SLU-nyhet

Nu öppnar utlysningen till Interdisclipinary Academy (IDA)

Publicerad: 17 maj 2022
Skärmflygare. Foto.

Interdisclipinary Academy (IDA)  är ett nyinrättat program vid SLU där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Nu har utlysningen till SLU:s nya satsning Interdisciplinary Academy (IDA) öppnat. Utlysningen välkomnar grupper om 5-10 forskare som är anställda vid SLU, oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning, att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring ett vetenskapligt problemområde av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och kanske lösas.

Ett tema kan till exempel beröra hållbar mark- och vattenanvändning, relationen människa-djur, relationen mark för skogsbruk kontra mark för livsmedelsproduktion, global livsmedelsförsörjning eller digitalisering för den gröna omställningen, men grupperna uppmuntras att komma med egna temaförslag.  

Den grupp, eller de grupper, som beviljas bidrag utvecklar temats frågeställningar tillsammans under åtta månader (november 2022-juni 2023). IDA kommer ha en programchef med praktisk, teoretisk och metodologisk kunskap och erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten som kommer erbjuda stöd och inspiration till grupperna under projekttiden.

Sista ansökningsdag till IDA är den 24 augusti 2022.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker

Läs nyheten om Interdisciplinary Academy

Marie Stenseke blir programchef för IDA

Informations- och inspirationsmöten för dig som vill söka

Som stöd och inspiration i ansökningsarbetet anordnas flera informationsmöten: 

Fakta:

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättas och drivs som ett pilotprojekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food under hösten 2022 och våren 2023 med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. Inspiration har hämtats från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Förhoppningen är att programmet ska leda till att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete, stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett mång- och tvärdisciplinärt perspektiv samt underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på mång- och tvärvetenskap. Pilotprojektets budget beräknas till ca 2,9 mnkr, varav en dryg miljon finansieras av NJ-fakulteten och 1,8 miljoner kronor finansieras av SLU Future Food.