Corona-relaterad information för studierektorer och lärare

Senast ändrad: 13 juli 2023

Här hittar du som är programstudierektor eller lärare information som gäller undervisning under corona-pandemin.

Uppdatering 17 Februari:

SLU:s smittrapportering fortsätter tills vidare då den visat sig vara till nytta för att identifiera eventuell klusterspridning. Rapportering ska ske på samma sätt som tidigare dvs att medarbetare som genom pcr- eller antigentest konstaterats smittade, ska meddela det till närmaste chef som därefter rapporterar till smittsparning@slu.se. Misstänkt smitta ska inte rapporteras, endast konstaterad.

Uppdatering 9 februari:

Från 9 februari slopas rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om att erbjuda delvis distansundervisning för högre utbildning.

Pandemisituationen har påverkat den sociala studiemiljön, varför en återgång så snabbt som möjligt är önskvärt, samtidigt som vi tar vara på goda erfarenheter av nya sätt att undervisa från de senaste två åren.

Nuvarande anvisningar för undervisning ligger dock kvar under läsperiod 3 för att ge kursledare och examinatorer tid att planera och göra riskanalys och innebär att alla studenter ska ha undervisning minst en dag i veckan på campus.

Anvisningarna slopas helt läsperiod 4, som startar 24 mars, och lokaler kan bokas med full beläggning.

För tentamensperiod 3 gäller att i möjligaste mån använda den ordinarie tentamensformen för kursen. Redan planerade hemtentamina kan användas, men kvaliteten måste alltid beaktas.

Även om inriktning och mål är att återgå till campus under den kommande perioden, så kan lärare behöva vara hemma med lätta symptom, och då välja att upprätthålla undervisningen digitalt.

Klusterspridning kan också ge anledning att gå över till digital undervisning för att minimera smittspridning. Andra planeringsmässiga skäl kan också påverka återgången till campus.

Beslut och anvisningar

Uppdaterad 21 december

Anvisningar undervisningsperiod 3 (2022-01-17 - 2022-03-23)

UN har fattat beslut om anvisningar för undervisning och examination för period 3. Beslutet innebär att de anvisningar som gällt under höstterminen 2021 förlängas och delvis revideras. De nya anvisningarna gäller förutsatt att nya beslut av Folkhälsomyndigheten eller regeringen inte påkallar en förändring.

Uppdaterad 13 september

Tilläggsbeslut avseende anvisningar för undervisning
och examination höstterminen 2021 med anledning av
covid-19-pandemin

Med anledning av att flera nationella restriktioner hävs under hösten har SLU tagit beslut om följande:

  • Beläggningsgraden i gemensamma undervisningslokaler tillåts vara
    100 %.
  • Alla programstudenter (förutom på program som erbjuds på distans) ska ha tillgång till minst en dag per vecka med campusförlagd undervisning (motsvarande).
  • När lokalbehoven för undervisning och examination är fyllda, får
    gemensamma undervisningslokaler hyras ut till andra aktiviteter så
    som konferenser m.m.

Beslutet gäller från och med den 2 november 2021 till och med den 16 januari 2022. Läs hela beslutet här.

Uppdaterad 8 juni

Nya anvisningar för undervisning och examination hösten 2021

Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. För att detta ska ske smittsäkert enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan inte alla återvända samtidigt.

Gemensamma undervisningslokaler kommer inte kunna nyttjas fullt ut. Beslutet innehåller därför en prioriteringsordning för dessa lokaler. Målsättningen är att alla programstudenter ska ha campusförlagd undervisning ca en dag per vecka.

För sommarterminen ligger tidigare beslutade anvisningar fast se nedan. Omtentamina som sker innan höstterminens start kan omfattas av de lättare restriktionerna, se Utbildningsnämndens anvisningar.

Lokalbokningar

Från period 2 tas restriktionerna bort gällande lokalbokning.

Hur du praktiskt går till väga för att boka lokaler för undervisning kan du läsa på webbsidorna för lokalbokning.

