SLU-nyhet

SLU:s Linnécenter i topp tre

Publicerad: 11 mars 2020

Vetenskapsrådet och Formas har finansierat 40 Linnécenter med totalt 2,7 miljarder kronor under åren 2006–2018. Nu har det gjorts en slutlig utvärdering. Av de tre Linnécentra som utsågs till bästa fanns ICE3 från SLU.

Flera centra övervägdes vid valet av de tre bästa och underpanelen tog hänsyn till flera kriterier, t ex bibliometri, referentrapporter av artiklar som lämnats in av centret och de vetenskapliga fallstudierna från centren. ICE3, som hade sin bas i forskargruppen kring kemisk ekologi i SLU Alnarp, står för Insect Ecology, Ethology, and Evolution, dvs insekters ekologi, etologi och evolution.

ICE3 var SLU: s enda Linnécentrum. Gruppen påvisade hur insekter kan anpassa sina beteenden till flyktiga ämnen beroende på situationen de är i och studerade de underliggande mekanismer som styr dessa förändringar. Den inlämnade vetenskapliga fallstudien om beteendemässig och neurofysiologisk modulering i en art av nattfly, som användes som ett ”Lighthouse”-projekt, bedömdes som välskriven och övertygande. Centrets utveckling inom Linnéprogrammet, var väldigt stor. De granskade artiklarna och dess citeringsgrad ansågs excellenta.  

Centret har uppnått stort internationellt erkännande, den senaste är inrättandet av ett nytt Max Planck-center vid SLU som samfinansieras av Sverige och Max Planck Society. Detta tillkännagavs f ö under utvärderingsveckan! ICE3 är ett utmärkt exempel på skillnaden som den långsiktiga Linnéfinansieringen har gjort, menar utvärderarna.

En panel med internationella experter har genomfört utvärderingen och ger satsningen högt betyg. Linnéstödet har gjort det möjligt att bygga upp framgångsrika forskningsmiljöer och har bidragit till en internationalisering vid svenska lärosäten genom rekrytering av doktorander och postdoktorer från andra länder. Dessutom har flera Linnécenter varit framgångsrika i att få extern finansiering från bland annat Europeiska forskningsrådet ERC. Den tioåriga finansieringen har även möjliggjort mer riskfylld forskning som också har lett till en del banbrytande upptäckter.

– Det är glädjande att ta del av den internationella panelens mycket positiva utlåtande om den forskning som bedrivits inom ramen för Linnéstödet och vad denna typ av stöd har betytt för svensk forskning. Experternas syn på betydelsen av starka forskningsmiljöer ligger också i linje med vad Vetenskapsrådet för fram både i vår vägvalsrapport och i vårt inspel till den forskningspolitiska propositionen. De rekommendationer som presenteras i rapporten kommer också att bli viktiga för våra fortsatta strategidiskussioner, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Läs mer:

https://www.vr.se/5.63b37caf16ffe7624c21204.html


Kontaktinformation