SLU-nyhet

Tillsammansprojektet resulterar i rektorsdirektiv

Publicerad: 01 juli 2022

Tillsammansprojektet är avslutat och en slutsummering är gjord. Det har varit många involverade; förutom VH/KV och UDS har även planerings- och ekonomiavdelningarna liksom personalavdelningen med HR- och GHAL-funktionerna varit med i arbetet.

Tillsammansprojektet lanserades i januari 2020. Rektor var beställare av projektet, och utgångspunkten var att inom befintliga strukturer och mandat förstärka och förbättra samarbetet mellan VH och UDS. Tillvägagångssättet har varit att för ett antal centrala frågor ta fram och befästa ett gemensamt överenskommet arbetssätt.

Projektet har gett resultat som är väsentliga för samarbetet mellan djursjukvården och klinisk forskning och utbildning. Ett antal frågor som hanterats i projektet lever också vidare i utökningsprojektet för Veterinär- och DSS-utbildningarna.

 

Bland de mer centrala frågorna som projektet arbetat med, och resulterat i, kan nämnas:

  • tillkomsten av den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) som har bidragit med att förbättra samarbetet mellan parterna.
  • precisering av de volymer per djurslag som utbildningen behöver för att säkra kvalitet och fylla ackrediteringskraven (enligt EAEVE).
  • karriärvägar och specialistutbildningar.
  • framtagande av gemensam målbild och plan framåt för livsmedelsproducerande djur.
  • benchmark av andra europeiska universitet med fokus på klinisk utbildning.
     

Tillsammansprojektets slutrapport (publiceras inom kort) lyfter att den nuvarande organisationsstrukturen är en utmaning i sig. Den åtskilda strukturen med två olika huvudmän för UDS och KV bygger olika kulturer och syn på det gemensamma uppdraget. Resultaten från Tillsammansprojektet är en av flera bidragande faktorer som resulterat i tre rektorsbeslut under de senaste månaderna:

1) Uppdrag att leda verksamhetsförändring vid UDS (SLU.ua.2022.1.1.2-1979)
Marianne Grauers blir tf universitetsdjusjukhusdirektör med uppdrag att genomföra verksamhetsförändring med syfte att förbättra arbetsmiljö och öka fokus på ekonomistyrning och dels på SLU:s behov inom utbildning och forskning.

2) Uppdrag att utreda ekonomisk påverkan av VH-fakultetens forskning och utbildning på UDS (SLU.ua.2022.1.1.2-1863)
Anders Bjurstam får uppdraget att utreda hur UDS verksamhet påverkas ekonomiskt av VH-fakultetens forskning och utbildning.

3) Inriktningsbeslut om att undersöka organisatorisk integration av UDS och VH-fakulteten (SLU.ua.2022.1.1.1-2569)
En projektgrupp ska undersöka förutsättningarna för en organisatorisk integrering av UDS och VH-fakulteten med fokus på att stärka integrationen mellan djursjukvård, forskning och utbildning inom kliniska ämnen, förstärka den strategiska kompetensförsörjningen på lång och kort sikt, samt förbättra arbetsmiljön.

 

 


Kontaktinformation