SLU-nyhet

Nya projekt beviljade

Publicerad: 15 maj 2023

Nu startar en rad nya spännande projekt som fått finansiering. Vad sägs om exempelvis stadslandskapets tallar, gestaltning via förvaltning och containerodling? Målet med Moviums samfinansierade forskningsprojekt är att utveckla kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

Movium Partnerskap

Movium Partnerskap bekostar maximalt 50 procent av beviljade forskningsprojekt, resterande, i form av cash, in-kind eller material, står en eller flera partners för. Ansökan görs 15 mars (15 februari från 2024) eller 15 oktober av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner. Projekten ska utmynna i vetenskaplig artikel, forskningsansökan, företags- eller kommundoktorand, eller i en förstudie som genererar nya forskningsidéer.

 

Beredningsgrupp

15 mars hade vi registrerat åtta ansökningar som bereddes för beslut av en grupp bestående av:

  • Eva Minoura, arkitekt SAR/MSA, Teknologie doktor, Sveriges Arkitekter
  • Jimmy Norrman, landskapsarkitekt LAR/MSA, Funkia AB
  • Doris Grellmann, filosofie doktor, naturvårdsplanerare, Umeå kommun
  • Märit Jansson, universitetslektor med samverkansuppdrag, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
  • Christina Lunner Kolstrup, LTV-fakultetens dekan, SLU, beslutande
  • Lars Johansson stf verksamhetsledare SLU Tankesmedjan Movium, beslutande.


Beviljade projekt

Stadslandskapets tallar
Patrik Olsson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Partners: Järfälla kommun, Haninge kommun, WSP, Stockholm stad, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning. Förstudie, beviljat: 190 000 SEK.

Gestaltning genom förvaltning – från projekt till process 
Petter Åkerblom, Institutionen för stad och land, SLU. Partners: Uppsala kommun. Huvudstudie, beviljat: 500 000 SEK.

Hållbar perennanvändning i svåra urbana växtförhållanden
Karin Svensson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU. Partners: Kalmar kommun, Karlskrona kommun, Sundbybergs stad, Helsingborgs stad, Malmö stad. Huvudstudie, beviljat: 700 000 SEK.

Fritidens landskap: en studie av landskapets roll och potential i fritidsförvaltningarnas strategiska arbete
Amalia Engström, Institutionen för Stad och Land, SLU. Partners: Gävle kommun, Täby kommun, Köping kommun, Vallentuna kommun. Förstudie, beviljat: 400 000 SEK.

Kan sidoströmmar från skogsindustrin användas som förnybart odlingssubstrat till containerodling?
Lotta Nordmark, Institutionen för biosystem och teknologi. Partners: Bara Mineral AB. Förstudie, beviljat: 406 467 SEK.

 

Bebyggd miljö

Movium koordinerar även SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö, som en gång per år utlyser internt utvecklingsmedel med föreslagen inriktning: indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen/hållbarhetsmålen, tillgängliggörande och/eller användning av miljöanalysdata, metodutveckling inom miljöanalysen. För 2023 kom det in tio ansökningar.

 

Referensgrupp

En extern referensgrupp bestående av representanter från Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Statistikmyndigheten SCB, Riksantikvarieämbetet samt Trafikverket bedömer ansökningarna som sedan LTV:s fakultetsnämnd vid SLU beslutar om.

 

Beviljade projekt

Urban form and survival of large urban trees in Malmö
Blaz Klobucar, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, beviljat: 250 000 SEK.

Flood and pollution hazards - an integrated GIS and hydrological modelling tool for planning nature-based solutions in urban environments
Abdulghani Hasan, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, beviljat: 210 000 SEK.

Metodutveckling av indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmål
Patrik Grahn, Institutionen för människa och samhälle, SLU, beviljat: 200 000 SEK.