Bilagor

Senast ändrad: 18 maj 2022

Nedanstående bilagor kompletterar SLU:s självvärdering

Som ett underlag till UKÄ:s granskning av SLU:s kvalitetssäkringsarbete har SLU skrivit en självvärdering. Självvärderingen hänvisar till nedanstående bilagor:

1. Dokument som beskriver lärosätets policy för kvalitetssäkring av utbildning, eller motsvarande
a. Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar
b. Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU
c. Frågeformulär 2019, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
d. Frågeformulär, utbildning på forskarnivå
2. Sammanställning över de mest centrala styrdokumenten för kvalitetsarbetet (till exempel handlingsplaner)
a. Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
b. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2018
c. Riktlinjer för utbildning på forskarnivå
d. Utbildningshandboken
e. Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020
f. Riktlinjer för gemensam examen vid SLU
g. Inriktningsdokument för internationalisering av SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2019-2023)
3. Organisationsskiss
a. SLU:s organisation för utbildningen
4. Arbets- och delegationsordning
a. Styrelsens delegationsordning
b. Rektors delegationsordning
c. Universitetsadministrationens delegationsordning
d. LTV-fakultetens delegationsordning
e. NJ-fakultetens delegationsordning
f. S-fakultetens delegationsordning
g. VH-fakultetens delegationsordning
5. Lärosätets strategi för innevarande period
a. SLU:s strategi för 2017-2020.
6. Lärosätets senaste årsrapport, eller motsvarande
a. SLU:s årsredovisning 2018, inkl. sammanfattning


Kontaktinformation