Corona-relaterad information för studierektorer och lärare

Senast ändrad: 29 oktober 2020

Här hittar du som är programstudierektor eller lärare information som gäller undervisning under corona-pandemin.

Uppdatering 29 oktober: Utbildningsnämndens ordförande har fattat beslut om fortsatta anvisningar vt 21för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Uppdatering 28 oktober: UHR fattat beslut om fortsatta möjligheter att ändra formerna för prövning.

Uppdatering 20 oktober: Instruktioner för lokalbokning vt 2021. Se nyhet: Lokalbokningar vt21

Uppdatering 6 oktober: Lättnader för maxantal personer i lokaler. Se nyhet: Fler besökare tillåts i aulor.

Rutin för smittspårning

Rutin för smittspårning

Det är varje region som är ansvarig för smittspårning och rutinerna kan variera.

Du som är chef eller lärare/kursansvarig, som får veta att en medarbetare eller student konstaterats smittad, kan komma att involveras i respektive regions smittspårning. Mer information om smittspårning hittar du på 1177.se, välj aktuell region.

Anmäl till SLU centralt

För att skapa en övergripande, gemensam lägesbild och se vilka behov av stöd som kan finnas i verksamheten behöver informationen om smittade samt dina åtgärder för smittspårning vidareförmedlas till SLU centralt. Lärare meddelar sin prefekt. Prefekt/chef anmäler till smittsparning@slu.se.

Studenter ska också meddela lärare och studentkårsordförande, så att åtgärder för att minimera smittspridning på campus kan vidtas.

Vilka bör informeras?

Du bör aldrig informera andra om vem som har covid-19 utan att den smittade gett dig sin tillåtelse. Om du tycker att det finns skäl att göra det ändå och du fått godkännande av den smittade kan du göra det. Vill du ha råd ring detta kan du kontakta Smittskyddsenheten i din region.

Du kan utöver detta, om du anser att det behövs, gå ut med allmän information i hela den verksamhet du har ansvar för om att det har förekommit fall. Lämna i sådana fall inte ut detaljerad information om vilken enhet/klass eller grupp det berör. Påminn gärna om Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning.

 

Lokalbokningar

Till följd av de nya riktlinjerna för undervisning och examination kommer en ny planering och lokalbokning för höstterminen att krävas. 

>> Läs mer om lokalbokningar för våren 2021 här.

>> Läs mer om lokalbokningar för hösten 2020 här.

Undervisning och examination

Digital eller fysisk undervisning

För att undervisningslokalerna ska räcka till behöver en stor andel av undervisningen genomföras digitalt. Det är möjligt att boka fysiska lokaler där det är särskilt motiverat.
Den fysiska undervisningen ska således mer ses som ett komplement till den digitala.

Max 50 personer får delta i samband med fysisk undervisning, men det kan även vara lämpligt att lägga föreläsningsliknande undervisningstillfällen med mindre grupper än så digitalt. I aulorna i Uppsala och Alnarp har beslut om undantag skapats och undervisning av större grupper än 50 får ske i dessa salar. Förutsatt att restriktioner med avstånd följs. Maxantal i Uppsalas och Alnarps stora aulor är 95 personer. Läs mer på Lokalbokningar vt21.

Obligatoriska kursmoment

Det är kursplanen som gäller men inom den går det att göra anpassningar: erbjuda ersättningsuppgifter, ett extra tillfälle för obligatoriska moment eller liknande. När studenten ska vara aktiv deltagare, kan vi kanske acceptera att studenten är passiv istället.

Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts gällande

 • formerna för bedömning av studenternas prestationer
 • formerna för undervisning för att möjliggöra distansundervisning, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet.
 • när i tiden olika kurser ges med syfte att tidigarelägga teoretiska kurser inklusive tillfällig förändring i förkunskapskrav om det krävs.
 • Interimistiskt beslut om avsteg från kursplan fattas av examinator efter att ha informerat och rådgjort med berörd programstudierektor och programnämndsordförande. Flytt av kursens genomförande beslutas av utbildningsnämndens ordförande.

Tentamina/examinationer

För skriftliga tentamina gäller följande:

 • Tentamina på distans genomförs enligt regelverket för hemtentamina i
  utbildningshandboken (avsnitt 8.4 Andra typer av examination (prov)).
 • Tentamina kan genomföras i tentamenslokal (salstentamen) under
  förutsättning att det är minst 1,5 meter mellan varje skrivplats eller person (inkluderar tentamensvakter).
 • Särskilda anpassningar för vissa studenter anges i punkt F.

