SLU-nyhet

Ny rapport ger verktyg till sydsvensk skogsskötsel

Publicerad: 14 september 2022
En person röjer blandskog i orange skogskläder. Foto.

Hur ska skogen skötas i södra Sverige idag och i framtiden för att bidra till de värden som efterfrågas? Det har undersökts i forskningsprogrammet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, som avslutas efter fem års verksamhet. SLU är en av tre forskningsorganisationer i programmet som nu redovisas i en rapport och slutexkursion.

En rad resultat som kan få konkret betydelse för skogsägares och skogsnäringens skötsel och produktion av sydsvensk skog har presenterats genom forskningsprogrammet FRAS.

Forskningsprojekten har bidragit till ökad kunskap om föryngring och produktion av tall och om hur digitala verktyg kan användas för att säkra etableringen av plantor och öka variationen av trädslag i föryngringar. Kunskap om vilken röjning i planterad tall och gran som kan bidra till blandskog, vilka egenskaper som gynnar produktionen av värdefull björk och metoder för hur lämnad generell naturhänsyn kan bibehållas under hela omloppstiden är andra exempel på resultat från FRAS.

Samverkan för samhällsnytta

FRAS är det första forskningsprogrammet som för samman de tre stora forskningsorganisationerna inom skog i södra Sverige: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Linnéuniversitetet (LNU) och Skogforsk. Programmet har även syftat till att skapa ett nätverk mellan akademin och skogsnäringen för att öka kunskapen och insikten om de båda parternas respektive villkor och utmaningar. Flera aktörer inom skogssektorn har bidragit till programmet och dess innehåll.

– Vi har skapat en plattform där forskning och praktik kan mötas. Det har gjort att de resultat som tagits fram i forskningsprojekten kommer närmare användarna och har större chans att implementeras i praktiken, säger Karin Hjelm, som är SLU:s representant i programledningen.

Karin Hjelm menar att en av de största utmaningarna som forskare är att nå ut med sina resultat i praktiken så att samhället får nytta av det som har forskats fram. Hon upplever att FRAS-programmet har bidragit till en konstruktiv dialog och varit ett effektivt sätt att nyttja och ta vara på kompetenserna inom de medverkande organisationerna.

Förändrade förutsättningar kräver ny kunskap

Forskningsprogrammet inrättades baserat på behovet av mer kunskap om hur man kan möta de utmaningar skogsskötseln står inför, till följd av ett förändrat klimat och med allt fler krav på skogen som råvaruproducent och som en plats som kan erbjuda och utveckla såväl sociala värden som natur- och kulturvärden.

Syftet med att anta sex doktorander inom programmet var att ge fler skogsskötselexperter till skogsnäringen men också fler disputerade med skoglig profil som skulle kunna göra karriär inom akademin. Två av forskningsprogrammets doktorander har disputerat vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Mostarin Ara fokuserade i sitt projekt på röjning för ökad variation medan Mikolaj Lulas projekt var inriktat på tallföryngring i södra Sverige.