SLU-nyhet

Nya verktyg efterfrågas för att hantera lantbrukets utmaningar

Publicerad: 27 februari 2024
Sofia Delin. Porträtt.

I Sverige har vi kommit långt i utvecklingen av beslutsstödsystem för att beräkna gödslingsbehovet. Något som upplevs som större utmaningar för lantbruket är dock hur man bibehåller mullhalten, undviker markpackning och hanterar vattnet. På dessa områden saknas idag bra verktyg. Det var en del av slutsatserna av en workshop om beslutsstödsystem som arrangerades av ett europeiskt forskningsprojekt som SLU deltar i.

- Det viktiga för oss var att identifiera framgångsfaktorer för de beslutsstödsystem som ansågs vara välfungerande, och förstå vad som saknas på marknaden idag, berättar Sofia Delin, forskare vid SLU och initiativtagare till workshopen som arrangerades i Jönköping den 27 november 2023.

Workshopen är en del av ett större arbete där forskare i flera olika länder har inventerat befintliga beslutsstödsystem för att hjälpa lantbrukare att optimera växtnäringseffektivitet, vattenhushållning och kolinlagring.

- Det övergripande syftet var att ta reda på vad användare tycker om beslutsstödsystemen. Inom projektet ska vi också arrangera workshops med användare i Lettland, Italien och Turkiet. Resultaten ska lämnas över till EU för att främja utvecklingen av beslutsstödsystem i Europa, säger Sofia Delin.

Viktigt med flexibilitet, transparens och lättillgänglighet

Ett tjugotal personer deltog i workshopen – lantbrukare, rådgivare, forskare och företag som utvecklar och tillhandahåller beslutsstödsystem. Deltagarna lyfte både vad de var nöjda med och vad som kan förbättras i beslutsstödsystemen för växtnäring.

- Något många deltagare uppskattade är verktyg som har fördelen att man kan anpassa inställningar och fördjupa sig i beräkningar under vintern när man har tid, samtidigt som man enkelt kan fatta snabba beslut i sin smartphone ute på fältet när tiden är knapp och förutsättningarna plötsligt kan ha ändrats, säger Sofia Delin.

Helst vill lantbrukare också att det går snabbt att få fram resultat och att det finns en support tillgänglig för frågor. Flera efterfrågade dock större transparens så att det är tydligt vad som ligger till grund för beräkningarna, och bättre möjligheter att påverka beräkningarna.

- I vissa fall vill man även få bättre koll på de förväntade effekterna av olika åtgärder. Många av deltagarna poängterade också behovet av bättre samordning mellan olika verktyg så att man exempelvis skulle kunna använda markkartering från ett företag med andra företags verktyg, säger Sofia Delin.

För kolinlagring och markpackning krävs annan typ av verktyg

-Vi har kommit långt när det gäller att få kontroll över växtnäringen. De stora utmaningarna i lantbruket handlar nu istället mer om vatten – som vi kan ha både för mycket och för lite av. Det har man inte kontroll över ännu, förklarar Sofia Delin.

Många av de modeller som används för att bedöma bevattningsbehovet är importerade och därför dåligt anpassade till svenska förhållanden. I takt med att klimatet förändras kommer dock behovet av bättre anpassade modeller och verktyg sannolikt öka.

-- Det är bra att vi nu har en del kunskap om vad som behöver göras för att förbättra beslutsstöden. Men för kolinlagring och minskad markpackning krävs en helt annan typ av beslut än för att bedöma behovet av gödsling och bevattning, då det är många faktorer som påverkar och det inte är givet vilken typ av åtgärd som ger bäst resultat, säger Sofia Delin.

När det gäller kolinlagring skulle man vilja ha en tydlig målbild, veta var man står i förhållande till den och få siffror på vilken positiv effekt man får av olika åtgärder för att öka motivationen att använda sådana verktyg. Att skapa verktyg för kolinlagring och markpackning som är både effektiva och lättanvända blir en stor utmaning, menar Sofia Delin.

Resultaten från workshopen ska presenteras för EU-representanter senare i år. Ungefär samtidigt kommer även en rapport över projektets kartläggning av befintliga beslutstöd för växtnäring, bevattning och kolinlagring lämnas in till EU, tillsammans med rekommendationer för att främja utvecklingen av beslutsstödsystem.

EJP SOIL logotyp

Fakta:

Projektet PRAC2LIV

Syftet med projektet, som går under akronymen PRAC2LIV, är att inventera och utvärdera verktyg för beslutsstöd för odlingsåtgärder som påverkar markens produktionsförmåga genom ökad mullhalt och/eller bättre vatten- eller växtnäringshushållning. Detta görs bland annat med frågeformulär och workshops för användarna av beslutsstöden. Målet är visa på framgångsfaktorer hos verktyg som fungerar, och hur man skulle kunna göra dem tillgängliga för fler.

Projektet är en del av EU-programmet EJP SOIL som SLU deltar i mellan 2020 – 2025.

Läs tidigare nyhetsartikel om projektet: Nytt projekt ska kartlägga och utvärdera beslutsstödsystem för lantbrukare | Externwebben


Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235