SLU-nyhet

Skogsskadecentrum finansierar 34 projekt

Publicerad: 07 juni 2022

SLU Skogsskadecentrums styrgrupp föreslår till dekanen att bevilja medel ur årets budget till 34 olika projekt under centrumets utlysning under våren 2022. Totalt inkom 67 ansökningar, ett imponerade antal av drivna och kreativa ansökningar som gav beredningsgrupp och referensgrupp en rejäl utmaning.

- Tack ska ni ha för all er tid och energi ni har lagt ner i ansökningar! Det är härligt att se all denna drivkraft och idéer kring skogsskador som finns vid SLU, säger Wiebke Neumann, biträdande föreståndare för SLU Skogsskadecentrums räkning.

Tyvärr översteg summan av sökta medel de tillgängliga medlen vilket ledde till att hård prioritering blev nödvändig. Sammanlagt fördelade Skogsskadecentrum 14.5 miljoner kronor varav 12.9 miljoner gick till olika forskningsprojekt. 57% av finansieringen går till nya projekt och 43% till fortsättningar av projekt som fick medel under 2021.

SLU Skogsskadecentrums utgångspunkt är att forska om biotiska och abiotiska skogsskador, liksom att samverka och kommunicera kring skogsskador. Medel som fördelades faller inom detta breda spektrum av ämnesområden som är relevanta för skogsskador och som SLU Skogsskadecentrum siktar på att utveckla mer kunskap om. Finansierade ansökningar fördelas över sex olika ämnesområden där några ansökningar också hade en ämnesövergripande ansats. Ansökningar om forskning och metodutveckling kring svampar och andra patogena, insekter och Heureka utgjorde merparten av de beslutade projekten ansökningarna. 

Tabell. Fördelning av medel bland finansierade ansökningar.

Ämne

SEK

Andel medel

Andel Ansökningar

Insekter

4,000,000

27

29

Svamp

5,900,000

40

35

Vilt

460,000

3

3

Brand/Torka

700,000

5

3

Snö/vind

0

0

0

Socio

775,000

5

6

Heureka

2,800,000

19

24

SUMMA

14,600,000

   

Doktorandprojekt om skogsskador

Det kom även in elva förslag på doktorandprojekt till SLU Skogsskadecentrum. Efter intern och extern utvärdering så rekommenderade styrgruppen att finansiera nio stycken. Sex i samverkan med externa partners och 3 internt. De ämnen som är aktuella är tre projekt inom viltskador, två inom patologi, 2 inom plantproduktion samt 1 vardera inom kontinuitetsskogsbruk och frostskador.

- Tack för alla ansökningar. Vi hoppas att i framtiden även kunna rekrytera doktorander inom ytterligare fält relevanta för centrumets framtida utveckling, hälsar Åke Ohlson, biträdande föreståndare vid SLU Skogsskadecentrum och ansvarig för doktrandskolan.

Finansierade projekt

Martin Schroeder, Institutionen för ekologi: Expert support to authorities, forest organisations and private forest owners about the spruce bark beetle.

Martin Schroeder, Institutionen för ekologi: Reproductive success of the spruce bark beetle during different outbreak phases.

Simon Kärvemo There is always two sides of the coin? Bark beetle outbreaks and promotion of biodiversity.

Thomas Kronholm, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi: Non-industrial private forest owners' knowledge and views on management of multi-damaged forest.

Kristina Wallertz, Enheten för skoglig fältforskning: Pilot study – trapping of black bark beetle (Hylastes).

Michelle Nordkvist, Institutionen för ekologi: Ungulate grazing, habitat structure, and predation pressure on pest insects.

Jeanette Eggers, Institutionen för skoglig resurshushållning: Developing and implementing a drought index in Heureka.

Narayanan Subramanian, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap: Implementing Monte Carlo based random storm generator in Heureka Decision Support System.

Ke Zhang, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi: Fast sexual/asexual form identification and population diversity investigation of Cronartium pini.

Malin Elfstrand, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Breeding-without-breeding a new tool in seed orchard management for improved C. pini resistance?  

Maartje Klapwijk, Institutionen för ekologi: Predicting susceptibility for attack by Spruce bark beetle – validation of the susceptibility index.

Mats Jonsell, Institutionen för ekologi: Making data from the long term monitoring of spruce bark beetle available - a work of restructuring datafiles.

Geoffrey Daniel, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi: Effect of climate change on the potential importance of invasive blue stain fungi on wood quality.

Igor Drobyshev, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap: Modelling of forest fuel and weather effects on fire spread in Southern Sweden (FF-SPREAD).

Anton Grafström, Institutionen för skoglig resurshushållning: Forest damage sampling simulator.

Rosario García Gil, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi: Assessing drought tolerance and foliar fungal diversity in Scots pine planted stands.

Lars Sängstuvall, Institutionen för skoglig resurshushållning: MoMoMo: Moose Damages in Heureka – Models, Monte Carlo simulation and Robust Optimization.

Iva Franic, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap: Testing seed treatments to reduce damage by pathogenic fungi in conifer seeds.

Irene de Pellegrin Llorente, Institutionen för skoglig resurshushållning: Considering Uncertainty in Forest Management Planning.

Åke Olson, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Molecular quantification of airborne fungal spores collected in spore traps,

Cornelia Roberge, Institutionen för skoglig resurshushållning: Ungskogsinventering i SLU Riksskogstaxeringen.

Francisco X Aguilar, Institutionen för skogsekonomi: Coping with forest damages: evidence and adaptation strategies.

Cornelia Roberge, Institutionen för skoglig resurshushållning: Joint modelling of forest damages using presence absence data.

Berit Samils, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi: Resistance screening method for Scots pine blister rust.

Langning Huo, Institutionen för skoglig resurshushållning: “Flying tree healthy analyser”: drone-based hyperspectral imagery for early detection of bark beetle infestation.

Nils Högberg, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi: Breaking new grounds in Forest pathology – Professor Jan Stenlid International Symposium.

Adam Ekholm, Institutionen för vilt, fisk och miljö: Pest management and forest biodiversity in the selection system.

Ulf Johansson, Enheten för skoglig fältforskning: Inventory of fungal infections in the forest landascape surrounding spore traps.

Langning Huo, Institutionen för skoglig resurshushållning: Research visit to FGI for “Flying tree healthy analyzer”: dronebased hyperspectral imagery for early detection of bark beetle infestations.

Daniel Gräns, Skogsmästarskolan: Development of alternative measures to control liverworts infections during seedling cultivation and storage.

Iryna Matsiakh, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap: Electronic root rot detection.

Patrick Sherwood, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap: Safeguarding Scots pine using nanopore sequencing for the detection and diagnosis of pathogens.

Rubén Valbuena, Institutionen för skoglig resurshushållning: Forest Change detection with Google Earth Engine.

Urban Nilsson, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap: Browsing repellents for protecting Scots pine in northern Sweden.


Kontaktinformation

SLU Skogsskadecentrum

Föreståndare: Jonas Rönnberg
jonas.ronnberg@slu.se; +46 40 41 51 79 eller +46 706 72 76 43

Biträdande föreståndare: Wiebke Neumann Sivertsson
wiebke.neumann@slu.se; +46 90 78 68 117 eller +46 706 34 90 51

Biträdande föreståndare och ansvarig för forskarskolan: Åke Olson
ake.olson@slu.se; +46 18 67 18 76

Kommunikatör: Theres Svensson
Theres Svensson@slu.se; +46 90 78 68 228, +46 765 46 05 96

Administrativ koordinator: Katja Fedrowitz
katja.fedrowitz@slu.se; +46 18 67 21 96