SLU-nyhet

SLU Future One Health beviljar fem nya ansökningar!

Publicerad: 15 oktober 2021
Små gröna plantor på en jordig åker. Foto.

Fem nya forskningsprojekt har fått anslag genom SLU Future One Health senaste utlysning. Projekten syftar till att stimulera transdisciplinära forskningssamarbeten inom SLU och täcker flera områden inom One Health. Forskningen kommer att pågå under 2021-2022.

Utlysningen gav möjlighet att söka pengar för; pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag, i syfte att förstärka eller komplettera större ansökningar till externa forskningsfinansiärer. 

Projekten täcker flera olika områden inom One Health; riskfaktorer som driver utvecklingen av AMR, ökad fysisk aktivitet främjar välbefinnande hos hund och hundägare, PFAS påverkar hälsa hos människor och vilda djur, urban akvaponik använder recirkulerande vatten från fisktankar till växtproduktion och bekämpa AMR hos spolmask genom vaccination.

Följande ansökningar har beviljats medel:

Dynamik av antimikrobiell resistens

Projektet är en del av en långsiktig plan där vi kombinerar avancerad statistisk modellering med molekylär bakteriologi, bioinformatik och miljökemi för att få en bättre förståelse för olika riskfaktorer som driver utvecklingen av antimikrobiell resistens. Denna kunskap kommer kunna användas till ett mer effektivt och riktat profylaktiskt arbete för att minska risken för utveckling och spridning av AMR hos djur, människor och i miljön.

Huvudsökande: Elisabeth Rajala, BVF, VH-fakulteten

U-CAN-MOVE! Förbättrad hälsa och välbefinnande hos hund och dess ägare

Människor och hundar lever närmare än någonsin. Ökat stillasittande beteende och begränsad fysisk aktivitet hos hundägare påverkar också hundarna.
Således måste nya hållbara sätt att öka fysisk aktivitet och minska en stillasittande livsstil identifieras och stimuleras. Projektet kommer att använda natur och hundägande som motivatorer för ökad fysisk aktivitet, i en utvärdering av av träningsprogrammet "Upp och Hoppa-Sund med hund", ordnat av Svenska Brukshundklubben. Genom detta samarbete, inkluderat fysioterapeuter, läkare, veterinärer och specialister på beteende, ekonomi och kommunikation, finns unika möjligheter att tillhandahålla ny kunskap och möjligheter för ökad fysisk aktivitet- för att främja hälsa och välbefinnande hos hundägare och deras hundar.

Huvudsökande: Anna Bergh, KV, VH-fakulteten.

Perfluorerade alkylsyror (PFAS) i den terrestra näringskedjan: implikationer för människors och viltets hälsa

Huvudsyfte med pilotprojektet är att få preliminära resultat om a) PFAS koncentrationer i jaktbart och icke-jaktbart vilt, b) potentiellt underlättande att infekteras med smittämnen och sjukdomsrisk i PFAS-påverkat vilt och c) potentiell risk för människors hälsa associerad med konsumtion av vilt från PFAS-förorenade områden.

Huvudsökande: Frauke Ecke, VFM, S-fakulteten.

Återanvänt vatten strömmar inom ramen för urban akvaponik

Akvaponik är ett system där man kombinerar vattenbruk för fisk och hydroponik för grönsaksproduktion med recirkulerade näringsflöden. Systemet är resurseffektivt, miljöanpassat och lämpar sig väl att användas i stadsområden för att möta den urbana livsmedelsförsörjningen. Urbanisering och livsmedelsförsörjning i städerna ökar efterfrågan på vatten vilket i sin tur ökar risken för brist på vatten. Via urban akvaponik används recirkulerande vatten från fisktankar till växter och bidrar till att behovet av vatten minskar. Det aktuella projektet fokuserar på hållbar återanvändning av vattenflöden i urban akvaponik med syfte att ge en ökad livsmedelsproduktion, minskad miljöpåverkan och minskad vattenbrist i urban livsmedelsproduktion.

Huvudsökande: Sammar Khalil, BT, LTV-fakulteten.

Att bekämpa antimikrobiell resistens hos spolmask genom vaccination

Målet är att undersöka om parasitära extracellulära vesiklar (EV) kan användas som ”vaccin”. Initialt undersöks om spolmask EVs innehåller immunmodulerande proteiner och mikroRNA. Följande frågor ställs: Är EVs immunogena och påverkar AMR immunogeniciteten hos EV? Påverkar anthelmintika-användande biodiversitet i ett större sammanhang?

Huvudsökande: Magnus Åbrink, BVF, VH-fakulteten.

Fakta:

SLU Future One Health

SLU Future One Health är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka framtidsinriktad tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom One Health - god hälsa och välfärd för människor och djur i hållbara ekosystem. Plattformen publicerar öppna utlysningar två gånger om året.

Läs mer om SLU Future One Health, aktuella forskningsprojekt och kommande utlysningar.