Corona-relaterad information för studierektorer och lärare

Senast ändrad: 24 september 2021

Här hittar du som är programstudierektor eller lärare information som gäller undervisning under corona-pandemin.

Uppdatering 13 september: Inga pandemirestriktioner för lokalbokning period 2.  Komplettera och ändra lokalbokningar senast den 15 september!

Uppdatering 20 augusti: Vad gäller kring: Tjänsteresor, Lokalbokningar och andra fysiska sammankomster

Uppdatering 8 juni: Nya anvisningar för undervisning och examination hösten 2021. Utbildningsnämndens ordförande har fattat beslut om hur undervisning och examination ska ske vid SLU i höst. Läs mer under rubriken "Beslut och anvisningar"

Uppdatering 8 juni: Nya anvisningar för lokalbokning. Kursansvariga ges möjlighet att för period 1 komplettera tidigare lokalbeställningar eller att lägga nya. Läs mer under rubriken "Lokalbokningar".

Beslut och anvisningar

Uppdaterad 13 september

Tilläggsbeslut avseende anvisningar för undervisning
och examination höstterminen 2021 med anledning av
covid-19-pandemin

Med anledning av att flera nationella restriktioner hävs under hösten har SLU tagit beslut om följande:

  • Beläggningsgraden i gemensamma undervisningslokaler tillåts vara
    100 %.
  • Alla programstudenter (förutom på program som erbjuds på distans) ska ha tillgång till minst en dag per vecka med campusförlagd undervisning (motsvarande).
  • När lokalbehoven för undervisning och examination är fyllda, får
    gemensamma undervisningslokaler hyras ut till andra aktiviteter så
    som konferenser m.m.

Beslutet gäller från och med den 2 november 2021 till och med den 16 januari 2022. Läs hela beslutet här.

Uppdaterad 8 juni

Nya anvisningar för undervisning och examination hösten 2021

Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. För att detta ska ske smittsäkert enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan inte alla återvända samtidigt.

Gemensamma undervisningslokaler kommer inte kunna nyttjas fullt ut. Beslutet innehåller därför en prioriteringsordning för dessa lokaler. Målsättningen är att alla programstudenter ska ha campusförlagd undervisning ca en dag per vecka.

För sommarterminen ligger tidigare beslutade anvisningar fast se nedan. Omtentamina som sker innan höstterminens start kan omfattas av de lättare restriktionerna, se Utbildningsnämndens anvisningar.

Uppdaterad 13 april

Ytterligare förlängda anvisningar för undervisning och examination

UN har beslutat om Ytterligare förlängda anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin.

OBS! Beslutet gäller endast för sommarterminen, för höstterminen finns nya anvisningar, se ovan.

Lokalbokningar

Komplettera lokalbokningar

Lokalförfrågningar för period 2 som redan är inskickade till lokalbokningen kan kompletteras och/eller ändras t.o.m. 15/9. Hur du praktiskt går till väga kan du läsa på webbsidorna för lokalbokning

Lokalbokning för period 1 2021

Kursansvariga ges möjlighet att för period 1 komplettera tidigare lokalbeställningar eller att lägga nya. Kontakta lokalbokningen skyndsamt så hanterar vi din förfrågan.

Information om bokning av undervisningslokaler.

Lokalbokning för period 2 2021

Period 2 innefattas av de nya anvisningar med reservation för eventuella lättnader som det finns förhoppning om att kunna meddela runt terminsstart HT 2021.

Deadline för att göra schemabeställningar för period 2 är den 15 september.

Information om bokning av undervisningslokaler.

Terminsstart och välkomnande av nya studenter

SLU-personal kan läsa mer om terminsstart på sidan välkomnandet av nya studenter 2021 på medarbetarwebben.

Befintliga studenter kommer att få ett informationsmejl under vecka 33-34 med den senaste informationen om terminsstart och vad som gäller för höstterminen. Utbildningsavdelningen ansvarar för utskicket.

