Nya verksamhetslokaler

Senast ändrad: 14 mars 2024

SLU:s verksamhet i Alnarp växer och är i behov av flera lokaler. Lokaler som skall vara representativa för den verksamhet som bedrivs och spegla LTV- och S-fakulteternas hållbarhetsprofil. Planerna för nya/ombyggda lokaler i Alnarp utgår från tre noder som kommer att skapa en tydligare struktur på campus: Västra noden (Vegetum-Horticum komplexet), Östra noden (Alnarpsgården/Agricum) samt Slottet.

En god, kreativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö för medarbetare och studenter behöver skapas. Nya lokaler och byggnader behöver vara väl integrerade med den övriga fysiska miljön i Alnarp, inklusive odlingsytor, landskapsfaciliteter med mera, för att skapa bästa förutsättningar för forskning, undervisning och samverkan. 

 

Västra noden

Västra noden omfattas av byggnaderna Vegetum, Horticum, Articum, Navet och Biotronen. Här planeras både för ombyggnad av befintliga och tillbyggnad av nya lokaler. 

I den om- och tillbyggda Västra noden kommer följande institutioner att ha sin hemvist:

  • Växtförädling
  • Växtskyddsbiologi
  • Biosystem och teknologi
  • Människa och samhälle 
  • Sydsvensk skogsvetenskap

En ny byggnad planeras att uppföras och förslaget är att den ska innehålla kontor, lärosal, gemensamhetsutrymmen samt samutnyttjade labb. 

Planering i så kallat tidigt skede pågick under 2023 och var ute på remiss och under våren 2024 startar förstudiefasen som är nästa steg i projektet. 

Länkar till nyheter kopplat till förstudier:

Östra noden

Östra noden består av byggnaderna Alnarpsgården, Tornhuset och Agricum

De planerade omflyttningarna på campus gör det möjligt för institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) att samlas i Alnarpsgården och Tornhuset. Detta underlättar och stärker samarbetet både inom institutionen och med studenter. 

Alnarpsgården delas med biblioteket och avdelningen för infrastruktur (här ingår också servicecenter). Här finns även flera lärosalar och en studio. 

Slottet

Byggnaden hyser idag delar av institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) och institutionen för människa och samhälle (IMS). Utöver dessa institutioner har även avdelningen för samverkan och utveckling, SLU Movium samt SLU Holding sin verksamhet i slottet.

De båda institutionerna planerar lämna slottet för att istället ha sin verksamhet i Alnarpsgården (LAPF) respektive Västra Noden (IMS).

Slottet är en viktig signaturbyggnad för SLU och tankar om vem och vilka som skall fylla slottet utöver SLU Movium och SLU Holding har påbörjats. Fakultetsledningen, verksamhetsstöd och utbildningsavdelningen kommer att flytta in men det finns plats för fler verksamheter och funktioner.

Tidplan

Utvecklingen av nya och ombyggda lokaler är en lång process med flera delmoment under tiden. Tidplanen nedan är en övergripande bild över de större milstolparna i arbetet. 

Övergripande tidplan

Klicka i bilden för en större bild. 

illustration på en tidslinje