SLU-nyhet

Bidra med inspel till en uppdaterad livsmedelsstrategi

Publicerad: 28 februari 2023
Sveriges flagga, mjölpåse och vetekorn. Fotocollage.

Regeringen har tagit initiativ till en uppdaterad livsmedelsstrategi (Livsmedelsstrategi 2.0). Nästa steg i arbetet är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare under första halvåret 2023 för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft. Regeringskansliet har nu öppnat upp för möjligheten att skicka in inspel för strategiarbetet under våren.

Vill du som forskare vid SLU vara med och bidra? SLU Future Food anordnar två interna workshopar och utlyser även medel till forskare som vill skriva ett längre inspel.

Delta i digitala workshopar

SLU Future Food anordnar digitala workshopar vid två olika tillfällen, och kommer sedan att summera diskussionerna från dessa till ett inspel som skickas till Regeringskansliet. Målet är att ta fram ett relevant, populärvetenskaplig underlag med bas i SLU:s forskning.

Anmäl dig till workshop 29 mars kl 13-15

Anmäl dig till workshop 18 april kl 13-15

Skriv en fördjupning

SLU Future Food utlyser också medel till forskare som utifrån sitt kompetensområde vill skriva ett längre inspel och analys för vad som bör inkluderas i Livsmedelsstrategin 2.0. SLU Future Food utlyser 10 000 kr till som mest tio forskare/forskargrupper som vill göra en kortare fördjupning. Är du intresserad av att bidra, skicka din intresseanmälan till futurefood@slu.se senast den 22 mars. Vi kommer att löpande ta emot inkomna intresseanmälningar. Analysen måste vara färdigställd senast den 28 april.

Några saker att tänka på gällande skrivuppdraget:

  • Skriv max 2-3 A4 sidor, (Times New Roman 12 p, enkelt radavstånd, normala marginaler). 
  • Utgå ifrån ditt eget expertområde
  • Skriv på svenska
  • Texten ska vara förståelig för personer som inte är experter på ditt område
  • Det är viktigt att du diskuterar utifrån målsättningarna med en svensk livsmedelsstrategi, se En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet - Regeringen.se
  • Relatera till långsiktiga behov och utmaningar och lyft eventuella målkonflikter
  • Om du känner till några processer som är relevanta för området du beskriver de närmsta åren (t.ex. lagstiftning eller annat) – inkludera ett avsnitt/kort beskrivning om det.
  • Inkludera relevanta referenser (endast) där det är nödvändigt, t.ex. för att styrka ett påstående som är avgörande för resonemanget.

Om livsmedelsstrategin

Den befintliga livsmedelsstrategin antogs av riksdagen 2017. Det övergripande målet med livsmedelsstrategin är bland annat en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Regeringens sida med samlad information om livsmedelsstrategin.

Målsättningen med en uppdaterad livsmedelsstrategi är bland annat ett större fokus på minskad sårbarhet vid eventuell kris, men även ökad konkurrenskraft, lönsamhet, produktion och hållbarhet.

”Regeringens ambition är att Livsmedelsstrategi 2.0 ska göra avtryck i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Den ska skapa förutsättningar för aktörer i kedjan att stärka sin konkurrenskraft, bidra till ökad hållbarhet, främjandet av svenskproducerade varor, öka den totala livsmedelsproduktionen och även att minska vår sårbarhet vid eventuell kris.”

Särskilda satsningar och uppdrag vid SLU inom den befintliga livsmedelsstrategin är utvecklingen av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, Avelsprogrammet för regnbåge och Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID).

SLU medverkar också i tre av de fyra centrumbildningar som fick medel från Formas genom Nationella Livsmedelsforskningsprogrammet inom ramen för livsmedelsstrategin, bl.a. SustAinimal.