jokikokko E, Pakarinen T, Huusko R, Broman A, Sutela T (2019). Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2019. Biologiskt underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 52 pp.

Dannewitz J, Kagervall A, Dahlgren E, Palm S (2019). Åtgärder i syfte att stärka svaga lax- och öringbestånd i Bottniska viken. Biologiskt underlag till Havs- och vattenmyndigheten, 22 pp.

Rapporter och PM (2019-2021)

Palm S (2021). Genetisk analys av öring från Älgån. PM från Sveriges lantbruksuniversitet, 14 pp.

Palm S, Söderberg L, Östergren J (2021). Vävnadsprover och genetiska data för lax vid Sötvattenslaboratoriet. PM från Sveriges lantbruksuniversitet, 12 pp.

Huusko R, Jaukkuri M, Hellström G, Söderberg L, Palm S, Romakkaniemi A (2020). Spawning migration behavior of salmon and sea trout in the Tornionjoki river system: interim report 2018‒2019. Natural resources and bioeconomy studies 78/2020. 29 pp.

Palm S, Söderberg L, Östergren J (2020). Vävnadsprover och genetiska data för lax vid Sötvattenslaboratoriet. PM från Sveriges lantbruksuniversitet, 12 pp.

Söderberg L, Lind E, Degerman E, Palm S (2020). Genetisk särart och variation hos svenska bestånd av Atlantlax. PM från Sveriges lantbruksuniversitet, 27 pp.

Söderberg L, Östergren J, Palm S (2019). Genetisk analys av avelsfisk. Lax och havsöring 2017-2018 från svenska kompensationsodlingar. Aqua reports 2019:18. 53 pp.

Palm S (2019). Genetisk ursprungsanalys av mal från Helge å, Norra Skåne. PM, Sötvattenslaboratoriet, 7 pp.

Palm S (2019). Genetisk analys av lax från Moälven. PM, Sötvattenslaboratoriet, 19 pp.

Palm S, Söderberg L (2019). Genetisk analys av öring från Västernorrland. PM, Sötvattenslaboratoriet, 19 pp.

Palm S (2019). Genetisk analys av lax i Vege å, Skåne län. PM, Sötvattenslaboratoriet, 6 pp.

Palm S, Söderberg L (2019). Genetisk analys av öring från Upperudsälvens avrinningsområde. PM, Sötvattenslaboratoriet, 7 pp.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +46104784249
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm