SLU-nyhet

SLU mäter vad djuren äter

Publicerad: 28 april 2020
Man vid instängslat område på en åker. Foto.

Inom projektet Beyond moose mäter forskare vid SLU betestrycket i skogen sedan 2012. Nu kompletteras med mätningar av betestrycket på grödor i centrala Sörmland.

Starka och växande viltstammar i södra och mellersta Sverige erbjuder värdefulla ekosystemtjänster, exempelvis genom ökade chanser att se vilt och utökade jaktmöjligheter. Samtidigt orsakar dock klövviltet skador på grödor och skog.

– Klövviltet begränsar markanvändningen, samtidigt som markanvändningen begränsar viltets tillgång till föda säger Fredrik Widemo, en av de forskare som leder projektet Beyond moose.

Inom Beyond moose tar forskarna fram ny kunskap om hur älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin påverkar såväl varandra, som möjligheterna att bedriva jord- och skogsbruk. Samtidigt studeras hur markanvändningen påverkar viltet. Resultaten är viktiga beslutsunderlag för att finna avvägningar mellan olika intressen inom förvaltningen.

Jordbruk med i nya studien

Nu utökas undersökningarna av effekter på skogen med detaljerade studier i odlingslandskapet. I ett nytt delprojekt studeras hur klövvilt utnyttjar grödor under olika delar av året och hur klövviltet begränsar jordbruket i ett av Sveriges mest vilttäta områden.

– Det handlar om att ta ett helhetsgrepp säger Anna Widén, doktorand inom Beyond moose och ansvarig för delprojektet om betestryck på grödor. Viltet rör sig mellan skog och åker och vi måste studera effekterna i hela landskapet.

Vårens fältarbete erbjuder dock särskilda utmaningar; flera forskningssamarbeten och studentutbyten har fått skjutas på framtiden, på grund av resebegränsningar orsakade av den pågående pandemin. Men det mesta av fältarbetet genomförs, om än med anpassningar.

Allt du vill veta om älg

På denna sida hittar du nyheter, kuriosa, filmer och annat med den gemensamma nämnaren älg! Du kan också ställa din egen fråga till älgforskarna.

Älg i skog. Foto.