SLU-nyhet

Två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö

Publicerad: 25 april 2024

Under våren 2024 utnämndes två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö. De nya docenterna är Anna-Karin Dahlberg och Jennifer Anderson som tidigare presenterat sina forskningsbidrag under docentföreläsningar. Deras insiktsfulla bidrag belyser behovet av att förstå och bevara våra vattensystem.

Anna-Karin Dahlberg är utnämnd till docent i ämnet miljökemi. Anna-Karins docentföreläsning var inriktad på förorenade träfibersediment i Sverige, med fokus på riskbedömning och hållbara saneringsmetoder. Hon tog upp de förorenade träfibersediment som misstänks finnas på flera hundra ställen i Sverige och hur de bidrar till utsläpp av växthusgaser. Det finns ett samhälleligt behov av att hitta bättre metoder för att bedöma riskerna med förorenade områden och att använda effektiva saneringstekniker som är miljömässigt och ekonomiskt hållbara.  Anna-Karin pratade därför också om de hållbara saneringslösningar som hon forskat på.

Jennifer Anderson är utnämnd till docent i ämnet biologi. Jennifer presenterade sin forskning om vattenlevande svampar, betonade behovet av att skydda deras biologiska mångfald och förutse förändringar till följd av miljöutmaningar som klimatförändringar. För närvarande vet vi inte mycket om hur vattenlevande svampar anpassar sig och reagerar på hot mot den biologiska mångfalden i vatten eller hur mångfalden bland dessa svampar är fördelad. Detta begränsar vår förmåga att skydda ekologiskt viktig biologisk mångfald och att förutse förändringar till följd av miljöutmaningar, inklusive klimatförändringar.