CV-sida

Simon Kärvemo

Simon Kärvemo
Utformningen av habitatet och det omkringliggande landskapet påverkar starkt den biologiska mångfalden och interaktioner mellan arter. Forskningen har huvudsakligen handlat om landskapsekologi, populationsdynamik och risker för olika typer av parasiter. Nuvarande forskning fokuserar på skogsstrukturer över olika rumsliga skalor och hur det påverkar den barkborreangrepp och den biologiska mångfalden.

Presentation

Sedan min disputation angående populationsdynamik hos granbarkborren Ips typographus under utbrott, har jag forskat på bland annat skogsrestaureringar och biodiversitet hos barkborrar, hur miljöfaktorer påverkar en dödlig parasitsvamp Batrachochytrium dendrobatidis som infekterar groddjur (zooekologi, Uppsala Universitet), hur olika skogsstrukturer på olika skalor och exotiska trädslag påverkar den biologiska mångfalden. Nu riktar jag min forskning återigen på granbarkborren och hur naturvård och olika skogsstrukturer påverkar utbrottsdynamiken på olika skalor.

Undervisning

Mestadels inom herpetologi och entomologi:

Aktuella kurser:

Forest Animals at SLU

Vertebrate, faunistics at Uppsala Univeristy

Floristik och entomologi BI1351

Forskning

-Utbrottsdynamik hos granbarkborren och potentiella kopplingar till skyddade områden

-Exotiska trädslag och hur de påverkar skalbaggsfaunan

-Landskapets påverkan av skoglig biodiversitet

-Utbredning av chytridsvampen hos nordiska groddjur

-Populationdynamik hos snoken och påverkan av klimatet och en svamppatogen

-Habitatval och rörelsemönster hos reptiler och groddjur

 

 

Miljöanalys

FoMA - Finskalig övervakning av barkborrefångster för prognoser av utbrott och konsekvenser av framtida klimat

Handledning

Masters-studenter

Maria Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet (huvudhandledare)

Martin Westerling, Sveriges lantbruksuniversitet (huvudhandledare)

Evelina Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet (huvudhandledare)

Patric Falck, Sveriges lantbruksuniversitet (huvudhandledare)

Ludvig Palmheden, Sveriges lantbruksuniversitet (huvudhandledare)

Filippa Hedenberg, Sveriges lantbruksuniversitet (biträdande handledare)

Malin Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet (biträdande handledare)

Gustav Wikström, Uppsala universitet (huvudhandledare)

David Jonsved, Uppsala universitet (huvudhandledare)

Anais Voisin, Stockholms universitet (biträdande handledare)

Gustaf Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet (huvudhandledare)

 

Söker du exjobb? Handleder gärna projekt som inefattar barkborrar eller liknande och ibland även inom herpetologi. Är du generellt intresserad av ett projekt med GIS-analyser, rumsliga modeller, landskapsekologi eller avancerad R-kodning? Hör av dig till simon.karvemo@slu.se

Publikationer i urval

För en komplett publikationslista, se min Google Scholar profile

Kärvemo, S., Huo, L., Öhrn, P., Lindberg, E., & Persson, H. 2023. Different triggers, different stories: bark-beetle infestation patterns after storm and drought-induced outbreaks. Forest Ecology and Management. 

Hekkala, A. M., Jönsson, M., Kärvemo, S., Strengbom, J., & Sjögren, J. 2023. Habitat heterogeneity is a good predictor of boreal forest biodiversity. Ecological Indicators, 148: 110069.

Kärvemo, S., Schroeder, M. & Ranius, T. 2023. Beetle diversity in dead wood is lower in non-native tree species. Journal of Applied Ecology. 60:170-108

Multi-taxon conservation in northern forest hot-spots: the role of forest characteristics and spatial scales (2021). S. Kärvemo, M. Jönsson, AM. Hekkala, J. Sjögren & J, Strengbom. Landscape Ecology, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10980-021-01205-x

Hekkala, A. M., Kärvemo, S., Versluijs, M., Weslien, J., Björkman, C., Löfroth, T., & Hjältén, J. (2021). Ecological restoration for biodiversity conservation triggers response of bark beetle pests and their natural predators. Forestry: An International Journal of Forest Research, 94(1), 115-126. 

Kärvemo, S., Wikström, G., Widenfalk, L., Höglund, J & Laurila, A. (2020). Chytrid dynamics and infection trade-offs with movement distances in a red-listed .org/10.1093/forestry/cpaa016amphibian. Journal of Zoology. 311: 164-174

Kärvemo, S., Laurila, A. & Höglund, J. (2019). Urban environment and reservoir host species are associated with  Batrachochytrium dendrobatidis infection prevalence in the common toad. Diseases of aquatic organisms. 34: 33-42

Kärvemo, S., Meurling, S., Berger, D., Höglund, J. & Laurila, A. (2018). Effects of host species and environmental factors on the prevalence of Batrachochytrium dendrobatidis in northern Europe. PLOS One 13(10): e0199852. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0199852

Hallinger, M., Kärvemo, S., & Ranius, T. (2017). Does it pay to concentrate conservation efforts for dead-wood dependent insects close to existing reserves: a test on conservation planning in a Swedish region. Insect Conservation and Diversity. DOI: 10.1111/icad.12279

Kärvemo, S., Björkman, C., Johansson, T., Weslien, J-O, Hjältén, J. 2017. Forest restoration as a double-edged sword: the conflict between biodiversity conservation and pest control. Journal of Applied Ecology. 54: 1658-1668.

Kärvemo, S., Johansson, V., Schroeder, M. & Ranius, T. 2016. Colonisation-extinction dynamics of a tree-killing bark beetle. Ecosphere. 7:e01257.

Kärvemo, S., Rogell, B., & Schroeder, M. 2014. Dynamics of spruce bark beetle infestation spots: importance of local population size and landscape characteristics after a storm disturbance. Forest Ecology and Management. 334: 232-240.

Kärvemo, S., Van Boeckel, T.P., Gilbert, M., Grégoire, J-C., & Schroeder, M. 2014. Large-scale risk mapping of an eruptive bark beetle - Importance of forest susceptibility and beetle pressure. Forest Ecology and Management 318: 158-166.

Kärvemo, S., & Schroeder, L. M. 2010. A comparison of outbreak dynamics of the spruce bark beetle in Sweden and the mountain pine beetle in Canada (Curculionidae: Scolytinae). Entomologisk tidsskrift 131, nr 3, 215-242.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618672420
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala