SLU-nyhet

Kloka inspel på remissen för Västra noden

Publicerad: 17 januari 2024

Många synpunkter har kommit in på förslaget angående utvecklingen av Västra noden och som varit ute på remiss. Alla synpunkter, idéer och tankar är nu omhändertagna och analyserade och arbetet går nu vidare med nästa steg i processen.

Förslaget som var ute på remiss i slutet av förra året, var resultatet av en utredning i ett tidigt skede av projektet Västra noden. Placering av ny byggnad, två primära entréer och ny innergård var några av frågeställningarna i förslaget. Samtliga svar från remissperioden har nu sammanställts och presenterades på prefektmötet den 12 januari. Och Theodora Mårtensson, lokalplanerare och projektledare för Västra noden, är tacksam för alla svar och synpunkter på remissen.  

– Jag vill rikta ett stort tack för engagemanget från verksamheten och för alla kloka synpunkter som har kommit in. Vi kommer nu att ta med oss detta in i nästa fas i processen som är en fördjupad förstudie, vilket innebär att ta fram en grov inplacering som säkerställer fastigheternas infrastruktur. Den ska också illustrera hur olika scenarier för verksamheternas sambandskrav kan uppfyllas. Ett arbete som kommer att pågå under 2024, berättar Theodora.

Sammanfattning från remissvaren

Här är en kort sammanfattning av svaren på frågeställningarna som skickades med:

1. Förslag på två primära entréer
Samtliga svar var positiva vilket innebär att vi går vidare med utgångspunkt på förslagen

2. Förslag på nytt, stort gemensamt lunchrum
Överlag positiva svar till gemensamt lunchrum men om man även behåller de befintliga mindre lunchrummen. Frågan kommer att behöva hanteras av styrgruppen för vägvalsbeslut.

3. Förslaget om ny byggnad och dess placering
Det finns stöd för och emot, vi går in i nästa skede med öppenhet utifrån befintliga samt nyinkomna förslag

4. Förslag om att öppna upp de långa korridorerna i Vegetum
Blandade svar och synpunkter. Arbetsgruppen arbetar vidare med temat och tar hänsyn till inkomna synpunkter.

5. Förslaget om utemiljön, t ex ny innergård för lunch, kontor och undervisning
Det finns stöd för och emot och arbetsgruppen går in i den fördjupade förstudien med öppenhet utifrån befintliga och nyinkomna förslag.

Övriga synpunkter kring utredningen

En hel del övriga synpunkter, förslag och idéer har kommit in i samband med remissen och dessa kommer att omhändertas i det fortsatta arbetet med förstudien.