Information till sakkunnig

Senast ändrad: 15 december 2023

Här nedan finner du som sakkunnig information för att kunna utföra uppdraget som sakkunnig vid rekrytering och befordran av lärare.

Instruktioner, dokument och blanketter finner du på denna sida

Ansökningshandlingar och annons finner du i rekryteringsverktyget ReachMee. Inloggningsuppgifter till rekryteringsverktyget tillhandahålls av ansvarig handläggare tillsammans med eventuella ärendespecifika instruktioner. Lathund med länk till verktyget finns nedan. För en bedömning fri från diskriminering finns en länk nedan till en 10 minuter lång utbildning som du som sakkunnig bör genomföra inför bedömning av kandidater. 

Är du sakkunnig för docent? Här kan du läsa mer om processen att bli utnämnd till docent vid SLU samt om uppdraget som sakkunnig för docent.

Recruitment Bias in Research Institutes

Inledning

De sakkunnigas uppgift är att utifrån de sökandes ansökningshandlingar granska och bedöma de sökande inför lärarförslagsnämndens beredning av anställningsärendet. I sitt beredningsarbete ska de sakkunniga beakta annonsen, SLU:s gällande Anställningsordning (AO) och dokumentet Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare (ABG).

De sakkunnigas yttranden är råd till lärarförslagsnämnden och ingår i de underlag som ligger till grund för nämndens förslag till anställning. Lärarförslagsnämndens uppgift är att göra en sammanvägd bedömning av samtliga underlag. Därefter föreslår lärarförslagsnämnden en kandidat för anställning varpå slutgiltigt beslut om anställning fattas av berörd beslutsnivå, prefekt eller rektor.

De sakkunniga kan bjudas in att delta vid lärarförslagsnämndens sammanträden. I de fall sakkunniga deltar vid lärarförslagsnämndens sammanträden har de närvaro- och yttranderätt men saknar rösträtt.

Inför sakkunniguppdrag

Jäv

De sakkunniga ska i förväg skriftligt bekräfta att jäv inte föreligger. Om det under processen framkommer misstankar om jäv ska fakultetshandläggaren utan dröjsmål kontaktas.

Jäv regleras i förvaltningslagen 16 och 18 §§. Exempel på jäv i detta sammanhang kan vara gemensamma beviljade forskningsanslag, gemensamma forskningsprojekt, sampublicering, gemensamma publikationer tidigare än 5 år tillbaka i tiden betraktas dock inte som jäv.
Mer information om jäv.

Under tillsättningsprocessen förutsätts sakkunniga och sökande inte ha någon kontakt i ärendet. Om någon av de sökande kontaktar en eller flera sakkunniga i ärendet ska sakkunniga snarast hänvisa till fakultetshandläggaren.

Jämn könsfördelning bland sakkunniga

Om ett yttrande hämtas in från två eller fler personer, ska denna grupp ha jämn könsfördelning. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl.

Tidsplan

En tidpunkt för när yttrandet ska vara inlämnat bestäms av fakultetshandläggaren. Yttranden kan inte vara anonyma. Sakkunnigs namn, affiliering och datum för sakkunniggranskning ska framgå samt skickas digitalt till fakultetshandläggaren. Vid tillsättning av en läraranställning förväntas utlåtandet vara klart inom utsatt tid (normalt inom cirka 4-10 veckor) efter det att sakkunnig mottagit inloggningsuppgifter till det digitala rekryteringssystemet ReachMee.

Ansökningshandlingar

SLU använder sig av rekryteringssystemet ReachMee för annonsering av lediga anställningar och digital hantering av ansökningar. Här skriver de sökande sin ansökan i ansökningsmallen och laddar upp de handlingar som efterfrågas inklusive publikationer. De sökande får inte tillföra meriter som uppnåtts efter ansökningstidens utgång. Sökande ska bedömas enbart utifrån de handlingar som finns i rekryteringssystemet.

Inloggningsuppgifter till ReachMee tillhandahålls av fakultetshandläggaren till dem som utsetts till sakkunniga. Manual för ReachMee finns på denna sida under rubriken Länkar och dokument.

Offentlighet och sekretess

När de sakkunnigas yttranden inkommit till SLU är de allmänna handlingar i enlighet med svensk offentlighets- och sekretessförordning och tryckfrihetsförordning. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet. Yttrandena kommer att distribueras till samtliga kandidater.

Arvoden

De sakkunniga erhåller ett arvode för utfört uppdrag. Det utgör ett personligt arvode och utbetalas till dem i egenskap av fysisk person. Arvodets storlek bestäms utifrån anställningstyp och antal sökande. Anställda vid SLU får inget arvode, utan förväntas utföra uppdraget inom ramen för sin ordinarie anställning.

Ersättningsnivåer för arvode finns här, under rubriken "Nivån för arvoden".

Rekrytering fri från diskriminering

Arbetet med rekrytering och befordran ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv samt vara fritt från diskriminering. Aspekter i processen som kopplas till bedömning av kandidater får inte missgynna någon oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder. Innan bedömning av kandidater görs bör sakkunniga genomföra en webbaserad utbildning om bias i bedömning. Detta för att motverka diskriminering i rekrytering och bedömning.

Sakkunnigs yttrande vid rekrytering

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Sakkunnig ska alltid bedöma de sökandes pedagogiska och vetenskapliga/konstnärliga skicklighet utifrån annonsen, Anställningsordningen (AO) och Allmänna Bedömningsgrunder (ABG), men kan även ges i uppdrag att bedöma andra i annonsen angivna krav eller bedömningsgrunder. Prövningen av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt annan i annonsen angiven skicklighet ska genomföras med lika stor noggrannhet.

