SLU-nyhet

Utlysning: Lämna inspel på betänkandet "Livsmedelsberedskap för en ny tid"

Publicerad: 14 mars 2024

SLU Future Food erbjuder medel till forskare vid SLU för att skriva inspel till SLU:s remissvar på betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid.

Regeringskansliet publicerade i februari 2024 betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid. Utredningen om en ny livsmedelsberedskap har på regeringens uppdrag letts av särskilde utredaren Ingrid Peterson. Du hittar betänkandet här.

Betänkandet är nu på remiss till bl.a. SLU och det vore värdefullt om Du som forskare vid SLU ville lämna ett inspel till remissvaret. Därför erbjuder SLU Future Food forskare anställda vid SLU möjlighet att yttra sig om betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid utifrån sitt expertområde, mot ersättning (10 000 kr vardera till max 10 bidrag). 

Delar av materialet kommer sedan att utgöra basen för det remissvar som SLU skickar in via rektor. Materialet kan också komma att presenteras på SLU Future Foods webb och eventuellt publiceras sammanlagt i en rapport i SLU Future Foods rapportserie.

Uppdraget

  • Skriv 1-2 A4 sidor (Times New Roman, 12 p) där du utgår ifrån ditt eget expertområde som forskare vid SLU.
  • Språket ska vara populärvetenskapligt, dvs. med en tydlighet och ett språkbruk som gör texten förståelig av personer som inte är experter på området, och på svenska

Hålltider för att lämna inspel till remissvaret:

  • 2 april 2024: Intresseanmälan ska ha kommit till SLU Future Food (se ”Ansökan” nedan)
  • 15 april kl. 11-12 Medverka i en digital diskussion med samverkansgruppen inom livsmedelsområdet vid SLU (SIL)
  • 22 april: Textbidrag skickas till futurefood@slu.se

Ersättning

10 000 kr utbetalas till vardera max 10 godkända bidrag efter att bidragen levererats till SLU Future Food.

Ansökan

Skicka en intresseanmälan till futurefood@slu.se senast 25 mars innehållande:

  • Ditt namn
  • Fakultet/institution
  • En kort beskrivning (max 1/2 A4-sida) av vilket perspektiv Du vill reflektera på rapporten utifrån, och exempel på vad Du vill belysa.

Urval

SLU Future Food tillsammans med representanter från fakulteterna förbehåller sig rätten att välja ut textbidrag utifrån en strävan att representera en bredd av olika ämnen och perspektiv.

Fakta:

Regeringen beslutade våren 2022 att tillsätta utredningen En ny livsmedelsberedskap. Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att föreslå en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen inklusive styrmedel för näringslivets medverkan. I uppdraget ingick också att lämna förslag på åtgärder och titta på hur den pågående utvecklingen inom andra relevanta områden kan bidra till att stärka livsmedelsberedskapen.

Läs pressmeddelande från regeringen (1 feb 2024)

Betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)