SLU-nyhet

De arbetar för att hitta lösningar på brännande hållbarhetsutmaningar i jordbruket

Publicerad: 09 november 2022
Forskarna Tino Colombi och Katharina Meurer utomhus framför en gran

Forskarna Tino Colombi och Katharina Meurer undersöker funktioner i marken som har betydelse för jordbrukets möjligheter att bli mer hållbart. I rollen som nya docenter vid SLU bidrar de med sin expertis för att lyckas lösa både dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar.

Jord är en livsviktig men ändlig resurs som vi behöver bruka hållbart för att den ska kunna förse oss och andra arter med ekosystemtjänster så som mat och kolinlagring. Jordar av god kvalitet är viktiga för att uppnå bland annat klimatneutralitet. Globalt sett bedöms jordarna dock vara i ett dåligt skick vilket kräver att ny kunskap utvecklas för att ta fram fungerande åtgärder.

SLU är i framkant gällande forskning som söker svar på frågor om hur jordbruket kan bli mer hållbart, och nu har expertisen på universitetet växt sig ännu starkare. Tino Colombi och Katharina Meurer har nyligen fått äran att titulera sig docenter inom ämnesområdet, vilket betyder att de tagit steget till att bli självständiga forskare. Deras forskning har stor relevans för att öka kunskapen om vilken roll marken spelar för att lösa rådande utmaningar kopplat till mat och klimat. 

Modeller för kolinlagring

-Kolinlagring i jordbruksmark har fått mycket uppmärksamhet på grund av dess potential att kompensera delar av våra koldioxidutsläpp. Frågor om hur och var kolet kan lagras i marken är ännu inte helt besvarade, men de processer som är involverade i markens kolinlagring är väldigt komplexa och behöver studeras närmre. För att förstå vad som sker i marken och kunna göra prognoser för framtiden utvecklar vi matematiska modeller, säger Katharina Meurer.

Hennes forskning handlar om att förstå hur kolinlagringen i marken påverkas av olika faktorer. Specifikt tittar hon på relationen mellan jordens struktur och kolinlagring. Det är en aktuell fråga för beslutsfattare som vill minska vår klimatpåverkan, och är även relevant för lantbrukare som vill ställa om till ett mer klimatsmart jordbruk.

Bidrar till att utveckla nya odlingssystem

Tino Colombi undersöker samspelet mellan växter, marken och jordbruksmetoder i odlingslandskap, och dess påverkan på växters fysiologi samt markens funktioner. Med hjälp av experiment och teori identifierar han mekanismer som stödjer grödornas tillväxt och produktivitet. Långsiktigt kan det leda till utvecklingen av nya odlingssystem som säkerställer såväl produktion som hållbarhet.

-Målet med min forskning är att förstå egenskaper hos växtrötter som kan förbättra resistensen och resiliensen i agroekosystem så att de bättre kan klara av exempelvis torka och markpackning. För att uppnå det undersöker jag hur biofysiska processer mellan växtrötter och marken samspelar med tillväxten av grödor, vatten, näringsupptag och fördelningen av kol i markväxtsystem.

Visioner för framtiden

Både Tino Colombi och Katharina Meurer ser fram emot att fortsätta utveckla sin forskning och på så sätt bidra till att hitta lösningar på brännande hållbarhetsutmaningar i jordbruket.

På frågan om hans visioner för framtiden säger Tino Colombi att han hoppas fortsätta arbeta i ett tvärvetenskapligt och internationellt sammanhang.

-Samarbeten mellan vetenskapliga fält och utbyten med intressenter så som växtförädlare, rådgivare och lantbrukare är hörnstenar i min forskning. Jag tror att tvärvetenskaplighet kommer vara nyckeln till att uppnå en holistisk förståelse av hur odlingsbar mark fungerar, och slutligen för att kunna använda den på ett hållbart sätt.

Katharina Meurer hoppas på en bredare implementering av de modeller hon utvecklat för att förutse hur kolet i marken beter sig beroende på en rad olika faktorer.

-Modellerna vi utvecklar tillsammans med mina fantastiska kollegor här på SLU borde användas på en högre nivå, såväl utanför Sveriges landsgränser som i den nationella klimatrapporteringen och beslutsfattandet. I EU-programmet EJP SOIL, som SLU deltar i tillsammans med 23 andra europeiska länder, kommer modellerna användas i olika europeiska länder. Det känns som ett första steg i rätt riktning.


Kontaktinformation

Katharina Meurer
Forskare i markens näringsomsättning vid institutionen för mark och miljö
+4618672463, +46738061576
katharina.meurer@slu.se

Tino Colombi
Forskare i markmekanik och jordbearbetning vid institutionen för mark och miljö
+4618672327, +46722021483
tino.colombi@slu.se