SLU-nyhet

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Publicerad: 24 februari 2023
Göran Ståhl talar

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva.

I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna: Workshop towards harmonised forest monitoring and reporting. Temat var framtidens skogsövervakning och ett 90-tal personer från 26 EU-länder deltog.

Workshopen var en del i det pågående arbetet med att ta fram ny EU-övergripande lagstiftning, och en fortsättning på höstens konferens i Kutná Hora, Tjeckien.

– Det var ett möte med många olika företrädare och det kan ibland vara en utmaning. Men mitt intryck är att det blev riktigt bra, säger Göran Ståhl, professor i skogsinventering vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU, och en av medarrangörerna.

Vilka var dina huvudsakliga intryck från workshopen?

– Att det kändes konstruktivt. Det stora flertalet deltagare var överens om att bygga underifrån, på de inventeringar som redan finns i medlemsländerna. Det förutsätter dock att vi arbetar mer med standardisering och harmonisering än vi gör idag.

Anna-Lena Axelsson, koordinator för skoglig miljöanalys vid SLU, instämmer i att nationella inventeringsprogram som Riksskogstaxeringen fortsatt har en nyckelroll.

– Workshopen visade att inventeringarna är en viktig bas för framtida skogsövervakning inom EU.

– Men de måste också hänga med och utvecklas. Idag är till exempel skogens påverkan på klimatet en viktig fråga. Under den konferens vi anordnade under 2009 års ordförandeskap var andra frågor i fokus. Det visar att de nationella inventeringarna behövs men också att de måste utvecklas för att kunna svara på nya frågeställningar, säger Anna-Lena Axelsson.

Cornelia Roberge är programchef för SLU Riksskogstaxeringen. Hon noterar att många av de satsningar som Riksskogstaxeringen gör i år rimmar med det som diskuterades under workshopen. Till exempel information om invasiva arter och död ved.

Cornelia Roberge tror att man framgent behöver satsa mer på harmonisering och samarbete:

– Vi kommer att behöva lägga mer tid och resurser på detta, men samtidigt måste vi så långt som möjligt bevara fältinsatsen, de långa tidsserierna och möjligheten att göra jämförelser bakåt.

Det svenska EU-ordförandeskapet har nu publicerat sin ”presidency summary” av Workshop towards harmonised forest monitoring and reporting. Du kan läsa den här