Individuellt yttrande

Varje sakkunnig ska göra en individuell bedömning och avge ett individuellt skrivet yttrande. Samarbete med andra sakkunniga är alltså inte tillåtet och frågor gällande uppdraget ska riktas direkt till handläggaren.

En tidpunkt för när yttrandet ska vara inlämnat bestäms av handläggaren. Yttranden kan inte vara anonyma. Sakkunnigs namn, affiliering och datum för sakkunniggranskning ska framgå. Yttrandet och ifylld checklista skickas som PDF via e-post till ansvarig handläggare. Vid tillsättning av en läraranställning förväntas yttrandet vara klart inom utsatt tid (normalt inom cirka 4–10 veckor) efter det att sakkunnig mottagit inloggningsuppgifter till det digitala rekryteringssystemet ReachMee.

När sakkunnigas yttranden inkommit till SLU är de allmänna handlingar i enlighet med svensk offentlighets- och sekretessförordning och tryckfrihetsförordning. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet. Yttrandena kommer att distribueras till samtliga kandidater. Sakkunniga kan inte vara anonyma.

Yttrandets disposition

Om ett yttrande inte täcker alla delar och uppfattas som ofullständigt av lärarförslagsnämnden kan en komplettering begäras. En sådan komplettering innebär en fördröjning i processen och sakkunniga ombeds därför att noggrant följa nedanstående instruktioner.

Utgångspunkten för sakkunnigas bedömning är annonsen, där samtliga behörighets- och bedömningsgrunder framgår. Granskningen av såväl den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten ska utföras med lika stor noggrannhet. Yttrandet ska skrivas på engelska, bestå av följande fyra delar och struktureras enligt följande disposition.

 1. Utgångspunkterna för bedömningen
  Ge en kort presentation av utgångspunkterna för bedömningen (annonsen, AO och ABG).
 1. Beskrivning av de sökande samt deras behörighet i förhållande till annonsen
  Gör en bedömning av varje sökandes behörighet till anställningen med beaktande av samtliga behörighetskrav som anges i annonsen.

  Ange och motivera huruvida var och en av behörighetskraven är uppfyllda eller inte. I de fall en ansökan saknar information för att kunna göra denna bedömning anges en kort förklaring. Sökande som ej bedöms behöriga ska avföras från vidare bedömning med en tydlig och individuell motivering.
 1. Bedömning
  Bedöm samtliga behöriga sökandes meriter utifrån bedömningsgrunderna i annonsen med hjälp av indikatorerna i ABG. Om ett större antal sökande kvarstår i detta steg bör de indelas i minst två grupper baserat på bedömda meriter.

  Sökande i den mer meriterade gruppen ska beskrivas mer ingående jämfört med sökande i den mindre meriterade gruppen som ska behandlas mer översiktligt. För den mindre meriterade gruppen ska finnas en tydlig och individuell motivering till varför den sökande inte tillhör den mer meriterade gruppen.

  För biträdande universitetslektor (BUL) gäller att främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Det är lärarförslagsnämndens uppgift att bedöma detta specifika skäl. Sökande som inte uppfyller detta skäl får därför inte avföras från vidare sakkunnigprövning.

 1. Sammanvägd bedömning
  Sökande i den mer meriterade gruppen ska jämföras i en sammanvägd bedömning i syfte att identifiera en tätgrupp. Det ska finnas en tydlig och individuell motivering till varför sökande i den mer meriterade gruppen inte tillhör tätgruppen.

  För kandidaterna i tätgruppen ska en bedömning med avseende på varje bedömningsgrund göras, samt en övergripande bedömning av varje ansökan som helhet. Denna indelning i tätgrupp utan inbördes rangordning måste motiveras grundligt.

Sakkunnigs yttrande vid befordran

I AO finns två typer av befordran, dels befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor dels befordran från tillsvidareanställning som lärare (universitetsadjunkt, forskare eller universitetslektor) till en högre befattning (universitetslektor eller professor).

De sakkunniga ska var för sig till lärarförslagsnämnden avge skriftligt yttrande över den sökande.

Yttrandets disposition vid befordran

Yttrandet ska bestå av tre delar. I övrigt gäller instruktionerna ovan.

 1. Utgångspunkterna för bedömningen och beskrivning av de sökande
  Gör en kort presentation av såväl utgångspunkterna för bedömningen (AO och ABG) som av den sökande.
 1. Bedömning
  En bedömning av den sökande utifrån behörighetskraven för anställningen. När det gäller befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska, i förekommande fall, även de särskilda bedömningsgrunder som fastställts av fakultetsnämnden i samband med rekryteringen, beaktas. Om den sökande inte uppfyller behörighetskraven för befordran ska skälen för detta anges.

 2. Slutlig bedömning
  Vid ansökan om befordran ska de sakkunnigas yttrande avse huruvida sökanden uppfyller behörighetskraven eller inte.

Länkar och dokument

Styrdokument och riktlinjer som behövs för bedömningen

2023 års anställningsordning för lärare vid SLU

2023 års allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare

Stöddokument

Checklist - when evaluating candidates for an academic position at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Recruitment Bias in Research Institutes

ReachMee - Instructions for external experts

Blankett för ersättning (svensk)

Blankett för ersättning (engelsk)