Hemtentamen kräver inte legitimation utan följer vanlig hantering av hemtentamen enligt Utbildningshandboken, avsnitt 8.4.

Förlängd tid för hemtentamen kan medges av examinator för student med funktionsnedsättning som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer på Studenter med funktionsnedsättning.

För studenter där utbildningen kräver praktiska moment ska programstudierektorer, examinatorer och kursledare, där det är möjligt, flytta eller anpassa till distans. Om inte detta går kommer SLU längre fram anpassa utbildnings- eller terminslängd så att studenterna kan uppnå examenskraven.

Läs mer på Undervisa under coronautbrottet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ska genomföras med social distansering i åtanke. SLU prioriterar att de studenter som ska ut på VFU kan genomföra den. Det är dock beroende av om det finns tillgång på VFU-placeringar.

Utöver VFU:n kan det behöva göras vissa undantag för distansundervisning när det är av vikt för samhället, att utexaminerade kommer ut i arbete snabbt. För SLU är det viktigt att upprätthålla funktionen på universitetsdjursjukhuset. I nuläget är det därför beslutat att prioritera att sistaårsstudenter på veterinär- och djursjukskötarutbildningarna slutför klinikpraktik och VFU.

Uppmana studenterna att ta cykel eller bil till sin VFU-ort istället för kollektivtrafik.

Beslut och anvisningar

Uppdaterad 29 oktober

Uppdaterat beslut om covidanpassad undervisning

Utbildningsnämndens ordförande har beslutat om Fortsatta anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin.

Uppdaterad 18 september

Tillägg till anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund-och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin

Utbildningsnämnden har beslutat om tillägg till de anvisningar som beslutades den 8 juni 2020.

Om det kommer till examinators kännedom att fler än en (1) individ på samma kurs eller i samma studentgrupp har fått bekräftad covid-19 ska övergång till distansstudier övervägas, helt eller delvis, under minst två veckor. Även berörda lärare ska betraktas som en del av gruppen. Beslut om eventuella distansstudier fattas efter samråd med berörd prefekt. Aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och berörd region ska tillämpas för personer med covid-19. För närvarande gäller att dessa ska stanna hemma och smittspårning ska utföras.

Motivet är att begränsa risken för s.k. klustersmitta. Förhållandena ser olika ut i olika utbildningar. Därför behöver de operativa besluten om övergång till distansstudier fattas lokalt.

>> Utbildningsnämndens beslut

Uppdaterad 8 juni

Undervisning och examination från 15 juni 2020

Från den 15 juni 2020 får undervisning och examination på grund- och avancerad nivå genomföras campusbaserat om den utformas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SLU:s anvisningar i anledning av pandemin upprätthålls. 

>> Rektorsbeslut 

Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå

Beslut om nya anvisningar har fattats av utbildningsnämndens ordförande.

>> Utbildningsnämndens beslut

Corona-FAQ för lärare och studierektorer

Inresa till Sverige från icke EU-länder

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige till och med den 31 augusti 2020.

Den 2 juli beslutade regeringen att lätta på restriktionerna för fler resenärer, bland annat för inresa för studier. Det nya beslutet innebär att studenter utanför EU ska kunna resa in i Sverige innan 31 augusti och påbörja sina studier på SLU som planerat.

Läs mer om det nya beslutet här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-och-med-den-31-augusti-2020-och-lattnader-i-restriktionerna-for-fler-resenarer/

Uppehållstillstånd

I korthet gäller:

 • möjligheter till uppehållstillstånd för att slutföra studier i Sverige.
 • möjligheter att beviljas uppehållstillstånd för studier där det finns delar eller moment av distansstudier.
 • möjligheter för nyantagna studenter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Läs hela svaret och detaljerad information om hur man går tillväga.

Vad gäller kring stöd och anpassningar vid distansundervisning p.g.a. Coronaviruset?

Arbetsmiljöansvar

Vem är arbetsmiljöansvarig för en student som gör sitt examensarbete, för den del då studenten gör ett moment utanför campus?

SLU är ansvarigt. Studenter jämställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen och är därmed arbetstagare hos SLU. Arbetsplatsen där studenten utför sitt examensarbete har en skyldighet att säkerställa god arbetsmiljö. En överenskommelser med praktikplatser om vad som gäller för studentens arbetsmiljö bör finnas.

Här kan du hitta fler tips och erfarenheter som gjorts hittills kring hur man kan hantera utmaningar med "coronainitierad distansundervisning"


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se