Corona-FAQ för lärare och studierektorer

Virusexponering ska anmälas

Arbetsgivare ska, utan dröjsmål, anmäla exponeringar av konstaterad covid-19 på arbetsplatsen som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Anmälningskravet gäller även om andra inte blev smittade. Kravet gäller också för våra studenter om de smittats eller riskerat att bli smittade på campus. Ansvaret följer tidigare rutiner om smittspårning, dvs. närmaste chef anmäler. För studenter informerar lärare eller kursansvarig till prefekt som därefter gör anmälan.

Anmälan om allvarlig tillbud ska även göras retroaktivt. Om inte anmälan sker utan dröjsmål kan Arbetsmiljöverket och domstol utdöma påföljder. Arbetsmiljöverket kommer dock inte att anmäla personer för åtal när man följt det som tidigare stod att läsa på deras webb. I den äldre versionen framgick det inte klart och tydligt att detta gäller alla arbetstagare oavsett yrke.

Vid konstaterad smitta (där båda parter testat positivt) och det skett på arbetet (där det bedöms som trolig/möjlig smittväg) ska det också dokumenteras enligt §11 2018:4 Smittrisker.

Läs mer på:

Inresa till Sverige

Aktuell information gällande inreserestriktioner till Sverige hittar du på Polisens webbplats.

Uppehållstillstånd för studier 2021/2022

Vid ansökan om uppehållstillstånd för studier tar Migrationsverket bort tidigare krav om minst 50-procentig närvaro för campusstudier. Det innebär att undervisning kan ske på distans under studentens tillståndstid. Studenten ska dock vistas i Sverige för att kunna genomföra sin utbildning till fullo.

Vad gäller kring stöd och anpassningar vid distansundervisning p.g.a. Coronaviruset?

Arbetsmiljöansvar

Vem är arbetsmiljöansvarig för en student som gör sitt examensarbete, för den del då studenten gör ett moment utanför campus?

SLU är ansvarigt. Studenter jämställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen och är därmed arbetstagare hos SLU. Arbetsplatsen där studenten utför sitt examensarbete har en skyldighet att säkerställa god arbetsmiljö. En överenskommelser med praktikplatser om vad som gäller för studentens arbetsmiljö bör finnas.

Rutin för smittspårning

Rutin för smittspårning

Det är varje region som är ansvarig för smittspårning och rutinerna kan variera.

Du som är chef eller lärare/kursansvarig, som får veta att en medarbetare eller student konstaterats smittad, kan komma att involveras i respektive regions smittspårning. Mer information om smittspårning hittar du på 1177.se, välj aktuell region.

Lokal smittspårning

Från den 1 december återinför SLU den tidigare smittspårningsrutinen och återaktiverar funktionsadressen smittsparning@slu.se. Också för studenter återinförs tidigare rutiner vid covid-19-infektion.

Vilka bör informeras?

Du bör aldrig informera andra om vem som har covid-19 utan att den smittade gett dig sin tillåtelse. Om du tycker att det finns skäl att göra det ändå och du fått godkännande av den smittade kan du göra det. Vill du ha råd ring detta kan du kontakta Smittskyddsenheten i din region.

Du kan utöver detta, om du anser att det behövs, gå ut med allmän information i hela den verksamhet du har ansvar för om att det har förekommit fall. Lämna i sådana fall inte ut detaljerad information om vilken enhet/klass eller grupp det berör. Påminn gärna om Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning.

 

Studera under corona-utbrottet

Det finns goda möjligheter att plugga på distans med hjälp av våra digitala verktyg.

Student använder Zoom

Undervisa online

På den här sidan får du tips på hur du kan ställa om din undervisning till undervisning online.

Undervisa online

Pedagog Online

Pedagogiska utvecklare finnas tillgängliga varje dag online om du vill bolla dina tankar.

Pedagog online

Här kan du hitta fler tips och erfarenheter som gjorts hittills kring hur man kan hantera utmaningar med "coronainitierad distansundervisning"


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.