Information för studierektorer och lärare

Senast ändrad: 31 mars 2020

Från och med den 18 mars ska alla studenter sköta sina studier hemifrån och inte i lärosätenas lokaler. Studenterna får behålla beslutade studiemedel. Beslutet omfattar enbart omställning till undervisning och examination på distans, så verksamheten ska i övrigt fortsätta som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

Försök skapa så enkla lösningar som möjligt - tänk på att inte alla studenter har kraftfulla datorer hemma och att internetkapaciteten kan påverkas av belastning.

Här kan du läsa en artikel med goda exempel!

I den expanderbara menyn nedan hittar du beslut och anvisningar för övergång till undervisning och examination på distans.

Beslut och anvisningar för övergång till undervisning och examination på distans inom utbildning

Uppdaterad 31 mars

Rektorsbeslut för övergång till distansstudier med undantag av VFU

 • att SLU temporärt och enligt regeringens rekommendation övergår till undervisning och examination på distans med verkan från och med den 18 mars 2020 och så länge det krävs med anledning av coronapandemin,
 • att studenter som saknar möjligheter att studera hemma inte ska avvisas från campus,
 • att regeringens rekommendation för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska tillämpas för undervisning som är klinisk-praktisk (klinikrotation) och som ges i veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. Detta gäller för berörda utbildningar oavsett i vilken/vilka årskurser detta ingår,
 • att uppmana ordföranden för utbildningsnämnden respektive för samtliga programnämnder att fatta erforderliga beslut så att rektors beslut verkställs, samt
 • att uppdra åt universitetsdirektören att utforma rutin för dokumentation i enlighet med CSN:s direktiv, så att studenterna har möjlighet att behålla och vid behov få fortsatta studiemedel

Här läser du beslutet i sin helhet.

Anvisningar beslutade av utbildningsnämndens ordförande med verkan från och med den 18 mars

A. Följande avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts:

 • Examinator beslutar om formerna för bedömning av studenternas prestationer. Om examinationen är av betydelse för examensmålen för yrkesexamen ska även berörd programstudierektor involveras i beslutet.
 • Examinator beslutar om formerna för undervisning på distans, med utgångspunkten att kursmålen även fortsatt ska kunna uppnås.
 • Examinator beslutar om eventuella anpassningar av obligatoriska moment.
 • Ändrade kurstillfällen beslutas av programnämndens ordförande avseende när i tiden olika kurser ges med syfte att t.ex. tidigarelägga teoretiska kurser inklusive tillfällig förändring i förkunskapskrav om det krävs, eller senareläggning av kurser med många praktiska moment.

B. För undervisning och examination av praktiska moment gäller detta:

 • Examensarbetare som gör experiment på institution eller i fält kan fortsätta med det om arbetsmiljöansvarig finns på plats och har godkänt detta. Handledning av självständiga arbeten (examensarbeten) ska ske på distans.
 • Examinator får besluta att praktiska fältmoment och studieresor får genomföras, om de genomförs enskilt och utanför campus.

C. För verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gäller följande:

 • VFU ska fortgå i möjligaste mån. Social distansering ska tillämpas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.
 • VFU får genomföras på UDS om det är brist på placeringar på andra kliniker, i den mån och omfattning som UDS kan klara.

D. Information:

 • Kursansvariga institutioner ska i förekommande fall dokumentera och skyndsamt informera berörda studenter om beslut avseende temporära anpassningar av undervisningen och/eller examinationen i de kurser som påverkas.

Här läser du beslutet i sin helhet.

Corona-FAQ för lärare och studierektorer

Tentamina/examinationer

Uppdaterad 26 mars

Läs mer på Undervisa under coronautbrottet.

Under rådande omständigheter ersätts en salstentamen med en hemtentamen eller digital examination.

Hemtentamen kräver inte legitimation utan följer vanlig hantering av hemtentamen enligt Utbildningshandboken, avsnitt 8.4.

Förlängd tid för hemtentamen kan medges av examinator för student med funktionsnedsättning som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer på Studenter med funktionsnedsättning.

För studenter där utbildningen kräver praktiska moment ska programstudierektorer, examinatorer och kursledare, där det är möjligt, flytta eller anpassa till distans. Om inte detta går kommer SLU längre fram anpassa utbildnings- eller terminslängd så att studenterna kan uppnå examenskraven.

Vad gäller kring stöd och anpassningar vid distansundervisning p.g.a. Coronaviruset?

Läs mer på Studenter med funktionsnedsättning.

Obligatoriska kursmoment

Det är kursplanen som gäller men inom den går det att göra anpassningar: erbjuda ersättningsuppgifter, ett extra tillfälle för obligatoriska moment eller liknande. När studenten ska vara aktiv deltagare, kan vi kanske acceptera att studenten är passiv istället.

Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts gällande

 • formerna för bedömning av studenternas prestationer
 • formerna för undervisning för att möjliggöra distansundervisning, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet.
 • när i tiden olika kurser ges med syfte att tidigarelägga teoretiska kurser inklusive tillfällig förändring i förkunskapskrav om det krävs.
 • Interimistiskt beslut om avsteg från kursplan fattas av examinator efter att ha informerat och rådgjort med berörd programstudierektor och programnämndsordförande. Flytt av kursens genomförande beslutas av utbildningsnämndens ordförande.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ska genomföras med social distansering i åtanke. SLU prioriterar att de studenter som ska ut på VFU under våren kan genomföra den. Det är dock beroende av om det finns tillgång på VFU-placeringar.

Utöver VFU:n kan det behöva göras vissa undantag för distansundervisning när det är av vikt för samhället, att utexaminerade kommer ut i arbete snabbt. För SLU är det viktigt att upprätthålla funktionen på universitetsdjursjukhuset. I nuläget är det därför beslutat att prioritera att sistaårsstudenter på veterinär- och djursjukskötarutbildningarna slutför klinikpraktik och VFU under våren.

Uppmana studenterna att ta cykel eller bil till sin VFU-ort istället för kollektivtrafik.

Vem är arbetsmiljöansvarig för en student som gör sitt examensarbete, för den del då studenten gör ett moment utanför campus?

SLU är ansvarigt. Studenter jämställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen och är därmed arbetstagare hos SLU. Arbetsplatsen där studenten utför sitt examensarbete har en skyldighet att säkerställa god arbetsmiljö. En överenskommelser med praktikplatser om vad som gäller för studentens arbetsmiljö bör finnas.

Ska jag boka av undervisningssalar nu när undervisning sker på distans?

Uppdaterad 27 mars
Nej. Institutioner som bokat salar för kurser med ”kurskod” från 18 mars fram till dess att salsundervisningen återupptas, kommer inte att debiteras lokalhyra för dessa bokningar. Salarna ska ligga kvar bokade i TimeEdit.


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se