SLU-nyhet

Ny rapport: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk

Publicerad: 18 april 2024
rapport-faksimil

I en ny rapport från Future Forests visar SLU-forskare hur Sverige kan mäta om man uppfyller sina miljökvalitetsmål. Rapporten visar bland annat att skogssektorn har en nyckelroll att spela vad gäller hållbarhetsmål för levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.

De svenska miljömålen är en viktig del i uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Skogsbruket har en stor inverkan på Sveriges möjligheter att nå de miljömål man satt upp nationellt.

Ett nytt sätt att se på miljömål

Som en del av programmet Variationsrikt skogsbruk har SLU-forskarna Francisco Aguilar Cabezas och Ronju Ahammad skrivit rapporten ”Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i svenska miljömålssystemet” (Future Forests rapport 2024:1). Målet med rapporten har varit att analysera skogsbrukets socioekonomiska betydelse för Sverige:

– En hållbar skogssektor har en ledande roll att spela i det svenska samhället – ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Genom att skatta socioekonomiska indikatorer kan vi få en bättre bild av hur sektorn utvecklas, säger Ronju Ahammad.

I studien har författarna Ahammad och Aguilar Cabezas analyserat socioekonomiska indikatorer anpassade från Montrealprocessen. Man har sedan undersökt hur indikatorer för skogssektorn kan användas i miljömålssystemet. Syftet är att öka medvetenheten om de viktiga miljömålens socioekonomiska dimensioner samt att undersöka kopplingarna mellan miljömålen och den skogliga bioekonomin.

Resultat

De nationella indikatorer som analyserats omfattar perioden 2000–2020. De visar på en ökning av såväl skyddad skog som virkesproduktion, samt att skogssektorn bidragit med ekonomiska värden genom förädling av trä och träprodukter. Däremot minskar antalet skogsägare. Arbetsstyrkan i skogen krymper och skogsarealen per invånare minskar. Förklaringar till detta är generationsskiften, högre effektivitet i industrin och en fortsatt befolkningstillväxt.

Tillgängliga data är mer begränsade när det gäller att skatta indikatorer knutna till renskötsel och kulturella värden. Men ett exempel på indikator är skador på kulturlämningar som i dagsläget minskar.

– Den positiva trenden vad gäller till exempel frivilliga avsättningar pekar på att skogssektorn har en viktig roll att spela i miljöarbetet, inte minst när det gäller miljökvalitetsmålen Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv, säger Ronju Ahammad.

– Alla dessa mål kräver att man upprätthåller ett fungerande skogs-ekosystem och att skogsägare engageras i både produktion och bevarande.

Fakta:

Anmäl dig till lanseringsfika för rapporten den 27 maj, på SLU campus Umeå.