SLU-nyhet

SLU:s miljöanalysprogram öppnar en utlysning om utvecklingsmedel inför 2025

Publicerad: 13 juni 2024

SLU öppnar en utlysning för medel till utvecklingsprojekt inom samtliga miljöanalysprogram under 2025. Sista ansökningsdag är den 15 september 2024. Utlysningen villkoras av att SLU:s styrelse avsätter medel för detta inför 2025.

Föreslagen inriktning för projekten i denna utlysning är: 

  • indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen/hållbarhetsmålen, 
  • utveckla kunskap om åtgärder och uppföljningsstudier av åtgärder,
  • tillgängliggörande och/eller användning av miljöanalysdata,
  • metodutveckling inom miljöanalysen. 

Vi uppmuntrar ansökningar som bidrar till SLU:s strategi – hållbarhet, digitalisering och samarbete mellan olika miljöanalysprogram. Av särskilt intresse är ansökningar som har relevans för flera program eller stärker interaktionen mellan program. 

Vid SLU finns bred kompetens, omfattande databaser och väl inarbetade kontaktytor gentemot avnämare av olika slag. Genom denna utlysning vill SLU uppmuntra till nya tillämpningar och/eller förbättringar inom miljöanalysen. Det är meriterande om projektet är efterfrågat av avnämare och kan bidra med ny kunskap, tillämpningar eller om det sker i samverkan. Det är en fördel om resultaten från de projekt som beviljas medel kan leda till framtida externa uppdrag gällande fortlöpande miljöanalys.

Ansökningarna handläggs av miljöanalyskoordinatorerna och kommer att presenteras för diskussion med de relevanta programmens externa referensgrupper. Därefter fattar miljöanalysnämnden, fakultetsnämnden eller dekanen det slutgiltiga beslutet om fördelning av medel. Innan du skickar in ansökan, kontakta miljöanalyskoordinatorerna för det program din ansökan gäller, så att ansökan kan bli så relevant och bra som möjligt. 

Medel som utlyses är planerat till cirka 500 000 kronor per program och vanligen söks och beviljas projekt på 100 000-250 000 kronor. De utlysta projektmedlen utlyses som ett engångsanslag under år 2025 och villkoras av att SLU:s Styrelse avsätter medel för ändamålet. Delar av medlen kan dock få disponeras under år 2026, om särskilda skäl finns.

Preliminär rapportering av projekt sker under första halvåret av 2026 i SLU:s avrapporteringssystem. Utöver denna rapportering avslutas projektet med att kommuniceras populärvetenskapligt (ange kort hur i kommunikationsplanen i ansökningsformuläret). Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör ske utanför projektanslaget.

Ansökan görs kortfattad i detta formulär. I formuläret anger du som söker medel det eller de program som ansökan sker till (högst tre program får väljas), men vi förbehåller oss rätten att vid behov omfördela ansökningarna mellan de olika programmen efter ansökningstiden avslutats.

Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontaktas Mikaela.Asplund@slu.se.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2024. Beslut beräknas kunna delges i slutet av 2024. Vid sen eller utebliven leverans från projektet kan fakulteten återta medel.

Kontakta respektive programkoordinator innan du skickar in din ansökan, och vid eventuella frågor om utlysningen. För kontaktuppgifter och mer information om respektive miljöanalysprogram, se https://www.slu.se/miljoanalys/program/.

Länk till ansökningsformulär: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=1181649X436507557X55600

Ansvariga för miljöanalysen vid de fyra fakulteterna vid SLU – Pernilla Christensen, Johan Dicksved, Håkan Schröder och Jens Olsson


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Håkan Schroeder, vicedekan samverkan och fortlöpande miljöanalys

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53