Nya verksamhetslokaler

Senast ändrad: 27 oktober 2023

SLU:s verksamhet i Alnarp växer och är i behov av flera lokaler. Lokaler som skall vara representativa för den verksamhet som bedrivs och spegla LTV- och S-fakulteternas hållbarhetsprofil. Planerna för nya/ombyggda lokaler i Alnarp utgår från tre noder som kommer att skapa en tydligare struktur på campus: Västra Noden (Vegetum-Horticum komplexet), Östra Noden (Alnarpsgården/Agricum) samt Slottet.

En god, kreativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö för medarbetare och studenter behöver skapas. Nya lokaler och byggnader behöver vara väl integrerade med den övriga fysiska miljön i Alnarp, inklusive odlingsytor, landskapsfaciliteter med mera, för att skapa bästa förutsättningar för forskning, undervisning och samverkan. 

 

Västra Noden

Västra Noden omfattas av byggnaderna Vegetum, Horticum, Articum, Navet och Biotronen. Här planeras både för ombyggnad av befintliga och tillbyggnad av nya lokaler. 

I den om- och tllbyggda västra noden kommer följande institutioner att ha sin hemvist:

  • Växtförädling
  • Växtskyddsbiologi
  • Biosystem och teknologi
  • Människa och samhälle 
  • Sydsvensk skogsvetenskap

Arkivet planeras också ha sin placering här. 

En ny byggnad planeras att uppföras och förslaget är att den ska innehålla kontor, lärosal, gemensamhetsutrymmen samt samutnyttjade labb. 

Förstudie i så kallat tidigt skede pågår under 2023 och kommer att gå ut på remiss till verksamheterna i slutet av året. Läs mer om den tidiga förstudien.

Östra noden

Östra Noden består av byggnaderna Alnarpsgården, Tornhuset och Agricum

De planerade omflyttningarna på campus gör det möjligt för institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) att samlas i Alnarpsgården och Tornhuset. Detta underlättar och stärker samarbetet både inom institutionen och med studenter. 

Alnarpsgården delas med biblioteket och avdelningen för infrastruktur (här ingår också servicecenter). Här finns även flera lärosalar och en studio. 

Slottet

Byggnaden hyser idag delar av institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) och institutionen för människa och samhälle (IMS). Utöver dessa institutioner har även avdelningen för samverkan och utveckling, SLU Movium samt SLU Holding sin verksamhet i slottet.

De båda institutionerna planerar lämna slottet för att istället ha sin verksamhet i Alnarpsgården (LAPF) respektive Västra Noden (IMS).

Slottet är en viktig signaturbyggnad för SLU och tankar om vem och vilka som skall fylla slottet utöver SLU Movium och SLU Holding har påbörjats. Fakultetsledningen, verksamhetsstöd och utbildningsavdelningen kommer att flytta in men det finns plats för fler verksamheter och funktioner.

Tidplan

Utvecklingen av nya och ombyggda lokaler är en lång process med flera delmoment under tiden. Tidplanen nedan är en övergripande bild över de större milstolparna i arbetet. 

En mer detaljerad tidplan med beskrivning av olika moment och så kallade "grinda" i processen kan du se här:
Detaljerad tidplan

Övergripande tidplan

Klicka i bilden för en större bild. 

bild på en tidslinje

Aktuella händelser och aktiviteter

Förslag för Västra Noden ute på remiss 16 oktober - 27 november

Förstudie av Västra Noden i tidigt skede är ute på remiss hos prefekterna för att samla in synpunkter från verksamheterna. Här kan du ta del av remisshandlingarna: