SLU-nyhet

Mellan-rummet

Publicerad: 17 april 2024

Den 22 april startar ’Mellan-rummet’, en 72h-utlysning som efterfrågar en rumslig installation på Hedmanska gården i Malmö, främst riktad till nyexaminerade arkitekter inom byggnad, inredning, planering och landskap. Aktiviteten har fått stöd från Movium Partnerskap.

Bakgrund
Arkitektbranschen står inför flera stora förändringar, där omställningen från nybyggnad och rivning till tillvaratagande av befintliga resurser är central. För att förädla och förnya befintliga platser eller byggnader, krävs en särskild förmåga för vilket det behövs både ny kompetens, nya normer och nya förebilder.

Samtidigt står branschen mitt i en omfattande lågkonjunktur som drabbar allt fler. Särskilt hårt drabbade är de nyexaminerade arkitekterna. En grupp med stor möjlighet att verka med nya perspektiv för en bransch i omställning.

Med denna bakgrund inleds under våren 2024 en satsning som syftar till att kunskapshöja inom detta fält. Initiativet som består i en rad insatser och utlysningar tar sin utgångspunkt i Sveriges Arkitekters skrift Agera, som berör hur vi hanterar arkitektoniska och rumsliga frågor kring utveckling och förvaltning av befintliga miljöer.

Utlysningen
Först ut blir 72h-utlysningen Mellan-rummet, en temporär rumslig installation på Hedmanska gården i Malmö. En historiskt unik plats som haft en rad olika funktioner, utseenden och användningsområden sedan 1400-talet. Ett exempel på hur en byggd miljö kan vara robust över tid och tåla olika ekonomiska och politiska tillstånd som till följd innebär föränderliga arkitektoniska ideal.

I utlysningen efterfrågas en arkitektonisk idé som både lyfter fram platsens kvaliteter, och historiska lagersamt bidrar till diskussionen om vad en samtida offentlig plats kan vara. Gestaltningen bedöms främst utifrån sin arkitektoniska kvalitet och som ett estetiskt tillägg på gården men förslag på kreativa idéer kring hur installationen kan användas ingår även i bedömningen. Andra viktiga bedömningsaspekter är cirkularitet och resiliens i materialval samt att förslaget är genomförbart inom satt produktionstid. Konstruktionen behöver dessutom vara möjlig att nedmontera för flytt och förvaring då gestaltningsförslaget kommer vinterförvaras.

Deltagande
Mellan-rummet riktar sig till alla nyexaminerade och nyetablerade arkitekter inom byggnad, inredning, planering och landskap med max 4 års erfarenhet sedan erhållen examen. Det kan vara en enskild person eller ett team men samtliga i teamet måste uppfylla kriteriet.

Teamet bakom det vinnande förslaget erhåller en ersättning på 100 000 kr exklusive moms för att uppföra uppdraget. Utöver arbetet med gestaltningsförslaget behöver teamet även vara på plats i Malmö i två dagar för arbetsmöte med de hantverkare som ska uppföra förslaget i maj månad. Det finns en separat budget för material- och genomförandekostnader. Installationen ska invigas den 5 juni och kommer stå på plats till och med september för att sedan återuppföras 2025.

Fakta:

Anmäl dig senast 21 april 23:59. Anmäl dig här

Utlysningen startar 22 april kl. 9.00 och avslutas 25 april kl. 9.00. Fullständig tävlingsinformation mailas ut när utlysningen startar.

 

Initiativet arrangeras av Form/Design Center, Sveriges Arkitekter och Sveriges Arkitekter Skåne, med stöd av SLU Tankesmedjan Movium och Malmö stad.