SLU-nyhet

Finalisterna i årets studentdesigntävling har utvalts!

Publicerad: 08 maj 2024

Här presenteras de tre nominerade förslag som har gått vidare till finalen efter juryns beslut. Finalen kommer att äga rum på SKKF:s Rikskonferens den 20-21 maj i Norrköping. Årets tema, "Återskapad plats – en lund i Lunden", fokuserade på Krematorielunden i Norrköping och utmanade deltagarna att skapa en innovativ, funktionell och hållbar koppling mellan askgravlunden och det nyrenoverade krematoriet.

Krematorielundens kyrkogård ligger i centrala Norrköpings sydvästliga utkant. Kyrkogården omgärdar Norrköpings krematorium som byggdes 1938 och som utgör en kulturhistoriskt viktig byggnad i tydlig funktionalistisk stil. Byggnaden är ett verk av den kände norrköpingsarkitekten Kurt von Schmalensee. Krematoriet genomgick en utbyggnad samt renovering under 2021–2022 där bland annat flera ursprungliga detaljer återskapades enligt 1930-talets modernistiska stilideal.

Årets tema fokuserade på utformningen av en ny askgravlund i anslutning till det nyrenoverade Norrköpings krematorium och dess utbyggnad, samt återanvändning av stenmaterial i form av gravstenar och andra gravsanordningar. Tävlingsplatsen är belägen i kvarter 15 och utgörs av en imponerande slänt. Platsen kännetecknas av framträdande bergformationer och en liten del av ytan har en äldre delvis förfallen anläggning med mur, trappa och bassäng.

De tre bidragen som juryn utsett till finalister är:

Var inte rädd

Mika Izukura Grahn, Läsår: 2, Landskapsarkitekt, Alnarp.

Juryns utlåtande:
Förslaget har en tilltalande form och rumslighet som tar hänsyn till framtida gravsättningar. Det är ett trevligt bidrag med genomgående stråk för besökare. Miljön är varierad och ombonad med vatten och tydliga inneslutande platsbildningar som skapar rofyllda och harmoniska rum, vilket ger större möjligheter för lugn och reflexion, eller en njutbar promenad.

Platsens höjdskillnad har hanterats bra i förslaget. Nya, större vegetationsytor och ny trädplantering bidrar till succession och ekologi. Namnskyltar som placeras på olika platser och stenmurarna som även används som sittplatser ger platsen en flexibel och personlig karaktär. Befintliga bassänger har använts på ett kreativt sätt, vilket tillsammans med den sluttande backen skapar naturliga rum. Den mångfunktionella och genomförbara idén tar upp återanvändning av befintliga stenmaterial och vattenelement, vilket följer det vattentema som finns på platsen idag samt kopplingen till Motala ström som rinner strax intill.

Dock kan enbart gräsplanteringar ge en något kortvarig upplevelse, så en utveckling av trädval och växtplaceringar, samt ett bredare växturval, kan ge en mer varierad och långsiktig effekt året runt. Skötselmässigt kan vattenflödet kräva extra omsorg, men den mångsidiga och genomförbara idén är inspirerande och lovande.
Se bidraget här

 

Stilla flöden

Sofia Wikström, Läsår: 4, Landskapsarkitektprogram, Alnarp.

Juryns utlåtande:
Ett vackert förslag i sin enkelhet där den sluttande marken omvandlas på ett naturligt sätt till ett vattenfall som anknyter till Motala Ström, som är en tydlig koppling till Norrköping och dess centrala funktion för staden. Förslaget bygger på det gamla samtidigt som det tar hänsyn till tillgänglighet och framkomlighet för alla som ska använda platsen.

Bidraget skapar en vacker och tillgänglig plats på ett enkelt och tilltalande sätt. Genom att bevara stora ytor intakta och samtidigt skapa en ny gångväg öppnas platsen upp för människor i alla åldrar, inbjudande till både eftertanke och lek.

Temat är mycket passande med koppling till platsen. Det är ett genomförbart förslag och det är fint att den ursprungliga formen och terrasseringen används för att skapa ett stilla vattenfall som kommer att uppskattas av många Norrköpingsbor. Den nya växtligheten, inklusive perennrabatter och buskplanteringar, berikar platsen med ekologisk mångfald och skapar en mer trivsam atmosfär.

Förslaget kan förfinas genom att utveckla växtvalen och inkludera fler perenner. Placeringen av namnskyltar kan behöva justeras för bättre tillgänglighet, och detaljer kring smyckning på bassängens kanter samt materialval för gravsättningsytan bör klargöras. Det är även värt att överväga en större variation i växtmaterial för att komplettera perennerna och skapa en ännu mer mångfacetterad miljö.
Se bidraget här

 

Stillhetens Fåra

Jennifer Eliasson, Läsår: 4, Landskapsarkitektprogram, Alnarp.

Juryns utlåtande:
Ett funktionellt och vacker design som väl reflekterar både krematoriet och krematorielunden med sin strama och harmoniska karaktär, en tydlig koppling till kapellets modernistiska uttryck och omkringliggande gravkvarter, samt en stilren och vacker lösning som följer bergets egna former. Platsen kommer till liv med ambitiösa växtval och perennplanteringar, och tar hänsyn till de naturliga höjdskillnaderna, samt bassängen som återanvänds till fontän.

Ett realistiskt och resurseffektivt förslag som bevarar stenen på ett hållbart sätt. Genom att restaurera och utveckla den befintliga dammen blir den en central del av askgravlundens placering. Terrasserna ger anläggningen både funktionalitet och tillgänglighet, med väl genomtänkt vegetationsgestaltning och ambitiöst planerade perennplanteringar som främjar trivsel och ekologisk mångfald. Kompletteringen av träd med varierande härkomst ger liv och hållbarhet åt anläggningen.

I förslaget finns det oklarheter kring gravsättningsytan. Vad består ytan av? Är det klippt gräs eller äng, och räcker bredden? Tillgängligheten i anläggningen försvåras något genom att bara trappor används i den nordvästliga riktningen medan det från sydöst enbart är gräsmatta som underlag. Namnskyltarnas placering som benämns i bidraget som askgravlund, kan vara förvirrande, men det är bra att namnskyltarnas placering och gravsättningsytan är åtskilda. Sammantaget är detta ett spännande och genomtänkt förslag som tar hand om platsens unika karaktär på ett omsorgsfullt sätt.
Se bidraget här

Fakta:

Tävlingen arrangerades av SLU Tankesmedjan Movium i samarbete med Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund/SKKF och Sveriges Stenindustriförbund. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör samt trädgårdsingenjör-design. Juryn som fattade det slutgiltiga beslutet kring nominerade förslag bestod av Mattias Elofsson, SKKF, Fredrik Jergmo, SLU Tankesmedjan Movium, Sofia Jönsson, STEN/Sveriges Stenindustriförbund, Annelie Karlsson, Norrköpings pastorat och Mona Wembling, Landskapsarkitekt.

 

Mer information om tävlingen:
https://slu-se.instructure.com/courses/11613