Miljöpåverkan

Senast ändrad: 05 april 2022

SLU:s verksamhet påverkar tillståndet i miljön direkt genom den resursanvändning och de utsläpp som den egna verksamheten bidrar med. Men vi kan också påverka indirekt genom utbildning, forskning och miljöanalys.

Redovisning

Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) ska SLU arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Årligen ska SLU redovisa sitt miljöledningsarbete till Näringsdepartementet och Naturvårdsverket.

Redovisningen ska bland annat innehålla följande:

  • vår direkta och indirekta miljöpåverkan
  • fastställd miljöpolicy
  • mål för vårt miljöarbete
  • handlingsplan med ansvarsfördelning och tidsramar
  • beslutade åtgärder
  • redovisning av resultatet
  • förslag till kontinuerliga förbättringar av miljöarbete.

Förutom dessa redovisningar lämnas uppgifter även in till Energimyndigheten, kommuner, med flera.

Indirekt miljöpåverkan

Den mest betydelsefulla inverkan som SLU har på miljön är den indirekta miljöpåverkan.

Den utbildning och forskning som bedrivs vid SLU ska bidra till en hållbar utveckling. Genom den beslutade miljöcertifieringen kommer det miljörelaterade innehållet i utbildningen att bli tydligare för SLU:s nuvarande och blivande studenter.

De studenter som utbildas vid SLU kan under lång tid påverka miljön positivt genom den kunskap och medvetenhet i miljöfrågor som universitetet kan förmedla.

Likaså kan den forskning som bedrivs vid SLU under lång tid bidra till en hållbar utveckling.

Direkt miljöpåverkan

Till den direkta miljöpåverkan hör också användning av kemikalier, hantering av uppkommet avfall, miljöfrågor vid nybyggnation med mera.

Näringsdepartementet och Naturvårdsverket begär årligen en rapportering av den direkta miljpåverkan från alla myndigheter inklusive universitet och högskolor.

Den direkta miljöpåverkan indelas i:

  • tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning
  • energianvändning
  • miljökrav i upphandling