SLU-nyhet

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö utlyser utvecklingsmedel

Publicerad: 24 mars 2020

SLU:s miljöanalys (FoMA) Program Bebyggd miljö, som samordnas av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), utlyser medel till projekt som syftar till att utveckla metoder eller datatillämpningar inom miljöanalysen där tillgänglighet och långsiktighet/uppföljningsbarhet är en kvalitet, och/eller bidrar till efterfrågade beslutsunderlag till avnämarna. Fokus för projekten i denna utlysning bör vara antingen barns och ungas utemiljö eller urbana ekosystemtjänster.

Genom denna utlysning vill fakulteten uppmuntra till nya tillämpningar inom miljöanalys och öka samverkan, både internt och externt. Det är en fördel om resultaten från de projekt som beviljas medel kan leda till framtida externa uppdrag gällande fortlöpande miljöövervakning inom de miljömål som rör bebyggd miljö.

Ansökningarna kommer att presenteras för och diskuteras med programmets externa referensgrupp med deltagare från avnämare såsom Boverket och Naturvårdsverket, varefter nämnden för fortlöpande miljöanalys vid LTV-fakulteten lägger fram ett förslag till beslut till dekanen. Utlysningsprocessen är i sig av stort värde genom att den bidrar till en dialog med avnämarna kring utvecklingen och inriktningen av SLU:s miljöanalys.

Maximalt belopp per projekt att ansöka om är 350 000 kr. De utlysta projektmedlen omfattar 700 000 kr (motsvarande medel till 2-4 projekt) och utges som ett engångsanslag under år 2020. Delar av medlen kan dock få disponeras under 2021, om särskilda skäl finns. Vid sen eller utebliven leverans kan fakulteten återta medel.

Preliminär rapportering av projekten sker i december år 2020 i SLU:s avrapporteringssystem. Utöver denna rapportering avslutas projektet med en populärvetenskaplig publikation av resultaten. Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör i så fall ske utanför projektanslaget.

Ansökan och beslut

Ansökan görs kortfattad i det digitala formuläret Projektplan Miljöanalys.
(logga in med ad\användarnamn och lösenord)

Formuläret bör öppnas i webbläsaren Internet Explorer, för att få full funktionalitet. Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontaktas Mikaela Asplund: Mikaela.Asplund@slu.se.

Sista ansökningsdag är den 23 april 2020.

Beslut beräknas kunna delges 31 maj 2020. Kontakta programkoordinator Harald Klein, harald.klein@slu.se, vid eventuella frågor om utlysningen.

Fakta:

Fortlöpande miljöanalys vid SLU

SLU är enda svenska lärosäte som har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Bakgrunden till det är den omfattande övervakning av naturresurser och miljö som bedrivits under lång tid, de många synergierna med forskning om de biologiska naturresurserna, och den nära kopplingen till utbildningarna, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Miljöanalysen belyser både samhällets möjligheter att hållbart använda naturresurser och miljökonsekvenserna av denna användning. Undersökningar och analyser av naturresursanvändning vid olika åtgärdsalternativ är naturliga delar av verksamheten. För att ta fram dessa underlag behövs tillgång till omfattande miljödata och till vetenskaplig expertis med kunskap om gällande nationella och internationella regelverk, som analyserar resultaten.

Genom samverkan med verksamhetens intressenter, primärt ansvariga departement, nationella och regionala myndigheter men också kommuner och allmänheten, stödjer SLU hela samhället med underlag om tillståndet och utvecklingen i miljön. För att främja denna samverkan är fortlöpande miljöanalys organiserad i program som anknyter till de nationella miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbeten.

Mer information om respektive miljöanalysprogram.

// Harald Klein, koordinator FoMA Bebyggd miljö