Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 86 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Kon, människan och världen

Kon, människan och världen futurefood@slu.se KSLA anordnar ett seminarium för att belysa kornas roll ur ett brett perspektiv, både i det svenska livsmedelssystemet och globalt – för

Hållbara landskap

Den biologiska mångfalden i alla Sveriges landskapstyper är hotad. Det behövs reformer, i politiken och i praktiken, för att vi ska kunna uppnå våra miljömål och ha livskraftiga landskap i framtiden.

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Så kan skogsägare kompenseras för avsättningar till naturvård

Skogsägare som får avsätta mycket skogsmark till naturvård skulle kunna kompenseras genom en fond som byggs upp av en produktionsrelaterad avgift, enligt en ny studie. Ett sådant avgifts- och

Modernisering av hus på landsbygden kan bidra till minskningen av jordbruksfåglar

Moderniseringen av byarna i jordbrukslandskapet är troligtvis en viktig orsak till att jordbruksfåglar minskar, både i själva byarna och på omgivande fält. Det visar en studie som genomförts av

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

Skyddsvärda träd i Dalarna inventerade och beskrivna

Dalarna har många värdefulla träd i anslutning till de över 1700 kända fäbodar och finntorp som är spridda i hela länet. Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd och ett tidigare samarbetsprojekt

Ökad hävd av naturbetesmark kräver både lönsamhet och positiva attityder

Mångfaldsrika naturbetesmarker är beroende av att det finns lantbrukare med nötkreatur, får och hästar som hävdar dessa marker. Nu finns en rapport som belyser möjligheterna att öka arealen

Scarlett Szpryngiel

scarlett.szpryngiel@slu.se Leder projektet Sikta-ABS vid SLU Centrum för biologisk mångfald http://www.slu.se/sikta-abs

Johnny de Jong

Johnny de Jong cbm-webmaster@slu.se Johnny har arbetat på CBM sedan 2001. Han är docent i naturvårdsbiologi och är anställd som forskningsledare. Extended CV (pdf) På CBM arbetar Johnny med

Utarmning av svensk natur i ny rapport

Utarmningen av landekosystem är ett utbrett och accelererande fenomen som hotar både naturen och människors försörjning och hälsa globalt. Nu finns en svensk version av en Ipbes-rapport från 2018 om

Loading…