CV-sida

Örjan Östman

Örjan Östman
Örjan Östman är samverkanslektor i ekologi om kust och hav, och samverkar med yrkesfisket, myndigheter och intresseorganisationer. I sin forskning studerar han mänsklig påverkan (klimatförändringar, övergödning) på fisk, fiske och ekosystem, och hur vi kan åtgärda miljöproblem genom förändringar i havsmiljön.

Forskning

I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens hållbara fiske och nyttjande av akvatiska resurser.

Jag är för närvarande involverade i följande mer specifika forskningsprojekt:
1. Klimat och fiskeinducerade förändringar i genetik, livs-historia och populationsstruktur av Östersjön fiskarter. Är fiskbestånden rumsligt strukturerade, och vad driver den rumsliga fördelningen över tid? Betydelsen av miljöförändringar jämfört med fisket för ppopulations- och livshistorieutveckling? Rumslig struktur på ekologiska indikatorer på kustfisksamhällen och hur de svarar på miljövariation?

Nyckelreferenser:

Östman et al. 2015. Relative contribution of evolutionary and ecological dynamics to body size and life-history changes of herring (Clupea harengus) in the Bothnian Sea. Evolutionary Ecology Research, In press. http://www.evolutionary-ecology.com/issues/forthcoming/ar2915.pdf.

Lindegren, M., Östman, Ö. & Gårdmark, A. 2011. Interacting trophic forcing and the population dynamics of herring. Ecology 92: 1407-1413.

2. Orsaker till och konsekvenserna av inomartsvariation i akvatiska meta-samhällen. Vilka är orsakerna till inomartsvariation inom arter? Konsekvenser för tätheter och fördelningar av arter?

Nyckelreferenser:

Liao, YF, Faulks, LK., Östman, Ö. 2015. Stress tolerance and population stability of rock pool Daphnia in relation to local conditions and population isolation. Hydrobiologia 742, 267-278.

Faulks, L., Svanbäck, R., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Genetic and morphological divergence along the littoral–pelagic axis in two common and sympatric fishes: perch, Perca fluviatilis (Percidae) and roach, Rutilus rutilus (Cyprinidae). Biological Journal of the Linnean Society 114, 929-940.

Faulks, L., Svanbäck, R., Ragnarsson-Stabo, H., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Intraspecific niche variation drives abundance-occupancy relationships in freshwater fish communities. American Naturalist. Accepted.

Östman, Ö. 2011. Abundance – occupancy relationships in metapopulations: Examples of rockpool Daphnia. Oecologia 165: 687–697.

Östman, Ö. 2011. Interspecific competition affects genetic structure but not genetic diversity of Daphnia magna. Ecosphere 2: 34

3. Närings- och predationseffekter i kust- och pelagiska födovävar i en föränderlig värld. Betydelsen av eutrofiering relativ minskade mängder av topp-predatorer på födovävar och stabilitet i Fucus och Zostera foood-banor? Födovävsstruktur och stabilitet i storlek-strukturerad födovävar i Östersjön.

Nyckelreferenser:

Östman, Ö., Eklöf, J., Eriksson, B. K., Olsson, J., Moksnes, P. O., & Bergström, U. (2016). Top‐down control as important as nutrient enrichment for eutrophication effects in North Atlantic coastal ecosystems. Journal of Applied Ecology.

 

Samverkan

Mitt mål som samverkanslektor är att öka kunskapen hos beslutsfattare och olika intressegrupper om hur nyttjandet av olika resurser i och runt vatten hänger ihop och påverkar varandra. Jag utvecklar åtgärder, förvaltningsmodeller och verktyg, som tar hänsyn till flera olika nyttjanden i hela ekosystemet.

Publikationer i urval

Full publikationslista med pdf-filer finns på min sida på Research Gate (eller eposta mig).

1. Faulks, L., Svanbäck, R., Ragnarsson-Stabo, H., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Intraspecific niche variation drives abundance-occupancy relationships in freshwater fish communities. American Naturalist. Accepted.
2. *Östman, Ö., Karlsson, O., Pönni, J., Kaljuste, O., Aho, T., Gårdmark, A. 2015. Relative contribution of evolutionary and ecological dynamics to body size and life-history changes of herring (Clupea harengus) in the Bothnian Sea. Evolutionary Ecology Research, In press. http://www.evolutionary-ecology.com/issues/forthcoming/ar2915.pdf.
3. *Faulks, L., Svanbäck, R., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Genetic and morphological divergence along the littoral–pelagic axis in two common and sympatric fishes: perch, Perca fluviatilis (Percidae) and roach, Rutilus rutilus (Cyprinidae). Biological Journal of the Linnean Society 114, 929-940.
4. *Liao, YF, Faulks, LK., Östman, Ö. 2015. Stress tolerance and population stability of rock pool Daphnia in relation to local conditions and population isolation. Hydrobiologia 742, 267-278.
5. Berga, M., Östman, Ö., Lindström, ES., Langenheder, S. 2015. Combined effects of zooplankton grazing and dispersal on the diversity and assembly mechanisms of bacterial metacommunities. Environmental Microbiology. In press. DOI: 10.1111/1462-2920.12688.
6. Östman, Ö., Wengström, Å., Wissman, J., Grandin, U., Schäfer, M., Lundström JO. 2015. Lower abundance of flood water mosquito larvae in managed wet meadows in the lower Dalälven floodplains, Sweden. Wetland Ecology and Management,23: 257-267.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för akvatiska resurser
Telefon: +46104784153
Postadress:
Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Box 7018
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala

Publikationslista: