SLU-nyhet

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö utlyser utvecklingsmedel

Publicerad: 12 januari 2021

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö, som samordnas av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), utlyser medel till projekt 2021.

Projekten ska ha perspektivet gestaltad livsmiljö och syfta till att utveckla metoder eller datatillämpningar inom miljöanalysen där tillgänglighet och långsiktighet/ uppföljningsbarhet är en kvalitet, och/eller bidrar till efterfrågade beslutsunderlag till avnämarna.

Föreslagna inriktningar för projekten i denna utlysning är:

·       barns och ungas utemiljö

·       äldres utemiljö

·       urbana ekosystemtjänster

·       kvalitet på samtidens bostadsgårdar

·       hälsa i förhållande till gestaltad livsmiljö

Genom denna utlysning vill fakulteten uppmuntra till nya tillämpningar inom miljöanalys och öka samverkan, både internt och externt. Det är en fördel om resultaten från de projekt som beviljas medel kan leda till framtida externa uppdrag gällande fortlöpande miljöövervakning kopplat till gestaltad livsmiljö - som är den av riksdagen beslutade arkitekturpolitiken i anslutning till miljömålet om god bebyggd miljö.

Ansökningarna kommer att presenteras för och diskuteras med programmets referensgrupp, varefter Prodekan vid LTV-fakulteten bereder och lägger fram ett förslag till beslut till Fakultetsnämnden. Utlysningsprocessen är i sig av stort värde genom att den bidrar till en dialog kring utvecklingen och inriktningen av SLU:s miljöanalys.

Maximalt belopp per projekt att ansöka om är 250 000 kr. De utlysta projektmedlen omfattar 500 000 kr (motsvarande medel till 2-3 projekt) och utges som ett engångsanslag under år 2021. Delar av medlen kan dock få disponeras under 2022, om särskilda skäl finns. Vid sen eller utebliven leverans kan fakulteten återta medel.

Preliminär rapportering av projekten sker i december år 2021 i SLU:s avrapporteringssystem och redovisas muntligen för programmets externa referensgrupp. Utöver denna rapportering avslutas projektet i januari 2022 med en populärvetenskaplig publikation av resultaten. Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör i så fall ske utanför projektanslaget.

Ansökan och beslut

Sökande är anställda vid SLU. Ansökan görs kortfattad i det digitala formuläret Projektplan Miljöanalys (logga in med ad\användarnamn och lösenord), samt skickas som pdf (skriv ut din ansökan direkt från formulärets webbläsare och spara sedan som pdf) till SLU:s registrator: Registrator@slu.se. Märk ansökan: SLU-ID 2020.4.3-4777.

Formuläret bör öppnas i webbläsaren Internet Explorer, för att få full funktionalitet. Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontakta Mikaela Asplund

Sista ansökningsdag är den 12 februari 2021

Beslut beräknas kunna delges 31 mars 2021. Kontakta programkoordinator Harald Klein,vid eventuella frågor om utlysningen.

Fakta:

Fortlöpande miljöanalys vid SLU

SLU är enda svenska lärosäte som har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Bakgrunden till det är den omfattande övervakning av naturresurser och miljö som bedrivits under lång tid, de många synergierna med forskning om de biologiska naturresurserna, och den nära kopplingen till utbildningarna, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Miljöanalysen belyser både samhällets möjligheter att hållbart använda naturresurser och miljökonsekvenserna av denna användning. Undersökningar och analyser av naturresursanvändning vid olika åtgärdsalternativ är naturliga delar av verksamheten. För att ta fram dessa underlag behövs tillgång till omfattande miljödata och till vetenskaplig expertis med kunskap om gällande nationella och internationella regelverk, som analyserar resultaten.

Genom samverkan med verksamhetens intressenter, primärt ansvariga departement, nationella och regionala myndigheter men också kommuner och allmänheten, stödjer SLU hela samhället med underlag om tillståndet och utvecklingen i miljön. För att främja denna samverkan är fortlöpande miljöanalys organiserad i program som anknyter till de nationella miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbeten.

Mer information om respektive miljöanalysprogram.

// Harald Klein, koordinator FoMA Bebyggd miljö


Kontaktinformation

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
harald.klein@slu.se, 040-41 55 53

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se