SLU-nyhet

Nya former av samverkan och lärande testas i Malmö

Publicerad: 09 april 2024
Illustration från workshop.

På platsen Botildenborg, som ligger i randen till Rosengård i Malmö, driver Stiftelsen Botildenborg en gård och mötesplats, där stadsodling kombineras med sociala aktiviteter, såsom arbets- och språkträning, gemenskapsodling, teambuidling och matlagningskurser. Ett nytt projekt, som utvecklas i samarbete med SLU Urban Futures, kommer att ge plats åt nya former av samverkan och lärandeprocesser i ett Social Innovation Living Lab.

Botildenborg Social Innovation Living Lab är ett nytt samarbete mellan SLU, Stiftelsen Botildenborg, Lunds och Malmö universitet, Region Skåne samt Malmö stad. Syftet med verksamheten är att utveckla konkreta verktyg och aktiviteter som skapar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer i framtidens urbana landskap. De koncept och den kunskap som tas fram i detta Living Lab ska kunna spridas både nationellt och internationellt.

Gruppen bakom labbet i Botildenborg vill utveckla en ny typ av lärandeprocess och plats för samproduktion av kunskap, som överbryggar discipliner och sektorer i samhället, vilket är helt i linje med framtidsplattformen SLU Urban Futures rektorsuppdrag. Nina Vogel, forskare vid SLU och programchef för SLU Urban Futures, har länge studerat living labs och hur de kan användas i forsknings- och utbildningsmiljöer.

– Ett living lab skapar en unik möjlighet för transdisciplinär samverkan där olika aktörer kan mötas på lika villkor för att samskapa, utveckla och lära tillsammans. Alla bidrar med sin specifika kunskap och expertis, alla behövs och gemensamt utvecklar och äger vi den nya kunskapen, berättar Nina Vogel.

Hållbara lösningar för komplexa utmaningar

Botildenborg Social Innovation Living Lab har som ambition att bidra till konkreta och hållbara lösningar för de komplexa utmaningar som dagens och framtidens städer står inför, såsom arbetslöshet, segregation, ohälsa, låg kunskap och intresse för ekologiska frågor hos vissa grupper, stor miljöbelastning från livsmedelskedjan samt utarmning av jord och resurser.

– För att lösa dessa utmaningar behöver vi flera aktörers perspektiv och insikter. Vi erbjuder en arena för att mötas, lära av varandra och tillsammans utveckla mer lokalt förankrade lösningar som ger effekt. Inom olika tematiska samarbeten vill vi arbeta med lärande utvärdering för att systematisk dokumentera och förstå processerna och vidare utveckla ny kunskap som genereras, säger Nina Vogel.

Eftersom projektet har en öppen och explorativ forskningsansats innebär det att gruppen behöver hantera oväntade resultat och integrera lärdomar i en iterativ arbetsprocess. 

– Nyfikenhet, att reflektera över sina egna perspektiv och att vara öppen för nya perspektiv är nyckeln och kommer att bidra till att forma ett språk och arbetssätt tillsammans, menar Nina Vogel.

Temaområden och internationell samverkan

Ett antal preliminära teman och frågeställningar har valts ut:

  • Inkludering: hur skapar vi gemenskap i staden, oberoende av etnicitet/ålder/bakgrund/geografi?
  • Språkodling: hur kan vi använda naturbaserade lösningar för språkundervisning samt bidra till inkludering?
  • Hälsa: forskning från SLU visar att arbetsträning inom odlingen på Botildenborg kan bidra till ökat välbefinnande och hälsa. Hur kan grundtanken spridas till andra samhällsaktörer och flera verksamheter?
  • Arbetsmarknad: hur kan arbetsträning inom mat och odling bidra till att de som står långt från arbetsmarknaden, eller är nyanlända, kommer närmare arbete?
  • Resilient, regenerativ odling och matproduktion: hur skapar vi hållbar odling i staden och hur kan vi sprida kunskapen genom olika typer av utbildningsmaterial för olika målgrupper?
  • Platsutveckling: hur påverkas omgivningen av en gård i form av en 'social innovation living lab' mitt i staden?
  • Socialt entreprenörskap: kan vi sprida koncept kring mat och odling till fler städer?

