SLU-nyhet

Ur Kunskapsbanken: Erfarenheter av hyggesfri skogsskötsel och omföring till hyggesfritt

Publicerad: 23 februari 2024
Skogsvy

Många undrar över vilka alternativa skogsbrukssystem som finns och hur man kan gå från trakthyggesbruk till hyggesfritt. Uppdatera dig på kunskapsläget med Emma Holmströms översiktsartikel i Kunskapsbanken.

Klicka dig vidare till SLU:s Kunskapsbank för att läsa mer: Erfarenheter av hyggesfri skogsskötsel och omföring till hyggesfritt.

Fakta:

Fakta: Hyggesfritt

Definition enligt Skogsstyrelsen: Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor (Appelqvist m.fl., 2021)

Några metoder som kan innefattas i begreppet hyggesfritt:

  • Blädning: Avverkning av enskilda träd i fullskiktad skog där beståndet förblir fullskiktat efter åtgärden. Vid stamvis blädning avverkas enskilda träd för att bevara beståndets fullskiktade struktur och fulla diameterfördelning som ska följa en så kallad inverterad J-kurva. Detta brukar benämnas som den ursprungliga formen av blädning. Vid volymblädning är det inte lika strikt att beståndet ska bevara en viss diameterfördelning. Fokus ligger i stället mer på virkesförrådet före respektive efter uttaget och att skogen förblir fullskiktad. Avverkningen koncentreras till de grövsta diameterklasserna.
  • Måldiameterhuggning: Även kallad dimensionsavverkning; en avverkning av enskilda träd som uppnått en på förhand fastställd måldiameter. Huggningarna återkommer med jämna mellanrum när tillräckligt många träd växt över måldiametern.
  • Plockhuggning: Avverkning av enskilda träd med specifika egenskaper spridda över beståndet. Ett samlingsbegrepp för diverse selektiva avverkningar utan fastställda mål om diameter eller fördelning av diameter som vid måldiameterhuggning eller blädning.
  • Naturkultur: Enskilda träd avverkas när de inte förräntar sig utifrån ett givet räntekrav. Inför en avverkning beräknas nuvärdet i små trädgrupper. Maximeringen av nuvärdet styr vilka enskilda träd i gruppen som avverkas.
  • Luckhuggning: Avverkning av en grupp träd, vilket skapar en lucka som föryngras naturligt eller genom plantering, vilket resulterar i ett gruppvist skiktat bestånd med träd i olika åldrar. Vanligtvis innebär luckhuggning att enskilda luckor huggs upp som senare utvidgas eller kompletteras med nya luckor tills hela beståndet föryngrats. Gruppvis blädning är en gammal benämning för luckhuggning, men det har också använts för avverkning av en grupp träd i flerskiktad skog. Schackrutehuggning är ett systematiskt sätt att bedriva luckhuggning där ett schackrutemönster av luckor respektive skog etableras. När skogen i de tidigare luckorna växt ungefär halva sin omloppstid avverkas ytorna med äldre skog som blir nya luckor där nya träd etableras. Kanthuggning och korridorhuggning är avverkning av långa, smala stråk som bildar en form av luckhuggning.
  • Skärmställning: Vid avverkning lämnas ett antal träd (överståndare) spridda över beståndet, som fröträd för naturlig föryngring och som skärm för att skapa en gynnsam etableringsmiljö för föryngringen. Skärmhuggning skapar ett tvåskiktat bestånd tills skärmen har avvecklats.
  • Omföring till flerskiktad skog: Aktiva åtgärder där man genom skötsel försöker omföra en enskiktad skog till flerskiktad, för att sedan kunna använda andra hyggesfria avverkningsmetoder.