Nya studenter hittar information om terminsstarten på studentwebben och sidorna för nya studenter.

Corona-FAQ för lärare och studierektorer

Virusexponering ska anmälas

Arbetsgivare ska, utan dröjsmål, anmäla exponeringar av konstaterad covid-19 på arbetsplatsen som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Anmälningskravet gäller även om andra inte blev smittade. Kravet gäller också för våra studenter om de smittats eller riskerat att bli smittade på campus. Ansvaret följer tidigare rutiner om smittspårning, dvs. närmaste chef anmäler. För studenter informerar lärare eller kursansvarig till prefekt som därefter gör anmälan.

Anmälan om allvarlig tillbud ska även göras retroaktivt. Om inte anmälan sker utan dröjsmål kan Arbetsmiljöverket och domstol utdöma påföljder. Arbetsmiljöverket kommer dock inte att anmäla personer för åtal när man följt det som tidigare stod att läsa på deras webb. I den äldre versionen framgick det inte klart och tydligt att detta gäller alla arbetstagare oavsett yrke.

Vid konstaterad smitta (där båda parter testat positivt) och det skett på arbetet (där det bedöms som trolig/möjlig smittväg) ska det också dokumenteras enligt §11 2018:4 Smittrisker.

Läs mer på:

Inresa till Sverige

Aktuell information gällande inreserestriktioner till Sverige hittar du på Polisens webbplats.

Uppehållstillstånd för studier 2021/2022

Vid ansökan om uppehållstillstånd för studier tar Migrationsverket bort tidigare krav om minst 50-procentig närvaro för campusstudier. Det innebär att undervisning kan ske på distans under studentens tillståndstid. Studenten ska dock vistas i Sverige för att kunna genomföra sin utbildning till fullo.

Vad gäller kring stöd och anpassningar vid distansundervisning p.g.a. Coronaviruset?

Arbetsmiljöansvar

Vem är arbetsmiljöansvarig för en student som gör sitt examensarbete, för den del då studenten gör ett moment utanför campus?

SLU är ansvarigt. Studenter jämställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen och är därmed arbetstagare hos SLU. Arbetsplatsen där studenten utför sitt examensarbete har en skyldighet att säkerställa god arbetsmiljö. En överenskommelser med praktikplatser om vad som gäller för studentens arbetsmiljö bör finnas.

Rutin för smittspårning

Rutin för smittspårning

Det är varje region som är ansvarig för smittspårning och rutinerna kan variera.

Du som är chef eller lärare/kursansvarig, som får veta att en medarbetare eller student konstaterats smittad, kan komma att involveras i respektive regions smittspårning. Mer information om smittspårning hittar du på 1177.se, välj aktuell region.

Anmäl till SLU centralt

För att skapa en övergripande, gemensam lägesbild och se vilka behov av stöd som kan finnas i verksamheten behöver informationen om smittade samt dina åtgärder för smittspårning vidareförmedlas till SLU centralt. Lärare meddelar sin prefekt. Prefekt/chef anmäler till smittsparning@slu.se.

Studenter ska också meddela lärare och studentkårsordförande, så att åtgärder för att minimera smittspridning på campus kan vidtas.

Vilka bör informeras?

Du bör aldrig informera andra om vem som har covid-19 utan att den smittade gett dig sin tillåtelse. Om du tycker att det finns skäl att göra det ändå och du fått godkännande av den smittade kan du göra det. Vill du ha råd ring detta kan du kontakta Smittskyddsenheten i din region.

Du kan utöver detta, om du anser att det behövs, gå ut med allmän information i hela den verksamhet du har ansvar för om att det har förekommit fall. Lämna i sådana fall inte ut detaljerad information om vilken enhet/klass eller grupp det berör. Påminn gärna om Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning.

 

Här kan du hitta fler tips och erfarenheter som gjorts hittills kring hur man kan hantera utmaningar med "coronainitierad distansundervisning"


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se