SLU-nyhet

Intern process för Formas utlysning

Publicerad: 28 april 2020

Intern process för Formas utlysning – centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet Tidigare i april öppnade Formas en utlysning som syftar till att finansiera 2-3 centrumbildningar med fokus på hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem.

Tvärvetenskapliga initiativ i samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga samhällsaktörer inbjuds att föreslå hur vi kan bemöta utmaningar kopplade till livsmedelssystemet. Detta är givetvis en god möjlighet för SLU:s forskningsmiljöer att visa på bredden och styrkan i den kompetens vi besitter inom området.

Svenska lärosäten får föreslå två initiativ. Rektor avgör vilka ansökningar som ska skickas in. Det innebär att ett internt urval behöver göras bland de förslag som presenteras av forskargrupper vid SLU. Detta kommer att göras genom att intresserade grupperingar anmodas att skicka in idéskisser (se mall i bilaga) som kortfattat beskriver förslagen, vilka utmaningar/behov som adresseras, vad man konkret vill uppnå och hur man tänker sig en konkurrenskraftig konstellation av aktörer.

Förslagen kommer att beredas av en extern grupp av aktörer inom livsmedelssystemet (såväl näringsliv som myndigheter) och bedöma vilka idéer som har högst relevans för livmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft i relation till utlysningen. Rektor beslutar sedan om vilka två förslag som får klartecken att utveckla sina idéer. De utvalda förslagen får i uppdrag att formera lämpliga konstellationer av aktörer, akademiska inom och utom SLU, samt externa samverkansparter, och utveckla fullständiga ansökningar.

Mall för idéskiss kan laddas ner här.

Tidsplan:
12 maj – Idéskisser skickas till planeringsavdelningen, niklas.nordquist@slu.se
20 maj – Besked lämnas till de förslagsställare som valts ut.
3 sept – Deadline för ansökan till Formas.