SLU-nyhet

SLU:s fyra framtidsplattformar beslutade

Publicerad: 03 november 2016

SLU:s rektor har nu beslutat om de fyra framtidsplattformarna (”Future-programmen”) som ska integrera olika vetenskapsområden samt leda till samverkan med olika samhällsintressen där universitetet bidrar med vetenskapligt baserade beslutsunderlag.

Framtidplattformarnas verksamhet gäller åren 2017-2020 och ska kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.

Genom att vara ett levande, interaktivt gränssnitt mellan akademi och samhälle syftar verksamheten till att:

  • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring samhällsrelevanta frågeställningar;
  • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar;
  • genom samordning av samarbete över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.

De fyra Future-plattformarna är:

SLU Future Forests – Framtidens skog

Framtidens skog inriktar sig på hållbart skogsbruk i vid bemärkelse och omfattar såväl skogens och skogsbrukets betydelse för utveckling av en biobaserad ekonomi, klimatanpassning, de olika ekosystemtjänster skogar erbjuder, samt beslutsprocesser där olika gruppers perspektiv på skogsbruk beaktas.  

SLU Future Food – Framtidens mat

Framtidens mat inriktar sig på svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse och omfattar både animalier och vegetabilier ur flera aspekter, såväl markanvändning och primärproduktion, som förädling, konsumtion och restprodukter.

SLU Urban Future – Framtidens städer

Framtidens städer inriktar sig på den urbana människan och dess behov av gröna miljöer med ett brett hållbarhetsperspektiv och omfattar även de urbana försörjningssystemen och interaktionen med stadens omland.

SLU Future Animals and Health - Framtidens djur och hälsa

Framtidens djur och hälsa inriktar sig på djurens hälsa och livskvalitet samt gränssnittet mellan människor, djur och natur och omfattar även djurs och naturupplevelsers betydelse för människors hälsa och välbefinnande.   

De långsiktiga målen med verksamheten är att:

  • SLUs verksamhet uppfattas som mer samhällsrelevant,
  • SLU uppfattas som en mer attraktiv aktör att söka samarbete med,
  • SLU i dialog med andra samhällsaktörer får bättre inblick i aktuella utmaningar och frågeställningar som kan stimulera till ny forskning,
  • SLU, tillsammans med samverkande aktörer attraherar forskningsresurser för att utforska och besvara identifierade frågeställningar,
  • SLU får en ökad kompetens inom syntes- och analysverksamhet, som genererar värdefulla vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag till olika samhällsaktörer,
  • SLU får en utvecklad kompetens och ett upparbetat nätverk för tvärvetenskaplig metodik,
  • Framtidsplattformarnas arbetssätt bidrar till ökad kvalitet och samhällsrelevans i SLUs utbildningar, samt att stärka bilden av SLU som ett attraktivt lärosäte för studenter att studera vid.

Kontaktinformation