SLU-nyhet

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Publicerad: 23 maj 2024
Man som artinventerar. Foto.

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen presenterar idag. Årets temaavsnitt handlar om Riksskogstaxeringens inventering av arter som görs i landets skogar.

Riksskogstaxeringen har inventerat skog och mark i hela landet sedan 1923. Idag presenteras ny statistik som i huvudsak baseras på den fältinventering som utfördes under åren 2019-2023. I årets Skogsdata ingår ett temaavsnitt med en översiktlig beskrivning av Riksskogstaxeringens olika inventeringar av kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar.

– Många av dessa arter ingår nu i den officiella statistikproduktionen och tidsserier över utvecklingen finns att ladda ner via vår webbsida, säger Cornelia Roberge, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU i Umeå.

Några axplock ur resultaten visar att renlaven fortsätter att minska i alla landsdelar utom i Svealand, medan husmossan breder ut sig allt mer i de svenska skogarna. Efter en period av minskning fram till 2010 har täckningen av blåbärsris varit oförändrad.

Årets statistik visar att volymen levande träd, det vill säga virkesförrådet, har ökat marginellt när all mark räknas in. På den produktiva skogsmarken utanför formellt skyddade områden ser virkesförrådet däremot inte ut att ha förändrats nämnvärt under senare år.

Sedan 1990-talets mitt har volymen döda träd (naturlig avgång) och volymen avverkade träd ökat kontinuerligt samtidigt som vi under de senaste tio åren har sett att trädens tillväxt minskat. Sammantaget blir effekten att virkesförrådet av levande träd inte längre ökar på samma sätt som tidigare. I och med att den naturliga avgången ökar samtidigt som tillvaratagandet av de döda träden inte ökar i samma takt får vi en ökning av volymen död ved.

Skogsdata 2024

Direktlänk till Skogsdata 2024.

För mer information om artinventeringarna, se temaavsnittet i Skogsdata 2024.

Webbinarium om den nya statistiken

Den 3 juni 13:00–14:00 anordnas ett webbinarium om den nya statistiken. Där presenteras nyheter i årets officiella statistik, årets tema om Arter, och det ges information om var statistiken finns och hur de digitala tjänsterna fungerar. Webbinariet avslutas med en frågestund.

Länk till anmälan

SLU Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen fältinventeras cirka 12 000 provytor över hela landet där upp till 120 000 träd mäts.

Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även som underlag för kartor och för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö-, klimat och energipolitik.

SLU Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Gå gärna in på SLU Riksskogstaxeringens webbsida, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf eller källa ska anges.)

Inventering av arter i Ydre, Östergötland. Fotograf: Åke Bruhn, SLU.

Diagram: Renlavstäckning fördelad på landsdelar och hela landet. Källa: SLU Riksskogstaxeringen

Diagram: Husmossatäckning i procent. Källa: SLU Riksskogstaxeringen

Diagram: De levande trädens volymsutveckling i den svenska skogen. Källa: SLU Riksskogstaxeringen 

Diagram: Utveckling av tillväxt och avgång i den svenska skogen. Källa: SLU Riksskogstaxeringen

Fakta:

Virkesförrådet är stamvolymen av levande träd i skogskubikmeter (m3sk).


Kontaktinformation