I dessa teman kommer forskare, boende i närområdet, utvalda målgrupper, representanter från Malmö stad och Region Skåne samt internationella samverkansaktörer, tillsammans med Stiftelsen Botildenborg, att utveckla olika metoder och aktiviteter som kan ge effekt på både lång och kort sikt, lokalt och internationellt.

– Metoderna kommer att vetenskapligt utvärderas, justeras, implementeras och vidareutvecklas för bli koncept som kan spridas till andra städer, aktörer och organisationer att skapa ännu större samhällsnytta, berättar Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle vid SLU.

Denna form av samarbete och samskapande kräver tid, återkommande möten, genuint engagemang och respekt för olika röster. Gruppen utvecklar därför en arbetskultur och en samsyn för att ta vara på kraften i att samskapa kunskap.

– Samskapande kommer i första hand att relateras till lokala aktörer, men vi siktar också på nationella och internationella samarbeten. Ett Living Lab är en arena för dessa olika typer av nätverk att mötas, säger Anna María Pálsdóttir.

Naturbaserade lösningar och New European Bauhaus

En del av labbet handlar om naturbaserade lösningar (NbS) och dess koppling till the New European Bauhaus (NEB).

–  Vi vill gärna arbeta med att utveckla attraktiva, inkluderande och högkvalitativa platser som kan integrera människor i deras lokalsamhällen och visa hur ett samhälle kan utveckla socialt och ekologiskt resilienta platser i kombination med de sociala innovationerna. För detta har vi ansökt om ett Horizon-projekt och vi berättar gärna mer om detta när ansökningsprocessen är klar. Just nu fokuserar vi på de samarbeten som Botildenborg Social Innovation Living Lab redan genererar, till exempel arbetet med de ukrainska flyktingarna, säger Nina Vogel.

Läs mer om forskning på Botildenborg i SLU:s kunskapsbank:
Trygg trädgårdsmiljö kan skapa en väg in på arbetsmarknaden

Samt i en publicerad artikel i Journal of Therapeutic Horticulture:
Exploring migrant’s sense of belonging through participation in an urban agricultural vocational training program in Sweden

Fakta:

Stiftelsen Botildenborg

Botildenborg är en hållbar gård och mötesplats som brinner för hållbarhet och använder mat och odling för bidra till ett bättre samhälle. 
Läs mer på botildenborg.se

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.
Läs mer om SLU Urban Futures

Living Labs (LLs)

Living labs (levande lab) kan beskrivas som öppna innovationsmiljöer där experimenterande, samverkan och samskapande står i centrum. Labben etableras på en fysisk plats, de har ofta en bred förankring genom lokala intressenter och tydliga ramar för återkoppling och utvärdering. 
Läs mer om Living Labs

Social Innovation

Sociala innovationer är nya idéer som möter samhällsbehov, skapar sociala relationer och formar nya samarbeten. Dessa innovationer kan vara produkter, tjänster eller modeller som möter ouppfyllda behov mer effektivt.
Läs mer om social innovation

Naturbaserade lösningar (NbS)

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas. Läs mer om naturbaserade lösningar

New European Bauhaus (NEB)

Hösten 2020 lanserade Europeiska kommissionen ett nytt europeiskt Bauhaus. Det är ett initiativ som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. Initiativet bidrar till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050.
Läs mer om NEB


Kontaktinformation

Nina Vogel, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp
Programchef för SLU Urban Futures

E-post: nina.vogel@slu.se
Telefon: +46 727 044 064

 

Anna María Pálsdóttir, Universitetslektor
Institutionen för människa och samhälle,
SLU Alnarp

E-post: anna.maria.palsdottir@slu.se
Telefon: +4640415536, +46730853219