SLU:s visselblåsarfunktion

Senast ändrad: 09 november 2023

En del i SLU:s arbete mot korruption och missförhållanden är visselblåsarfunktionen. Här kan du som är verksam vid SLU rapportera om missförhållanden.

Med verksam avses personer som vid SLU är arbetstagare, volontär, praktikant eller person som på annat sätt utför arbete under SLU:s kontroll och ledning.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för att hantera missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan t.ex. röra sig om korruption, produktsäkerhet, miljöskydd, livsmedels-och fodersäkerhet eller djurs hälsa och välbefinnande. Det är alltså inte meningen att rapportera om allmänt missnöje eller om sådant som endast rör ditt eget arbets- eller anställningsförhållande. För att omfattas av skyddet måste du även vid tiden för rapportering haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement till andra sätt att rapportera om missförhållanden. Du kan fortfarande vända dig till närmaste chef, facklig organisation, HR eller annan avdelning beroende på vad ärendet gäller.

Du kan visselblåsa genom något av följande alternativ

  • Elektroniskt formulär. Se nedan. 
  • Via e-post till visselblasning@slu.se
  • Skicka brev till SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala eller lämna fysisk handling i registrators brevlåda. Märk kuvertet ”Visselblåsning”.
  • Ringa 018-67 10 00 och be att få komma i kontakt med visselblåsarfunktionen eller juristenheten.
  • Genom personligt möte. Boka ett sådant möte genom att använda någon av ovanstående kontaktvägar. Mötet sker därefter enligt överenskommelse på lämplig plats.

Juristenheten hanterar för närvarande SLUs visselblåsarfunktion. Det innebär att någon på juristenheten tar emot rapporter som kommer in samt återkopplar och har kontakt med den rapporterande personen. Rapporter som bedöms falla under lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) utreds. Juristenheten ser till att ärendet hamnar rätt inom SLU och att nödvändig kompetens tillsätts för att hantera missförhållandet.

Ett ärende som kommer in till visselblåsarfunktionen kommer att diarieföras och blir som utgångspunkt allmän handling vilket innebär att handlingarna kan begäras ut. Enligt sekretessregler i offentlighethets- och sekretesslagen (OSL) gäller emellertid

  • absolut sekretess för dig som rapporterar om missförhållande (32 kap. 3 b § OSL), och
  • sekretess för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild än den rapporterande personen, om det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas om uppgiften röjs (17 kap. 3 b § OSL).  

Visselblåsarlagen ger dig som rapporterar skydd mot hindrande åtgärder och repressalier. SLU får inte på grund av rapportering vidta repressalier varken mot dig som rapporterar eller någon som bistår eller har koppling till dig.

Utöver det skydd som visselblåsarlagen ger dig finns det även flera andra skydd. Meddelarfriheten är grundlagsskyddad och innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet utan risk för påföljder kan vända sig till massmedier för publicering.

Till detta hör anskaffarfriheten att det tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem, efterforskningsförbud att myndigheter inte får efterforska vem som har lämnat meddelande med stöd av meddelarfriheten samt repressalieförbudet vilket innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet. Arbetsrätten ger också skydd i och med att arbetsgivaren måste ha saklig grund för att få säga upp en arbetstagare.

SLU är enligt lag skyldig att behandla personuppgifter vid hantering av rapporter som sker enligt visselblåsarlagen. SLU är vidare personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter som sker vid användandet av de tillgängliga rapporteringsvägar som finns samt vid en eventuell utredning som följer av en inkommen rapport.  Läs mer om SLU:s behandling av personuppgifter här.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontaktinformation

SLU:s jurister nås via e-postadressen juridik@slu.se.

För frågor om personuppgifter, dataskydd (GDPR) och relaterade frågor, kontakta dataskydd@slu.se.

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras i IA-systemet.